Väärinkäytösepäilyjä koskeva ilmoituskanava Keravan kaupungilla

Niin sanottu whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan 1.1.2023.

Kyseessä on laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi, niin sanottu whistleblowing-direktiivi. Lakiin voi tutustua tarkemmin Finlexin sivuilla.

Keravan kaupungilla on ilmoituksia varten sisäinen ilmoituskanava, joka on tarkoitettu kaupungin työntekijöille. Kanava on tarkoitettu työ- tai virkasuhteessa työskenteleville henkilöille sekä yksityisille ammatinharjoittajille ja harjoittelijoille.

Ilmoittajansuojelulain mukainen sisäinen ilmoituskanava otetaan käyttöön 1.4.2023.

Kuntalaiset ja luottamushenkilöt eivät voi ilmoittaa kaupungin sisäisen ilmoituskanavan kautta, mutta he voivat tehdä ilmoituksen oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan: Miten ilmoitus tehdään (oikeuskansleri.fi)
Ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan kirjallisesti tai suullisesti.

Mistä asioista voi ilmoittaa?

Tehty ilmoitus antaa kaupungille mahdollisuuden selvittää ja korjata epäkohtia. Kaikista epäkohdista ilmoittaminen ei ole kuitenkaan ilmoittajansuojelulain piirissä. Esimerkiksi työsuhteisiin liittyvät laiminlyönnit eivät ole ilmoittajansuojelulain piirissä.

Lain soveltamisalan piiriin kuuluvat:

 1. julkiset hankinnat, lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankinnat;
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
 5. liikenneturvallisuus;
 6. ympäristönsuojelu;
 7. säteily- ja ydinturvallisuus;
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kansanterveys;
 10. kuluttajansuoja;
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, jotka on säädetty rangaistaviksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus, tai jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Ilmoittaminen koskee sekä kansallisen että EU-lainsäädännön rikkomista edellä mainituilta aloilta. Muista rikkomuksista tai laiminlyönneistä ilmoittaminen ei ole ilmoittajansuojelulain piirissä. Muusta kuin lain soveltamisalan piiriin kuuluvasta epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä voi kannella esimerkiksi:

Tietosuojavaltuutetulle voi ilmoittaa, jos epäilee, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti. Yhteystiedot löytyvät tietosuoja.fi -verkkosivuilta.