Adresser och namnbestånd

Adresser och namn leder oss till rätt plats. Namnen skapar också en identitet för platsen och påminner om lokalhistorian.

Bostadsområden, gator, parker och andra allmänna områden får namn i detaljplanen. När namnen planeras är målet att namnet som ges ska ha en gedigen lokalhistorisk eller annan koppling till miljön, ofta den omgivande naturen. Om många namn behövs i ett och samma område kan namnbeståndet för hela området skapas inom ett specifikt ämnesområde.

Adresserna anges enligt de gatu- och vägnamn som fastställts i detaljplanen. Adressnummer ges tomterna i samband med fastighetsbildningen och för byggnader i samband med ansökan om bygglov. Adressnumret bestäms så att jämna nummer finns på den vänstra sidan och udda nummer på den högra sidan sett från vägens början.

Ändringar av detaljplanen, tomtindelningar, byggande av gator och även andra orsaker kan medföra ändringar i gatu- eller vägnamnen eller adressnumreringen. Adressändringar och gatunamn tas i bruk allt efter som genomförandet av detaljplanen framskrider eller när nya gator tas i bruk. Fastighetsägare informeras om adressändringar i god tid innan ändringarna genomförs.

Markering av adresser

Staden ansvarar för att sätta upp namnskyltar för gator och vägar. Skyltar som anger trafikledens namn eller ett objekt längs leden får inte sättas upp i korsningen eller anslutningen av en gata eller annan trafikled utan stadens tillstånd. Längs landsvägar följs Trafikledsverkets anvisningar vid placeringen av namnskyltar för stadens och enskilda vägar.