Planering av servicenätet

Kervo servicenätsplan för 2021–2030 innehåller investeringsbehov och centrala utvecklingsprojekt för de kommande åren. Planen behandlar stadens alla tjänster ingående, och i enlighet med närserviceprincipen planeras placeringen av tjänster regionalt.

Målet är att Kervo ska ha omfattande och högklassig närservice också i framtiden. Teman för hållbar utveckling, som cirkulär ekonomi, miljövakten Ympäristövahti, elbilar, ekostödverksamhet och hållbar mobilitet, beaktas i allt högre grad vid anordnandet av tjänster. Dessutom utvecklas stadsbornas möjligheter att delta.

Målen för de kommande åren är också en kraftfull utveckling av stadens digitala tjänster. De viktigaste utvecklingsobjekten gällande digitalisering kommer att vara att stärka kommuninvånarnas digitala färdigheter, förnya stadens webbplats och utveckla en kontakt-, engagemangs- och responskanal.

Vi har närmat oss tjänsteutvecklingen på ett kundorienterat sätt och genom att främja samarbetet mellan sektorerna. Planeringen och organiseringen av tjänster är en pågående process och planeringen bör leva i tiden. Därför uppdateras servicenätplanen årligen i början av året så att den kan ligga till grund för budgetplaneringen under hösten.

I servicenätplanen formuleras en strategisk ram för stadens investeringar. Besluten om investeringar fattas skilt.