Yleiskaavoitus ja -suunnittelu

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata liikenteen ja maankäytön kehitystä sekä sovittaa yhteen eri toimintoja.

Yleiskaavassa esitetään muun muassa kaupungin laajenemissuunnat ja varataan alueita asumisen, liikenteen, työpaikkojen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Yleiskaavoitusta tehdään hallitun yhdyskuntakehityksen toteuttamiseksi.

Ainoastaan kaavakartta ja määräykset ovat oikeusvaikutteisia; selostus täydentää yleiskaavaratkaisua, mutta sillä ei ole juridista ohjausvaikutusta yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Yleiskaava voidaan laatia koko kaupungin laajuiseksi, tai vastaavasti kattamaan osan kaupungista. Yleiskaavan laadintaa ohjaavat maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Yleiskaava taas ohjaa asemakaavojen laadintaa.

Keravan yleiskaava 2035

Laajempi keskusta-alue ja uusia työpaikka-alueita

Yleiskaavan 2035 kaksi keskeistä uudistusta liittyvät keskusta-alueen laajentumiseen sekä uusien työpaikka- ja kaupallisten alueiden osoittamiseen Keravan etelä- ja pohjoisosiin. Yleiskaavatyön yhteydessä Keravan keskusta-alue laajeni yhteensä noin 80 hehtaarilla, mikä mahdollistaa keskustan uudistavan täydennysrakentamisen. Tulevaisuudessa keskusta-aluetta on mahdollista myös kasvattaa nykyisen keskusta-alueen koillispuolelle Tukon lopettaessaan toimintojaan.

Elinkeinoelämän ja yritysten toimintamahdollisuuksia edistettiin varaamalla riittävästi tilaa uusille toiminnoille. Uusia työpaikka-alueita on yleiskaava-alueelle osoitettu noin 100 hehtaarille. Myös kaupan toimintamahdollisuuksia edistettiin osoittamalla laajat kaupallisten palveluiden alueet Keravanportin läheisyyteen Lahden moottoritien (VT4) ja Vanhan Lahdentien (mt 140) väliselle alueelle.

Monipuolista asumista ja kattava viherverkosto

Yleiskaavan 2035 toiset kaksi keskeistä uudistusta monipuolistavat asumista sekä keskittyvät luontoarvojen säilyttämiseen. Monipuolisen asumisen mahdollisuuksista huolehdittiin varaamalla tilaa pientalorakentamiselle Kaskelasta, Pihkaniitystä ja Sorsakorven alueilta. Täydennysrakentamiseen on varauduttu Ahjon ja Ylikeravan alueilla. Lisäksi vankilan peltojen alue on yleiskaavassa osoitettu pientalorakentamisen reservialueeksi.

Viher- ja virkistysarvot sekä luonnonsuojeluun liittyvät näkökohdat otettiin yleiskaavatyössä myös laajalti huomioon. Yleiskaavassa osoitettiin koko Keravan laajuinen viherverkosto sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Lisäksi Haukkavuoren luonnonsuojelualue on nykyisin luonnonsuojelulain mukainen suojelualue ja Keravan eteläosissa sijaitsevasta Matkoissuon alueesta tehtiin uusi luonnonsuojelualue.