Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Vuosittain kaupunki rakentaa uusia puisto- ja viheralueita sekä peruskorjaa ja -parantaa jo käytössä olevia leikkipaikkoja, koirapuistoja, liikuntapaikkoja ja puistoja. Mittavia rakentamiskohteita varten tehdään puisto- tai viheraluesuunnitelma, joita laaditaan vuosittaisen investointiohjelman mukaisesti ja toteutetaan investointiohjelman perusteella hyväksytyn budjetin rajoissa. 

Koko vuosi suunnitellaan, keväästä syksyyn rakennetaan

Viherrakentamisen vuosikalenterissa syksyllä suunnitellaan ja budjetoidaan seuraavan vuoden työkohteita, ja budjettineuvotteluiden ratkettua kevään ensimmäisiä urakoita suunnitellaan talven kuukausina. Ensimmäisiä urakoita kilpailutetaan kevättalvella, jotta hommiin päästään heti roudan sulettua. Suunnittelua jatketaan ympäri vuoden ja kohteita kilpailutetaan ja rakennetaan kesällä ja syksyllä kunnes maa jäätyy. 

Viherrakentamisen vaiheet

 • Uusia puistoja ja viheralueita varten tehdään puisto- tai viheraluesuunnitelma ja kunnostuksen tarpeessa oleville viheralueille perusparannussuunnitelma.

  Uusien viheralueiden suunnittelussa otetaan huomioon kaavan vaatimukset sekä alueen istuvuus kaupunkikuvaan. Lisäksi osana suunnittelua selvitetään maaperän rakennettavuutta ja kuivatusratkaisuja sekä tutkitaan alueen kasvillisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja paikallista historiaa.

  Tärkeimmille ja laajemmille viheralueille tehdään kehittämissuunnitelma, jonka avulla toteutetaan useamman vuoden kestäviä projekteja.

 • Suunnittelun tuloksena valmistuu puistosuunnitelman luonnos, johon kaupunki kerää  usein asukkaiden ideoita ja ehdotuksia kyselyiden avulla.

  Osana laajempien kehittämissuunnitelmien tekoa järjestetään usein kyselyiden lisäksi myös asukastyöpajoja tai -iltoja.

  Olemassaolevien puistojen ja viheralueiden peruskorjausta tai -parannusta varten tehtyjen puistosuunnitelmien luonnoksiin tehdään muutoksia asukaskyselyissä ja -illoissa saatujen ideoiden ja palautteen pohjalta. Tämän jälkeen suunnitelmaluonnoksen hyväksyy kaupunkitekniikan toimiala, ja suunnitelma jää odottamaan rakentamista.

   

 • Luonnoksen jälkeen valmistuu puistosuunnitelman ehdotus, jossa on otettu huomioon asukkailta kyselyistä, työpajoista tai asukasilloista saadut ideat ja ehdotukset.

  Uusia puisto- ja viheralueita sekä laajempia kehittämissuunnitelmia koskevien puistosuunnitelmien ehdotukset esitellään tekniselle lautakunnalle, joka päättää suunnitelmaehdotuksien asettamisesta nähtäville.

  Puisto- ja viheraluesuunnitelmien ehdotukset ovat nähtävillä 14 päivän ajan, mistä ilmoitetaan lehtikuulutuksella Keski-Uusimaa Viikossa sekä kaupungin verkkosivuilla.

 • Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmaehdotuksiin tehdään tarvittaessa muutoksia muistutuksissa nousseiden huomioiden pohjalta.

  Tämän jälkeen uusien puistojen ja viheralueille tehdyt puisto- ja viheraluesuunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta. Tärkeimmille ja laajemmille viheralueille tehdyn kehittämissuunnitelman hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksesta kaupunginhallitus.

  Olemassaolevien puistojen ja viheralueiden peruskorjausta tai -parannusta varten tehdyt puistosuunnitelmat hyväksyy kaupunkitekniikan toimiala jo suunnitelmaluonnoksen valmistumisen jälkeen.

 • Kun puistosta tai viheralueesta tehty suunnitelma on hyväksytty, se on valmis rakennettavaksi. Osan rakentamisesta kaupunki tekee itse ja osassa käytetään apuna urakoitsijaa.

Katualueiden istutukset suunnitellaan osana katusuunnitelmia, joissa otetaan huomioon istutukset katujen reunoilla sekä viheralueet katujen keskellä. Istutukset suunnitellaan alueeseen ja paikkaan sopiviksi sekä liikenteen kannalta turvallisiksi.