Strategian vieminen käytäntöön ja seuranta

Työ kaupunkistrategian viemiseksi käytäntöön kaupunkiorganisaatiossa ja strategian tavoitteiden toteuttamisen seuraamiseksi jatkuu koko strategiakauden ajan.

Päivitetyn kaupunkistrategian mukaiset kaupunkitasoiset tavoitteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.3.2022 / §22, ja näitä valtuusto seuraa puolivuosittain.

Toimialojen tavoitteiden toteutumista seuraavat lautakunnat.