Talous

Talousarvio

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä, kaupungin toimielimiä ja toimialoja sitova suunnitelma talousarviovuoden toiminnasta ja taloudesta.

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma vähintään 3 vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet, budjetoidaan menot ja tulot eri tehtäville ja hankkeille, ja osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan.

Kaupungin on noudatettava toiminnassa ja taloudenhoidossa talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Talousarviot ja taloussuunnitelmat

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 (pdf)

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 (pdf)

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 (pdf)

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023 (pdf)

Osavuosikatsaus

Osana talousarvion toteutumisen seurantaa kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät vuosittain elo-syyskuussa talousarvioon sisällytettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista osavuosiraportissa.

Talousarvion toteumasta laaditaan seurantaraportti 30. kesäkuuta tilanteen pohjalta. Toteumaraportti sisältää katsauksen toiminta- ja taloustavoitteiden alkuvuoden toteumaan sekä arvion koko vuoden toteumasta.

Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee lisäksi laatia ja sisällyttää konsernitilinpäätös kunnan tilinpäätökseen.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.