Kerava vie paikkatieto-osaamista uudelle tasolle

Kerava toteutti yhdessä Tuusulan kanssa paikkatiedon kehittämishankkeen, jonka tuloksena syntyi kattava materiaalipaketti paikkatieto-osaamisen kehittämistä varten.

Paikkatieto-osaamisella on merkittävä rooli kaupunkien ja kuntien toiminnassa. Paikkatietoa hyödyntämällä voidaan laajentaa ja syventää ymmärrystä erilaisista toiminnoista ja edistää monialaista tiedolla johtamista, päätöksentekoa ja tiedon jakamista.

Kaikki kartalle sijoittuva tieto on paikkatietoa

Paikkatieto on sijaintiin pohjautuvaa tietoa, jota voidaan tarkastella kartan avulla. Tällöin päästään näkemään monia sellaisia asioita, joiden tarkastelu muussa muodossa esitetyn tiedon kautta ei olisi mahdollista.

Kartan avulla voidaan tarkastella samanaikaisesti hyvin laajoja alueita ja hahmottaa eri asioiden välisiä yhteyksiä. Kartta toimii myös erinomaisena tiedon jakamisen välineenä.

Paikkatieto ei rajoitu mihinkään tiettyyn teemaan tai aiheeseen, vaan se voi sisältää tietoa monista eri aihealueista. Tämän vuoksi on tärkeää, että paikkatiedon ominaisuuksia, hyötyjä ja mahdollisuuksia kyetään tunnistamaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti kaupungin sisällä.

Tieto ja tiedolla johtaminen on nykypäivänä kaupungin toiminnan ytimessä. Paikkatieto muodostaa suuren osan kaupunkien ja kuntien tietovarannosta, minkä vuoksi se on tärkeä osa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen kokonaisuutta. Paikkatieto-osaaminen mahdollistaa myös entistä monipuolisemman tiedon jakamisen kuntalaisten suuntaan.

Paikkatieto-osaamisen kehittämisen taustalla valtion rahoittama paikkatietohanke

Kerava aloitti syksyllä 2022 yhdessä Tuusulan kanssa henkilöstön paikkatieto-osaamisen kehittämishankkeen. Hankkeen alkuvaiheessa selvitettiin työpajojen ja avoimen kyselyn avulla, millaisia tarpeita, haasteita ja mahdollisuuksia henkilöstöllä on paikkatiedon hyödyntämisessä. Tämän tiedon pohjalta koottiin kattava paketti erilaisista toimintatavoista, joiden avulla henkilöstö pystyy jatkossa kehittämään paikkatieto-osaamistaan ja hyödyntämään paikkatietoa paremmin työssään.

Hankkeeseen saatiin valtionvarainministeriön myöntämä valtionavustus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän kautta.

Hankkeesta syntyy monipuolinen materiaalipaketti kaikkien kuntien käyttöön

Kehittämishankkeen päätuote on kaupungin työntekijöille laadittu perehdytysmateriaali, jota jokainen voi hyödyntää omaan työnkuvaan, tehtäviin ja osaamiseen soveltuvalla laajuudella. Perehdytysmateriaalin lisäksi paikkatieto-osaamista edistetään paikkatietopalvelujen tarjoaman tuen, erilaisten ohjeistusten ja verkostomaisen toiminnan avulla.

Hankkeen tuotokset kootaan syksyn aikana materiaalipaketiksi, jota myös muut kunnat pystyvät hyödyntämään toiminnassaan. Kunnille jaettava materiaalipaketti valmistuu marraskuussa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Veera Karvonen, 040 318 2973, veera.karvonen@kerava.fi