Planering och byggande av gator

De grundläggande förutsättningarna för stadsliv skapas och upprätthålls med hjälp av offentligt byggande. Dessa byggprojekt är ofta resultatet av ett samarbete mellan många parter.

Kervo stads infrastrukturtjänster ansvarar för planeringen och byggandet av gator och gång- och cykelvägar samt de myndighetsuppgifter som hör samman med dem. Gatuplaner upprättas som eget arbete eller som konsultarbete. Byggandet av gator utförs som stadens eget arbete och med hjälp av köptjänster. Bil- och maskinparken med användare är hyrd.

Gatuplanerna finns framlagda för allmänheten redan i utkastskedet, ofta samtidigt som utkastet till detaljplan och efter att de egentliga gatuplanerna har färdigställts. De framlagda gatuplanerna finns på stadens webbplats. Gatuplanerna fastställs av tekniska nämnden.

Förutom gatuplaneringen ansvarar staden också för planeringen av vattenförsörjning konstbyggnader, som broar och stödmurar.