Aluekehityskuvat

Kaupungin tavoitteena on suunnitella Keravaa hallitusti. Tavoitteen toteuttamiseksi kaupunki laatii aluekehityskuvia, joiden avulla alueiden sisäinen toiminnallisuus asumisratkaisuineen ja viheralueineen pystytään tutkimaan asemakaavaa laajemmin, mutta yleiskaavatasoa yksityiskohtaisemmin.


Aluekehityskuvat ovat alueellisia tarkasteluita, jotka täsmentävät Keravan yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden tulevaa asemakaavoitusta. Koska kaupungilla on yhtä aikaa käynnissä useita yksittäisiä asemakaavahankkeita, tarvitaan aluekehityskuvia työkaluksi ohjaamaan kaavahankkeita laadun, yhtenäisen kaupunkikuvan ja toimivan yhteiskuntarakenteen säilyttämiseksi. Aluekehityskuvat myös nopeuttavat kaavahankkeita, koska alueiden laajempi tarkastelu on tehty ennen hankkeiden alkamista.


Aluekehityskuvia laaditaan keskustaan, Heikkilänmäen alueelle, Kalevan liikunta- ja terveyspuistoon, Jaakkolaan, Ahjoon, Savioon ja Kytömaalle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Jaakkolan, Ahjon, Savion sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston ja Heikkilänmäen alueen kehityskuvat. 


Heikkilänmäki

Heikkilänmäen aluekehityskuva käsittelee Heikkilänmäen ja sen ympäristön strategista kehittämistä. Aluekehityskuvassa on tutkittu maiseman kehittämistä muutoksen ja jatkuvuuden näkökulmista sekä asetettu määräyksiä alueelle kohdistuvia tulevia asemakaavoja varten. 

Keskeistä Heikkilänmäen aluekehitystyössä on ollut tunnistaa, miten maisemallisia piirteitä on vaalittu tai uhattu sekä miten näitä sovitetaan yhteen kaupungin kasvun, täydennysrakentamisen ja uusien käyttötapojen kanssa. Aluekehityskuva jakautuu teemoiltaan kolmeen eri osaan: rakentaminen, liikenne sekä viher- ja virkistysalueet. 

Alueen kehittämisen kaksi keskeistä painopistettä ovat Heikkilän museoalueen vaaliminen
ja kehittäminen sekä Porvoonkadun, Kotopellonkadun ja kaupungin varikkoalueen muodostaman kokonaisuuden uudistaminen.
 
Heikkilän museoalueen kehittämisen tavoitteena on luoda alueesta vetovoimaisempi viher-, virkistys- ja kulttuuripalveluiden keskittymä historialliset arvot huomioiden. Museoaluetta uudistetaan hienovaraisilla maiseman hoidollisilla toimenpiteillä, piharakentamisella ja tapahtumatarjontaa lisäämällä.

Aluekehityskuvan toinen painopistealue muodostuu Heikkilänmäkeä ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Porvoonkadun, Kotopellonkadun ja kaupungin varikkoalueen täydennysrakentamishankkeiden tavoitteena on uudistaa laadukkaan arkkitehtuurin keinoin Keravan keskustan itäpuolen asumispalveluita, sekä elävöittää katuympäristöä. Porvoonkadun varren ympäristöä kehitetään myös siten, että oleskelu ja vapaa-ajanvietto on entistä houkuttelevampaa lähellä sijaitsevalla Heikkilän museoalueella.


Tästä Heikkilänmäen aluekehityskuvaan ja sen vuorovaikutusraporttiin


Kimmo Lintulan pitämään esitykseen Heikkilänmäen aluekehityskuvan asukasillassa 11.5.2022 pääsee tutustumaan tästä

Keskustan aluekehityskuva

Keskustan aluekehityskuvatyö on kaupungin tavoitteiden mukainen yleispiirteinen suunnitelma Keravan keskustan tulevaisuuden tilasta. Siinä visioidaan miltä Keravan keskusta näyttää vuonna 2040 keskusta-alueen tulevan asemakaavoituksen ja suunnittelun pohjaksi. 


Keskustan aluekehityskuvan suunnitteluratkaisut perustuvat useisiin suunnittelutyötä tukeviin taustaselvityksiin. Aluekehitystyötä varten on tutkittu kaupunkiympäristöön, kaupallisiin palveluihin, ekosysteemipalveluihin ja täydennysrakentamisen laatukriteereihin liittyviä kysymyksiä. 


Tutustu taustaselvityksiin:

Reippaan urbaani Jaakkola, Savion kyläkaupunki ja lähellä luontoa oleva Ahjo

Tulevaisuudessa reippaan urbaani Jaakkola on elävä ja yhteisöllinen alue, jossa paikoitustalot ja yhteispihat kokoavat asukkaat yhteen sekä luovat puitteet monipuoliseen oleskeluun. Laadukkaan arkkitehtuurin avulla luodaan toimivaa ja elävää katutasoa, jossa korttelit toisiinsa yhdistää kävelyyn, polkupyöräilyyn, liikuntaan ja leikkiin tarkoitettu raitti. Kaupunkimaiset rakennukset muistuttavat alueen historiasta muurimaisten pintojen ja tiileen yhdistyvän teollisen hengen avulla.


Savio säilyy kotoisana kyläkaupunkina. Sen läpi kulkeva Saviontaival on kokemuksellinen taidereitti, joka kerää alueen asukkaat liikunnan, leikin, tapahtumien ja oleskelun pariin. Rakentamisen inspiraation lähteenä käytetään Savion vanhoja rakennuksia ja alueen omaleimaisuutta vahvistetaan tiiliarkkitehtuurilla. Eri kokoiset ja muotoiset ikkuna-aukot, tanskalaiset ruutuikkunat, ranskalaiset parvekkeet, terassit ja kotoisat sisäänkäynnit luovat alueelle omaleimaisuutta. Veistokselliset melukatokset tekevät pihoista tunnelmallisia.


Ahjossa asutaan tulevaisuudessakin lähellä luontoa mukavasti kerrostalossa, rivitalossa tai pientalossa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Ollilanlammen ympäri rakennettava reitti yhdistää ympäristötaidetta, leikkiä ja liikuntaa kannustaen monipuoliseen ulkoiluun. Rakentamisessa hyödynnetään maastonmuotoja ja rakennusmateriaaleissa suositaan lämmintä puuta, luonnonmukaisia materiaaleja sekä harjakattoja. Yhteyttä luontoon korostetaan erilaisilla ratkaisuilla huleveden imeyttämiseksi, ja tunnelmaa luodaan sadepuutarhoilla. Lahdenväylän alikulut toimivat Ahjon taideportteina.


Tutustu tarkemmin Jaakkolan, SavionAhjon sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuviin.


Brändioppaat ohjaavat suunnittelun ja rakentamisen laatua

Aluekehityskuvien laadinnan yhteydessä huomiota kiinnitetään alueiden paikallisiin identiteetteihin sekä kaupunkikuvaan. Eri alueiden identiteetit halutaan säilyttää ja rakentaa niitä tukevaa asumista ja kaupunkia.


Tässä onnistuakseen on kaupunki laatinut keskeisimmille kehittämiskohteille suunnittelun ja rakentamisen laatua ohjaavat brändioppaat, jotka kertovat miten kehitettävien alueiden erityispiirteet näkyvät käytännön rakentamisessa. Oppaat sisältävät visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda käytännössä.


Tutustu Jaakkolan, Ahjon ja Savion aluebrändioppaisiin.


Ota yhteyttä

Emmi Kolis 
Yleissuunnittelupäällikkö
0403184348
emmi.kolis@kerava.fi

Päivitetty 05.09.2022 klo 11:10