Fastighetsbildning

Staden ansvarar för tomtindelningen i kvartersområden och sköter styckningen av tomter. Förutom tomtindelning och styckning sköter staden även andra fastighetsförrättningar, varav de vanligaste är servitutsförrättning och rågång. Vid förrättningarna behandlar bland annat gamla rättigheter och servitut, fastställs områdesgränser och inrättas nödvändiga nya servitut.

Staden ansvarar förutom för fastighetsförrättningar även för att fastighetsregistret upprätthålls för stadens detaljplaneområden. Utanför detaljplaneområdena ansvarar Lantmäteriverket för upprätthållandet av fastighetsregistret. Lantmäteriverket sköter också styckningar och andra fastighetsförrättningar utanför detaljplaneområdena och svarar på fastighetsägarförfrågningar.