Detaljplanläggning

Staden byggs i enlighet med de detaljplaner som staden har upprättat. I detaljplanen anges hur ett område skall användas i framtiden: vad som ska bevaras, vad som får byggas, var och på vilket sätt. I planen anges t.ex. byggnadernas läge och storlek och vad de ska användas till. En detaljplan kan gälla ett helt bostadsområde med bostads-, arbetsplats- och rekreationsområden eller ibland bara en enda tomt.

Den juridiska delen av detaljplanen omfattar detaljplanekartan och planbeteckningar och planbestämmelser. Till detaljplanen hör också en beskrivning där det redogörs för utarbetandet av planen och dess viktigaste egenskaper.

Ansökan om ändring i detaljplanen

Ägaren eller innehavaren till en tomt kan ansöka om ändring av en giltig detaljplan. Innan du ansöker om en ändring, vänligen kontakta staden för att förhandla om möjligheten till ändring och dess ändamålsenlighet. Samtidigt kan du fråga om storleken på avgiften för den ändring du ansöker om, den uppskattade tidtabellen och andra eventuella detaljer.