Tontin lohkominen

Tontti on kaupungin asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaan muodostettu kiinteistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti muodostetaan lohkomisella. Tontin lohkomistoimituksen suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistönmuodostamisesta vastaa Maanmittauslaitos.

Lohkomistoimituksessa tarkastetaan tarvittaessa vanhat rajat ja rakennetaan tontin uudet rajamerkit maastoon. Toimituksen yhteydessä voidaan perustaa tarpeelliset kiinteistörasitteet, kuten kulkuyhteys ja johtorasitteet, sekä poistaa tarpeettomaksi jääneet rasitteet. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta.

Tontin lohkomisen ja rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen. Rakennusluvan saamisen edellytyksenä on, että tontti on lohkottu ja rekisteröity.

Lohkomisen hakeminen

 • Tontin lohkominen tulee vireille omistajan tai vuokralaisen kirjallisesta hakemuksesta. Määräalan mukaisen tontin lohkominen tulee vireille, kun maanmittaustoimiston ilmoitus määräalan lainhuudosta on saapunut kaupungin kiinteistörekisteriviranomaisena toimivalle paikkatietopalveluille.

  Mikäli määräala ei vastaa tonttijaon mukaisen tontin aluetta, lohkomisen aloittamista lykätään, kunnes maanomistaja on hakenut tarvittavaa tonttijakoa tai sen muutosta ja tonttijako on hyväksytty.

 • Tontin lohkominen vie aikaa hakemuksesta tontin rekisteröintiin 2-4 kuukautta. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

  Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Tontin lohkomisen edellytyksenä on, että hakijalla on lainhuuto koko lohkottavaan alueeseen ja että tontin alueeseen vahvistetut kiinnitykset eivät ole esteenä.

Kiinteistöjen yhdistäminen

Tontin lohkomisen sijasta kiinteistöt voidaan myös yhdistää. Kiinteistöjen yhdistämisen suorittaa kiinteistörekisterinpitäjä eli kysymyksessä on kiinteistörekisteripitäjän päätös. Yhdistäminen suoritetaan omistajan hakemuksesta.

Kiinteistöt voidaan yhdistää, kun ne täyttävät kiinteistönmuodostamislain edellytykset yhdistämiselle. Hae kiinteistöjen yhdistämistä sähköpostitse sivun lopussa olevia yhteystietoja käyttäen.

 • Yhdistämisessä kiinteistöjen omistajilla tulee olla samoin osuuksin myönnetyt lainhuudot  kaikkiin niihin kiinteistöihin, joita ollaan yhdistämässä.

  Yhdistämisen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Tontin rekisteröinnin edellytyksenä on, että hakijalla on lainhuuto kaikkiin yhdistettäviin kiinteistöihin ja että tontin alueeseen vahvistetut kiinnitykset eivät ole esteenä.

Hinnasto

 • Tontin lohkomisen perusmaksu tonttia kohti:

  • Tontin pinta-ala enintään 1 000 m2: 1 000 euroa
  • Tontin pinta-ala 1 001 – 5 000 m2: 1 060 euroa
  • Tontin pinta-ala yli 5 000 m2: 1 470 euroa
  • Tontille saa rakentaa enintään kaksi asuntoa tai 300 k-m: 1 050 euroa

  Kun samassa toimituksessa lohkotaan useita tontteja tai toimituksessa ei ole tarpeen tehdä maastotöitä, alennetaan perusmaksua 10 prosenttia.

  Viimeinen tontti, kun koko kiinteistö lohkotaan samalle omistajalle tonteiksi: 500 euroa.

 • 1. Rasitteen tai oikeuden (rasitealueen) perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen

  • Yksi tai kaksi rasitetta tai oikeutta: 200 euroa
  • Jokainen lisärasite tai oikeus: 100 euroa per kappale
  • Kiinteistörekisterinpitäjän päätös sopimukseen perustuvan kiinteistörasitteen poistamisesta tai muuttamisesta: 400 euroa
  • Rasitesopimuksen laadinta: 200 euroa (sis.alv)
   • Ulkopuolisille haettava lainhuuto tai kiinnitykset: 150 euroa (sis.alv). Lisäksi tilaaja maksaa kirjaamisviranomaisen perimät kirjaamiskulut

  2. Päätös tontin vapauttamisesta kiinnityksestä

  • Perusmaksu: 100 euroa
  • Lisämaksu: 50 euroa per kiinnitys

  3. Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä: 110 €

  4. Tilusvaihto: 240 €

  Kiinteistöjen kesken voidaan vaihtaa alueita suorittamalla tilusvaihto. Vaihdettavien alueiden tulee olla likimäärin samanarvoisia.

  5. Tontinosan lunastaminen

  Kustannukset suoritetaan työkorvauksena:

  • diplomi-insinööri 250 €/h
  • amk-insinööri, teknikko tai vastaava henkilö 150 €/h
  • kiinteistörekisterinhoitaja, kartoittaja, paikkatietosuunnittelija tai vastaava henkilö 100 €/h

  Kun kyseessä on muut kuin viranomaistehtävät, lisätään hintoihin alv (24 %).

 • Kiinteistörekisterinpitäjän päätös:

  • kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille niin, että kunkin osaomistajan osuus jokaisesta kiinteistöstä on yhtä suuri ja yhdistämistä pyytävällä on lainhuuto yhdistettäviin kiinteistöihin: 500 eruoa
  • kiinteistöt omistetaan samanlaisin oikeuksin (eri kiinnitykset): 520 euroa
  • jos päätöstä varten suoritetaan tarkistusmittauksia tontilla: 720 euroa
 • Kiinteistörekisteriin merkintää varten tarvitaan kiinteistörekisterinpitäjän päätös.

  • Päätös kaavatontin merkinnästä tonttina kiinteistörekisteriin: 500 euroa
  • Päätös kaavatontin merkinnästä tonttina kiinteistörekisteriin, kun päätöstä varten suoritetaan tarkistusmittauksia tontilla: 720 euroa

Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset