Centrumprojektet

Kervo centrum är stadens hjärta, och man att det ska vara ett vardagsrum för invånarna och en av de betydande attraktionsfaktorerna för hela staden. Med hjälp av centrumprojektet skapar staden en vision om och styr byggandet och utvecklingen av centrumområdet.

Målet är att göra stadsstrukturen i centrum mer kompakt genom att bygga nya bostäder och affärslokaler. Målet är dock att behålla det kommersiella fokuset på det bilfria centrumet längs Kauppakaari. Dessutom strävar man efter att göra centrum till en eftertraktad, attraktiv och trivsam boendemiljö, där tjänsterna finns nära hemmet.

Målet är också att öka stadens attraktionskraft som ett levande och mångsidigt regionalt centrum som betjänar pendlare som en trafikkorsning. Målet är att planera järnvägsstationens miljö till en livskraftig trafikknutpunkt, där en modern cykelparkering och anslutningsparkering för bilar gör det lättare ta sig runt och sköta ärenden både inom Kervo och på andra håll i huvudstadsregionen med kollektivtrafik.

Kervo nya centrum planeras

För Kervo centrum har en utvecklingsbild för området färdigställts. Denna styr planläggningsprojekt, gatu- och parkplaner samt annan funktionell utveckling i centrum, på ett övergripande sätt. Kervo stadsstyrelse godkände planen vid sitt möte 24.10.2022.

I centrum har planeringen av flera detaljplaner framskridit, och när planerna är klara utvecklas stadsmiljön i Kervo centrum till en trygg och trivsam miljö genom ökat boende, nya gröna miljöer och högklassig arkitektur.

Flera olika objekt detaljplanläggs för närvarande, till exempel stationsområdet, Kauppakaari 1 och Länsi-Kauppakaari. Syftet med utvecklingen av stationsområdet är att öka bostads- och affärslokalerna med ett utmärkt trafikläge. Utvecklingen av anslutningsparkeringar med 450 bilplatser och 1 000 cykelplatser främjar hållbar mobilitet. Planläggningen av Kauppakaari 1, dvs. den så kallade gamla Anttilafastigheten, ökar antalet bostäder i Kervo centrum. En ökning av centrumboendet stöder lönsamheten för tjänsterna och mångsidiga funktioner i centrum. S-markets gamla tomt i norra änden av gågatan utvecklas också i Länsi-Kauppakaariprojektet. Syftet är att öka ett högklassigt utbud av bostäder i centrumområdet.

Läs mer om planläggningsprojekten

Det förnyade stationsområdet i Kervo – internationell arkitekttävling

Arkitekttävlingen för Kervo stationsområde avgjordes sommaren 2022 och vinnarna tillkännagavs vid prisutdelningen 20.6.2022. En internationell idétävling ordnades 15.11.2021–15.2.2022 för att förnya Kervo stationsområde och totalt 46 godkända förslag kom in. Resultaten av arkitekttävlingen har utnyttjats både i den områdesutvecklingsbilden av centrum och i stationsområdets detaljplanearbete.