Ekonomi

Budget

Budgeten är en plan för budgetårets verksamhet och ekonomi som godkänts av stadsfullmäktige och som är bindande för stadens organ och sektorer.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande året och en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är det första året av ekonomiplanen.

I budgeten och ekonomiplanen fastställs mål för serviceverksamheten och investeringsprojekten, budgeteras utgifter och inkomster för olika uppgifter och projekt samt visas hur den ordinarie verksamheten och investeringarna finansieras.

I budgeten ingår en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Staden ska följa budgeten i sin verksamhet och ekonomiförvaltning. Ändringar i budgeten beslutas av stadsfullmäktige.

Delårsrapport

Som ett led i uppföljningen av budgetutfallet behandlar stadsstyrelsen och stadsfullmäktige årligen uppnåendet av de operativa och ekonomiska mål som ingår i budgeten i en delårsrapport i augusti-september.

En uppföljningsrapport utarbetas om budgetutfallet enligt läget den 30 juni. Utfallsrapporten innehåller en översikt över utfallet av de operativa och ekonomiska målen under början av året och en uppskattning om helårsutfallet.

Bokslut

Innehållet i kommunens bokslut fastställs i kommunallagen. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. En kommun som med sina dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern ska dessutom upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut.

Bokslutet ska ge en rättvisande och tillräcklig bild av kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.

Kommunens verksamhetsår är kalenderåret och kommunens bokslut ska upprättas senast i mars året efter räkenskapsåret.