Kunnallisen pysäköinninvalvonnan yhdistäminen lisää tehokkuutta ja pienentää kustannuksia

Tässä artikkelissa tarkastellaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan nykytilannetta Keski-Uudellamaalla sekä siihen liittyviä haasteita. Lisäksi pohditaan pysäköinninvalvonnan yhdistämisen tuomia mahdollisuuksia, etuja ja kustannussäästöjä.

Artikkelin kirjoittaja Liisa Tikkanen työskentelee kehittämispäällikkönä Keravan kaupunkitekniikan toimialalla. Tikkanen on koulutukseltaan liikenneinsinööri ja hän opiskelee tällä hetkellä töiden ohessa YAMK-insinööriksi Hämeen ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -linjalla. Lisäksi hän on mukana kunnallisen pysäköinninvalvonnan yhdistämisen projektiryhmässä. Tikkanen tekee parhaillaan opinnäytetyötä kunnallisen pysäköinninvalvonnan yhdistämisestä.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta on osa liikenteen hallintaa

Kaupunkien liikenteenhallinta on kriittinen osa kaupunkisuunnittelua. Keski-Uudenmaan alueella Järvenpää, Kerava ja Tuusula ovat yhdistämässä pysäköinninvalvonnan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alaisuuteen.

Tällä hetkellä Järvenpäässä ja Keravalla on molemmissa kaupungeissa kunnallinen pysäköinninvalvonta ja useampi pysäköinnintarkastaja. Tuusulassa puolestaan on valmisteltu pysäköinninvalvonnan käyttöönottoa pidempään.

Pysäköinninvalvonnan organisaatiorakenne ja toimintamalli vaikuttavat suuresti toiminnan tehokkuuteen. Nykyiseen toimintamalliin liittyvät haasteet, kuten resurssipula ja kallis aloituskustannus pienelle kunnalle, on tunnistettu. Tehokkuus, resurssien optimaalinen käyttö ja yhtenäinen palvelu ovat merkittäviä etuja, jotka voivat syntyä kunnallisten pysäköinninvalvontojen yhdistämisestä. Organisaation toiminnan sujuvuus kasvaa, kun voimavarat käytetään optimaalisesti.

Mahdolliset investoinnit uuteen järjestelmään ja koulutukset on otettava huomioon, mutta samalla voidaan saavuttaa säästöjä henkilöstö- ja laitekustannuksissa. Yhdistetty organisaatio voi tarjota selkeämpää ja parempaa palvelua kuntalaisille.

Pysäköinninvalvonnan yhdistämiseen liittyy haasteita

Päätöksenteon hitaus, organisaatiokulttuurin yhdistäminen, muutosvastarinta ja järjestelmähaasteet ovat keskeisiä seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon pysäköinninvalvonnan yhdistämistä suunniteltaessa. Ratkaisut näihin haasteisiin vaativat huolellista suunnittelua ja viestintää yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa.

Myös työntekijöiden huolenaiheet on otettava vakavasti ja heille on tarjottava mahdollisuus osallistua muutosprosessiin.

Mahdolliset haasteet ovat ennakoitavissa ja hallittavissa asianmukaisella suunnittelulla ja johtamisella. Projektitiimiläiset ja pysäköinnintarkastajat ovat yhdessä luoneet järjestelmävaatimukset haasteiden ehkäisemiseksi, jotta järjestelmä olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja toimiva.

Yhdistämisen tuomat mahdollisuudet ja kehitystoimet

Pysäköinninvalvonnan yhdistäminen tuo synergiaa, koska yhdistymisen jälkeen voidaan hyödyntää yhteisiä resursseja ja asiantuntemusta. Järjestelmäkulut todennäköisesti pienenevät, kun ne jaetaan kolmen kunnan kesken.

Pysäköinninvalvonnan yhdistäminen tuo monia merkittäviä etuja asukkaille esimerkiksi kustannussäästöjen muodossa. Isommalla yhdistetyllä organisaatiolla voidaan lisäksi luoda entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä pysäköinninvalvonnan prosesseja.

Mahdollisuudet, kuten synergia ja uudet innovaatiot prosesseissa, tekevät yhdistetystä organisaatiosta voimavaran kuntien liikenteen hallinnassa. Yhteisen tavoitteen asettaminen, avoin viestintä ja henkilöstön osallistaminen ovat avaimia pysäköinninvalvonnan menestykselliseen yhdistämiseen.