Aluekehityskuvat

Kaupungin tavoitteena on suunnitella Keravaa hallitusti. Tavoitteen toteuttamiseksi kaupunki laatii aluekehityskuvia, joiden avulla alueiden sisäinen toiminnallisuus asumisratkaisuineen ja viheralueineen pystytään tutkimaan asemakaavaa laajemmin, mutta yleiskaavatasoa yksityiskohtaisemmin.


Aluekehityskuvat ovat alueellisia tarkasteluita, jotka täsmentävät Keravan yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden tulevaa asemakaavoitusta. Koska kaupungilla on yhtä aikaa käynnissä useita yksittäisiä asemakaavahankkeita, tarvitaan aluekehityskuvia työkaluksi ohjaamaan kaavahankkeita laadun, yhtenäisen kaupunkikuvan ja toimivan yhteiskuntarakenteen säilyttämiseksi. Aluekehityskuvat myös nopeuttavat kaavahankkeita, koska alueiden laajempi tarkastelu on tehty ennen hankkeiden alkamista.


Aluekehityskuvia laaditaan viidelle alueelle: keskustaan, Kalevan liikunta- ja terveyspuistoon, Jaakkolaan, Ahjoon, Savioon ja Kytömaalle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Jaakkolan, Ahjon, Savion sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston kehityskuvat. 


Heikkilänmäen aluekehityskuvan luonnos nähtävillä 25.4.-22.5.2022

Heikkilänmäen aluekehityskuva käsittelee Heikkilänmäen ja sen ympäristön kehittämistä. Siinä tutkitaan maiseman kehittämistä muutoksen näkökulmista sekä asetetaan määräyksiä alueelle kohdistuvia asemakaavoja varten. Aluekehityskuva jakautuu kolmeen osaan: rakentaminen, liikenne sekä viher- ja virkistysalueet. Tutustu Heikkilänmäen aluekehityskuvan luonnokseen. Heikkilänmäen aluekehityskuvaa esitellään asukasillassa ke 11.5.2022 klo 17–18.30. Lisätietoja asukasillasta sekä osallistumisohjeet löydät asukasillan tapahtumasta.


Aluekehityskuvan luonnos on nähtävillä 25.4.-22.5.2022. Nähtävilläolon aikana pyydetään lausunnot lautakunnilta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, Kerava-seuralta, Keravan omakotiyhdistykseltä, nuorisovaltuustolta ja Keravan Yrittäjät ry:ltä. Asukkaat voivat toimittaa mahdolliset mielipiteet nähtävilläolon aikana joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai postitse Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.


Nähtävilläolon aikana kaupunki kerää asukkaiden ajatuksia ja mielipiteitä Heikkilänmäen ja sen alueen kehittämisestä myös asukaskyselyn avulla. Vastaa asukaskyselyyn viimeistään 22.5.2022 osoitteessa bit.ly/heikkilä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia. 


Kimmo Lintulan pitämään esitykseen asukasillassa 11.5.2022 pääsee tutustumaan tästä. Asukasiltaa pääsee seuraamaan täältä.


Keskustan aluekehityskuva

Keskustan aluekehityskuvatyö on kaupungin tavoitteiden mukainen yleispiirteinen suunnitelma Keravan keskustan tulevaisuuden tilasta. Siinä visioidaan miltä Keravan keskusta näyttää vuonna 2040 keskusta-alueen tulevan asemakaavoituksen ja suunnittelun pohjaksi. 


Keskustan aluekehityskuvan suunnitteluratkaisut perustuvat useisiin suunnittelutyötä tukeviin taustaselvityksiin. Aluekehitystyötä varten on tutkittu kaupunkiympäristöön, kaupallisiin palveluihin, ekosysteemipalveluihin ja täydennysrakentamisen laatukriteereihin liittyviä kysymyksiä. 


Tutustu taustaselvityksiin:

Reippaan urbaani Jaakkola, Savion kyläkaupunki ja lähellä luontoa oleva Ahjo

Tulevaisuudessa reippaan urbaani Jaakkola on elävä ja yhteisöllinen alue, jossa paikoitustalot ja yhteispihat kokoavat asukkaat yhteen sekä luovat puitteet monipuoliseen oleskeluun. Laadukkaan arkkitehtuurin avulla luodaan toimivaa ja elävää katutasoa, jossa korttelit toisiinsa yhdistää kävelyyn, polkupyöräilyyn, liikuntaan ja leikkiin tarkoitettu raitti. Kaupunkimaiset rakennukset muistuttavat alueen historiasta muurimaisten pintojen ja tiileen yhdistyvän teollisen hengen avulla.


Savio säilyy kotoisana kyläkaupunkina. Sen läpi kulkeva Saviontaival on kokemuksellinen taidereitti, joka kerää alueen asukkaat liikunnan, leikin, tapahtumien ja oleskelun pariin. Rakentamisen inspiraation lähteenä käytetään Savion vanhoja rakennuksia ja alueen omaleimaisuutta vahvistetaan tiiliarkkitehtuurilla. Eri kokoiset ja muotoiset ikkuna-aukot, tanskalaiset ruutuikkunat, ranskalaiset parvekkeet, terassit ja kotoisat sisäänkäynnit luovat alueelle omaleimaisuutta. Veistokselliset melukatokset tekevät pihoista tunnelmallisia.


Ahjossa asutaan tulevaisuudessakin lähellä luontoa mukavasti kerrostalossa, rivitalossa tai pientalossa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Ollilanlammen ympäri rakennettava reitti yhdistää ympäristötaidetta, leikkiä ja liikuntaa kannustaen monipuoliseen ulkoiluun. Rakentamisessa hyödynnetään maastonmuotoja ja rakennusmateriaaleissa suositaan lämmintä puuta, luonnonmukaisia materiaaleja sekä harjakattoja. Yhteyttä luontoon korostetaan erilaisilla ratkaisuilla huleveden imeyttämiseksi, ja tunnelmaa luodaan sadepuutarhoilla. Lahdenväylän alikulut toimivat Ahjon taideportteina.


Tutustu tarkemmin Jaakkolan, SavionAhjon sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuviin.


Brändioppaat ohjaavat suunnittelun ja rakentamisen laatua

Aluekehityskuvien laadinnan yhteydessä huomiota kiinnitetään alueiden paikallisiin identiteetteihin sekä kaupunkikuvaan. Eri alueiden identiteetit halutaan säilyttää ja rakentaa niitä tukevaa asumista ja kaupunkia.


Tässä onnistuakseen on kaupunki laatinut keskeisimmille kehittämiskohteille suunnittelun ja rakentamisen laatua ohjaavat brändioppaat, jotka kertovat miten kehitettävien alueiden erityispiirteet näkyvät käytännön rakentamisessa. Oppaat sisältävät visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda käytännössä.


Tutustu Jaakkolan, Ahjon ja Savion aluebrändioppaisiin.


Ota yhteyttä

Vs. yleissuunnittelupäällikkö
Olli Hokkanen 
puh. 040 318 2393
olli.hokkanen@kerava.fi

Päivitetty 18.05.2022 klo 09:43