Stadsutveckling

Stadsplaneringen styr stadens utveckling och utvecklande genom att förutse framtida förändringar och svara mot dagens behov.

Stadsutveckling innebär praktiska gärningar som bidrar till att bygga bättre och mer hållbara tjänster och livsmiljöer. För att genomföra stadsplaneringen utarbetas general- och detaljplaner samt park- och gatuplaner. Kervo har en generalplan som omfattar hela stadsområdet och som används för att styra utarbetandet av mer detaljerade detaljplaner. Park- och gatuplanerna preciserar för sin del detaljplanerna.

Utöver dessa planer med rättsverkan utarbetas andra planer för Kervo, till exempel en servicenätplan och ett bostadspolitiskt program. Dessa handlingar används för att skapa en vision om kring stadens utvecklingsprioriteringar och framtida investeringar. Dessa olika planeringsnivåer bildar en helhet i syfte att styra stadsplaneringen i bästa möjliga riktning.

Egenskaper i en bra stad:

  • Det finns bostadsalternativ för olika livssituationer och preferenser.
  • Stadsdelarna har en särprägel och är levande, trivsamma och trygga.
  • Service, som skolor, daghem och motionsplatser, finns på olika håll staden.
  • Rekreationsområden finns nära och naturen är varierande.
  • Smidig och säker mobilitet, oavsett färdsätt.
  • Det är möjligt för invånarna att göra hållbara och miljömedvetna val.

Läs mer om stadens utveckling