Palveluverkkosuunnittelu

Keravan palveluverkkosuunnitelma 2021-2030 käsittää tulevien vuosien investointitarpeet sekä keskeiset kehittämishankkeet. Suunnitelmassa käsitellään laajasti kaikkia kaupungin palveluita, ja lähipalveluperiaatteen mukaisesti palveluiden sijoittamista suunnitellaan alueellisesti.

Tavoitteena on, että Keravalla on kattavat ja laadukkaat lähipalvelut myös tulevaisuudessa. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan entistä enemmän kestävän kehityksen teemat, joita ovat esimerkiksi kiertotalous, Ympäristövahti, sähköautot, ekotukitoiminta ja kestävä liikkuminen. Lisäksi kehitetään kaupunkilaisten osallistumisen mahdollisuuksia.

Tulevien vuosien tavoitteina on myös vahvasti kehittää kaupungin digitaalisia palveluita. Digitaalisuuteen liittyviä keskeisiä kehittämiskohteita tulevat olemaan kuntalaisten digitaitojen vahvistaminen, kaupungin verkkosivujen uudistaminen sekä asiointi-, osallistamis- ja palautekanavan kehittäminen.

Palvelujen kehittämistä on lähestytty asiakaslähtöisesti ja toimialojen yhteistyötä edistämällä. Palveluiden suunnittelu ja järjestäminen on jatkuva prosessi ja suunnittelun tulee elää ajassa. Tämän vuoksi palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään vuosittain alku vuodesta, jotta se voi syksyisin toimia pohjana talousarviosuunnittelulle.

Palveluverkkosuunnitelmassa muotoillaan strateginen kehys kaupungin investoinneille. Päätökset investoinneista tehdään erikseen.