Samarbete mellan markanvändning, boende och trafik

Avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT) bygger på den gemensamma visionen hos de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och staten om utveckling av regionen.

Det senaste MBT-avtalet undertecknades 8.10.2020. I avtalet specificeras målbilden för den 12-åriga avtalsperioden, men de konkreta åtgärderna gäller den första fyraårsperioden 2020–2023. Kervo har förbundit sig till de överenskomna målen för bostadsproduktion (514 bostäder per år) och hållbara mobilitetslösningar. Samtidigt har staten åtagit sig att öronmärka pengar för att verkställa av dessa lösningar och mål.

För Kervo är den viktigaste åtgärden i MBT-avtalet för 2020–2023 att inleda planeringen av det nya stationscentret och att staten deltar i genomförandekostnaderna. En annan viktig åtgärd för Kervo gäller statens deltagande i kostnaderna för genomförandet av Kervo-Träskända regionala gång- och cykelled. Med hjälp av leden förbättrar man cykel- och gångförhållandena och satsar på hållbar mobilitet.