Generalplanläggning och översiktsplanering

Generalplanen är en allmän plan för markanvändning vars syfte är att styra den utvecklingen av trafik och markanvändning samt samordna olika funktioner.

I generalplanen anges bland annat stadens utbyggnadsriktningar och i den reserveras områden för boende, trafik, naturskydd och rekreation. Generalplanläggning utförs för att förverkliga en kontrollerad samhällsutveckling.

Endast plankartan och bestämmelserna har rättsverkan; beskrivningen kompletterar generalplanlösningen, men den har ingen juridisk styrningsverkan på mer detaljerad planering. Generalplanen kan upprättas för hela staden eller för att täcka en del av staden. Beredningen av generalplanen styrs av landskapsplanen och de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Generalplanen styr för sin del upprättandet av detaljplaner.

Ett större centrumområde och nya områden för arbetsplatser

De två centrala reformerna i generalplanen 2035 gäller utvidgningen av centrumområdet och anvisandet av nya områden för arbetsplatser och kommersiell service i de södra och norra delarna av Kervo. I samband med arbetet med generalplanen utvidgades centrumområdet i Kervo med sammanlagt cirka 80 hektar, vilket möjliggör kompletteringsbyggande som förnyar centrum. I framtiden kommer det också att bli möjligt att utöka centrumområdet nordost om det nuvarande centrumområdet när Tuko lägger ner sin verksamhet.

Näringslivets och företagens verksamhetsmöjligheter främjades genom anvisa tillräckligt med utrymme för ny verksamhet. Cirka 100 hektar nya områden för arbetsplatser har anvisats på generalplaneområdet. Även handelns verksamhetsmöjligheter främjades genom att omfattande områden för kommersiell service anvisades i närheten av Keravanportti, i området mellan Lahtis motorväg (RV4) och gamla Lahtisvägen (lv 140).

Mångsidigt boende och ett omfattande nätverk av grönområden

De två andra centrala reformerna i generalplanen 2035 gör boendet mångsidigare och fokuserar på att bevara naturvärden. Möjligheterna till mångsidigt boende utnyttjades genom att reservera områden för småhusbyggande i Kaskela, Pihkaniitty och Sorsakorpi. Förberedelser har gjorts för kompletteringsbyggande i Ahjo och Ylikerava. Dessutom har åkerområdet vid fängelset i generalplanen anvisats som reservområde för småhusbyggande.

Gröna och rekreationsvärden samt naturskyddsaspekter beaktades också i stor utsträckning i arbetet med generalplanen. I generalplanen anvisades ett nätverk av gröna områden som omfattar hela Kervo och områden som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden. Dessutom är Haukkavuori naturskyddsområde nu ett skyddat område enligt naturvårdslagen och Matkoissuo-området i de södra delarna av Kervo gjordes till ett nytt naturskyddsområde.