Egen beredskap

Egen beredskap innebär att kommuninvånare, boende i småhus, husbolag och företag diskuterar, informerar om och förbereder sig materiellt för olika störningar, exceptionella situationer och undantagsförhållanden. Oväntade situationer är till exempel el- och vattenavbrott eller störningar i värmedistributionen. Att vara förberedd i förväg hjälper dig att hantera situationerna. 

Betrakta beredskapen ur perspektivet om huruvida det är fråga om beredskap hos en boende i egnahemshus, ett husbolag eller ett företag. 

Beredskap och skydd för boende i småhus

Myndigheter och organisationer har utarbetat beredskapsrekommendationen 72 timmar, enligt vilken hushållen bör vara beredda att klara sig självständigt i minst tre dagar i händelse av en störning. Det är bra att ha mat, dryck, läkemedel och andra grundläggande förnödenheter hemma åtminstone för denna tid.

Enligt lagen ska ett skyddsrum inrättas för en byggnad avsedd för boende, arbete eller permanent vistelse med en våningsyta på minst 1200 m2. Om ett bostadshus eller ett bostadsaktiebolag inte har ett eget skyddsrum, ansvarar de boende själva för att skydda sig i tillfälliga skydd. I praktiken innebär det att ta skydd inomhus i sitt hem. Om situationen så kräver, utfärdar myndigheterna separata anvisningar för befolkningen om nödvändiga åtgärder.

Även i många allvarliga situationer det inte det enda alternativet att ta skydd i skyddsrum, utan stadens befolkning kan också förflyttas, dvs. evakueras till tryggare områden. Om situationen skulle kräva att stadens befolkning förflyttas under undantagsförhållandena, beslutar statsrådet om vilket område och vilken befolkning som ska förflyttas. Inrikesministeriet ansvarar för den allmänna ledningen av förflyttningen. 

Myndigheterna informerar om behovet av att ta skydd inomhus med hjälp av varningsmeddelanden och en farosignal. Om inga andra anvisningar ges, kan du följa den allmänna anvisningen om att ta skydd inomhus: 

  • Gå inomhus och stanna inomhus. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation.
  • Slå på radion och vänta lugnt på myndigheternas anvisningar.
  • Undvik att använda telefonen så att linjerna inte blockeras. 
  • Avlägsna dig inte från området utan en uppmaning från myndigheterna, annars kan du bli utsatt för fara på vägen.

Beredskap och skydd hos husbolag och företag

Skyddsrummen är avsedda för att ta skydd i vid behov under krigstid. Myndigheterna beslutar om att ställa skyddsrummen i ordning om situationen kräver det. I detta fall ska skyddsrummen ställas i ordning senast 72 timmar från det att myndighetsbeslutet meddelats.

Byggnadens ägare och innehavare ansvarar för byggnadens skyddsrum. Husbolaget företräds av husbolagets styrelse medan företag företräds av företagets ledning eller fastighetsägaren. I ansvaret för skyddsrummet ingår att underhålla och renovera skyddsrummet samt att leda skyddsrummets verksamhet. Det rekommenderas att utse en skötare för skyddsrummet. De regionala räddningsförbunden anordnar utbildning för uppgiften som skötare för skyddsrum.

Om myndigheterna beslutar att skyddsrummet ska användas för egentligt skyddsbruk, ska fastighetens ägare och användare tömma skyddsrummet och förbereda det för användning. När man tar skydd i ett skyddsrum bildas skyddsrummets personal av dem som tar skydd, dvs. de som bor, arbetar och vistas i byggnaden. Skyddsrumsspecifika instruktioner finns i skyddsrummet och i husets räddningsplan.

Det finns inte längre några obligatoriska bestämmelser om säkerhets- och skyddsmaterial i skyddsrum, t.ex. verktyg och personlig skyddsutrustning, eller om deras mängd. Det rekommenderas dock att material som behövs för att ställa skyddsrummet i ordning och för skydd finns färdigt i skyddsrummet.