Skyddsrum

De flesta skyddsrummen i Kervo är privata fastighetsskyddsrum (skyddsrum av armerad betong inrättade i bostads-, affärs- eller industribyggnader) eller privata skyddsrum för flera fastigheter. Båda typerna av skyddsrum är avsedda för de boende och arbetstagare i byggnaden eller byggnadsgruppen och för personer som i övrigt vistas i byggnaden för skyddsändamål. 

Förutom privata skyddsrum finns det offentliga skyddsrum som är avsedda att skydda den befolkning som rör sig i området. De finns ofta till exempel i hamnar eller på busstationer. I Finland finns det bara ett fåtal allmänna skyddsrum i större städer. Det finns inga allmänna skyddsrum i Kervo och mellersta Nyland. 

Kervo stad har dock skyddsrumsplatser i vissa servicefastigheter som staden äger. Dessa platser är i första hand reserverade för arbetstagare och kunder i fastigheten under kontorstid. Om situationen kräver användning av skyddsrum utanför kontorstid, informerar staden separat om saken.

Ansvaret för att skyddsrummen är i funktionsdugligt skick, förberedelserna för ibruktagande, ledning och information till eventuella invånare ligger hos byggnadens ägare eller husbolagets styrelse. 

Bestämmelser om skyldigheten att bygga och underhålla skyddsrum finns i räddningslagen.