Aidan rakentaminen

Kaupungin rakennusjärjestys määrää, että uudisrakennuksen rakentamisen yhteydessä tontin kadun vastainen raja on erotettava istutuksin tai rajalle on istutettava pensasaita tai rakennettava aita, jollei näkemäesteestä, pihan pienuudesta tai muusta erityisestä syystä muuta aiheudu.

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön. Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle ja niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai rakennuspaikan rajalla tekee ja pitää kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija. Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ja kunnossa pitämiseen ovat velvollisia osallistumaan kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää rakennusvalvonta.

Asemakaavamääräykset ja rakentamisohjeet voivat olla aitaamisen sallivia, sen kieltäviä tai siihen velvoittavia. Keravan kaupungin rakennusjärjestyksen aitaamista koskevia määräyksiä tulee noudattaa, ellei asemakaavassa tai rakentamisohjeessa ole aitoja erikseen käsitelty.

Keravalla rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan rakentamiseen tarvitaan toimenpidelupa.

Aidan suunnittelu

Aidan suunnittelun lähtökohtina ovat asemakaavamääräykset sekä tontin ja ympäröivän alueen rakennuksissa käytetyt materiaalit ja värit. Aidan on sopeuduttava kaupunkikuvaan.

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi:

  • aidan sijainti tontilla, erityisesti etäisyys naapurien rajoista
  • materiaali
  • tyyppi
  • värit

Selkeän kokonaiskuvan saamiseksi on aidan suunnitellusta paikasta ja sen ympäristöstä hyvä olla valokuvia. Suunnitelma on tätä varten laadittava arkistokelpoiselle materiaalille.

Korkeus

Aidan korkeus mitataan aidan korkeammalta sivulta, vaikka se olisikin naapurin puolella. Kadunvarsiaidan suositeltavin korkeus on yleensä noin 1,2 m.

Näkösuojaksi tarkoitetun aidan korkeutta harkittaessa on istutusten avulla mahdollista täydentää aitarakenteita ja auttaa niitä sopeuttamaan ympäristöönsä. Aitoja voidaan vastaavasti käyttää hyödyksi kasvillisuuden tukemisessa.

Läpinäkymättömän aidan tai istutusten korkeus ajoliittymän molemmin puolin kolmen metrin matkalla saa näkemän takia olla korkeudeltaan enintään 60 cm.

Rakenteet

Aitojen perustusten ja tukirakenteiden on oltava tukevia ja aidan tyyppiin ja pohjaolosuhteisiin sopivia. Aita on voitava huoltaa oman tontin puolelta, ellei naapuri anna lupaa käyttää oman tonttinsa aluetta huoltoon.

Pensasaidat

Pensasaita tai muu aitaamistarkoituksessa istutettu kasvillisuus ei edellytä toimenpidelupaa. On kuitenkin syytä merkitä kasvillisuus asemapiirrokseen esimerkiksi rakennuslupaa haettaessa.

Pensasaidan lajiketta ja istutuspaikkaa valittaessa kannattaa ottaa huomioon täysikasvuisen kasvin koko. Naapureille tai alueen liikenteelle ei esimerkiksi saa aiheutua haittaa pensasaidasta. Vasta istutetun pensasaidan suojaksi voi pystyttää muutamaksi vuodeksi matalan verkkoaidan tai muun tuen.

Luvatta rakennetut aidat

Rakennusvalvonta voi määrätä aidan muutettavaksi tai kokonaisuudessaan purettavaksi, jos se on toteutettu luvatta, myönnetyn toimenpideluvan tai tämän ohjeen vastaisesti.