Hankkeet ja toimintakertomukset

Tällä sivulla pääset tutustumaan Keravan Opiston hankkeisiin ja Opiston toimintakertomuksiin viimeisen neljän vuoden ajalta.

Hankkeet

 • Hankkeen kuvaus

  Kansalaisopistot ovat jatkossa yhä tiiviimpi osa rakentuvaa jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmää. Keski-Uudenmaan kansalaisopistojen tehtävät laajentuvat tukemaan työikäisten osaamisen kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. työikäisten ohjausta ja neuvontaa osaamisen hankkimisessa, osaamisperusteisesti laadittujen kurssien ja koulutusten tarjontaa sekä työelämä- ja perusvalmiuksia kehittävän koulutustarjonnan suunnittelua.

  Kohti jatkuvia polkuja -henkilöstökoulutuksella vahvistetaan henkilöstön osaamista osaamisperusteisten opintopolkujen laadinnassa, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä opiskelijan ohjauksessa. Opetushallitus tukee kehittämistoimintaa.

  Hankkeen tavoitteet

  Henkilöstön osaamisperusteisuus-osaaminen syvenee

  • systemaattisia opintopolkuja laaditaan eri ainealueille
  • koulutukseen osallistuneille kehittyy valmius ohjata tuntiopettajia osaamisperusteisten opintopolkujen suunnittelussa koulutushankkeen jälkeen

  Henkilöstö perehtyy osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

  • osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi tunnetaan
  • perehdytään osaamisen tunnistamisessa käytettäviin menetelmiin
  • opitaan tunnistamaan ja tunnustamaan osaamista käytännössä

  Ohjausosaaminen kehittyy tukemaan opiskelijoiden ohjaustarpeita

  • opiskelijalle/opiskelua suunnittelevalle löydetään sopiva koulutusväylä ja hänet osataan ohjata ohjausverkoston palveluihin

  Kehittämistyön aikataulu ja rahoitus

  • Osaamisperusteisten opintopolkujen laadinta, syksy 2021 – kevät 2022
  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, kevät 2022
  • Opiskelijan ohjaus syksyllä 2022
  • Päätösseminaari syksyllä 2022

  Kohti jatkuvia polkuja -henkilöstökoulutus on Opetushallituksen rahoittama hanke.

  Hankekumppanit

  • Keravan Opisto toimii hankkeen koordinaattorina
  • Hyvinkään Opisto
  • Jokelan kansalaisopisto
  • Järvenpää Opisto
  • Nurmijärven Opisto
  • Mäntsälän Opisto
  • Tuusulan Opisto
 • Hankkeen kuvaus

  Näe mut! -hankkeessa toteutettiin heikossa työmarkkinatilanteessa oleville aikuisille suunnattuja perustaitokoulutuksia Keski-Uudellamaalla. Hanke toteutettiin ajalla 1.1. -31.12.2022.

  Hankkeeseen kuuluvien koulutusten tavoitteena on vahvistaa osallistujien perustaitoja ja työllistymismahdollisuuksia, ja niiden aikana harjoitellaan esimerkiksi digitaitoja, vuorovaikutustaitoja ja suomen kieltä, työelämätaitoja ja työnhakua sekä arjen matematiikkaa. Kaikissa koulutuksissa on myös oma erityisteema/-painotus, minkä kautta taitoja harjoitellaan.

  Keravan opisto on hankkeessa mukana yhtenä toimijana ja Opisto toteutti keväällä 2022 kahdeksan viikon koulutuskokonaisuuden. Erityisteemana koulutuksessa on vapaa-ajan ohjaus, hyvinvointi- ja vapaaehtoistyö.

  Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin matalan kynnyksen työllistymistä ja työmahdollisuuksia edistäviä koulutusmalleja aikuisille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja ohjausta.

  Hanketta hallinnoi Järvenpään opisto, hankekumppaneinaan Keravan opisto, Tuusulan opisto, Jokelan kansalaisopisto ja Step -koulutus

  Hanketta rahoitti Opetushallitus. Opintoseteliavustuksella rahoitetaan koulutuksia, joiden tarkoituksena on kehittää aikuisten perustaitoja työllistymisen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseksi.

 • Työllistä mut! on jo päättynyt Keski-Uudenmaan Opistojen yhteinen hanke. Kyseessä on Opetushallituksen hanke, johon saatiin avustusta yhteensä 170 000 euroa.

  Hankkeen tavoitteet

  • Vahvistaa ja lisätä erityisesti heikon pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden perustaitoja
  • Kehittää uusia tapoja, joilla löydetään ja saadaan koulutuksiin mukaan aikuisia, jotka hyötyvät perustaitojen vahvistamisesta
  • Kehittää ja käyttää uusia menetelmiä koulutusten toteuttamisessa

  Työllistä mut! Keravalla

  Yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa

  • toimintamalli kohderyhmän tavoittamiseen ja perusvalmiuksia/työllistymisvalmiuksia tukevien koulutusten toteuttamiseen hankkeen jälkeen

  Vuoden 2021 aikana yhteensä noin 24 osallistujaa

  • jokaiselle laaditaan oma valmiuksien kehittämissuunnitelma: opintoja ryhmässä, ohjausta, työvalmennusta, valmiuksien kehittämistä työpaikoilla
  • koulutus 120 tuntia / 4 opintopistettä
  • tavoitteena on työllistyminen tai koulutuspaikan löytyminen
 • Lake 2020, OSAA! hanke on vuosina 2020–2022 toteutettu Laatu- ja kehittämishanke.

  OSAA! Osaamisperusteisuus ja arviointi opistojen toiminnassa

  Osaamisperusteisuus tukee vapaan sivistystyön oppilaitosten roolia jatkuvan oppimisen muotona ja tukijana. Opiston toimintaa halutaan kehittää niin, että opiskelijoilla voidaan tarjota mahdollisuus osaamisen lisäämiseen ja osaamisen todentamiseen. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää opistojen toiminnan kehittämistä sekä kurssien suunnittelussa että niiden toteuttamisessa. Keski-Uudenmaan opistot haluavat olla vahvasti mukana kansallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa.

  Hankkeen tavoitteet

  • Tavoite 1: Lisätään suunnittelijoiden ja opettajien ymmärrystä osaamisperusteisuudesta ja sen toteuttamisesta vapaassa sivistystyössä. Selvitetään opiskelijoiden toiveita ja tarpeita osaamisperusteisen kurssi- ja koulutustoiminnan järjestämisessä.
  • Tavoite 2: Laaditaan kursseihin ja koulutuksiin osaamisperusteisia kuvauksia.
  • Tavoite 3: Kehitetään opettajien arviointiosaamista, laaditaan arviointikriteeristö ja opettajien työtä tukeva ohjeistus, sekä perehdytään osaamismerkkeihin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin osaamisen arvioinnissa ja todentamisessa.

  Katsi hankeen tuotokset Peda.netistä.

  Rahoitus ja kumppanit

  Hankkeen rahoitti Opetushallitus ja hankkeen omavastuuosuus oli 15 %.

  Hankekumppaneina toimivat Keravan Opisto, Järvenpään Opisto, Tuusulan Opisto, Jokelan kansalaisopisto, STEP-koulutus.

   

 • Hankkeessa kehitettiin Opistojen pedagogista laatua digitalisaatiota hyödyntäen.

  Hankkeen tavoitteet

  Henkilöstön osaamisen kehittäminen: digitaalisten välineiden pedagoginen käyttö

  Hankkeen puitteissa järjestettiin yhteensä kolmekymmentä täydennyskoulutustilaisuutta verkko- ja verkkoavusteiseen opetuksen ja ohjaamisen taitojen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi. Koulutuksissa kävi yhteensä reilu neljäsataa osallistujaa.

  Koulutukset sisälsivät Peda-net -oppimisympäristön ja verkkopedagogisen osaamisen kehittämistä sekä Teams-työkalun käyttötaitojen hallintaa.

   Täydennyskoulutusmallin kehittäminen

  Hankkeen tavoitteena oli kehittää Tietotaitoviikko -täydennyskoulutusmallia. Keravan Opiston kädentaitojen ainealueen johdolla järjestettiin toukokuussa 2019 ja kesäkuussa 2020 tietotaito -täydennyskoulutustilaisuudet, joiden keskeisenä toimintaperiaatteena oli, että opettajat opettavat toisiaan ja oppivat toisiltaan.

  Koulutustilaisuuksissa hyödynnettiin digitaalisia välineitä ja opeteltiin niiden käyttöä.

  Digitalisaatiosuunnitelman laatiminen

  Yhteiskunnan digitalisoituessa on kansalaisopiston tehtävä edistää kuntalaisten digitaalisessa yhteiskunnassa tarvitsemaa osaamista ja ymmärrystä. Kansalaisopisto  tarjoaa mahdollisuuksia digitaalisten välineiden käyttötaitojen opiskeluun sekä laajemmin muuttuvan digitaalisen ympäristön ymmärtämiseen.

  Digitalisaatiosuunnitelman laadintaa varten tutustuttiin kansalaisopistoja varten tehtyihin digitalisaatiosuunnitelmiin sekä Keski-Uudenmaan perusopetuksen vastaaviin suunnitelmiin.

  Hankkeessa tehty digitalisaatiosuunnitelma koostuu kahdesta osasta:

  • Ensimmäinen niin sanottu yleinen osa on Keski-Uudenmaan kansalaisopistoille yhteinen.
  • Toinen osa sisältää kunkin opiston oman osuuden digitalisaation käytännön tavoitteista ja toteutuksista. Digitalisaatiosuunnitelmassa määritellään kansalaisopiston rooli ja tehtävä digitaitojen edistäjänä.

  Digitutoreiden roolin vahvistaminen

  Hankkeessa haluttiin vahvistaa digitutorien roolia digitaalisten työvälineiden käytössä ja pedagogisessa kehittämistyössä. Tavoitteena oli, että digitutorien vastaavat tuntiopettajien kouluttamisesta ja ohjaamisesta verkko- ja verkkoavusteiseen koulutukseen sekä Peda.net -oppimisympäristön kehittämisestä.

  Tavoite on toteutunut osittain. Digitutortoimintaan ovat perehtyneet pääasiassa opistojen vakinainen henkilöstö, joka joutui maaliskuussa 2020 lähiopetuksen keskeytyessä tositoimiin.

  Esimerkiksi Keravan Opistossa noin 60 % käynnissä olleista kursseista jatkui etäopetuksena. Tämä tarkoitti käytännössä lähes jokaisen tuntiopettajan ohjeistamista ja tukemista etäopetustehtävässä. Ohjausta ja tukea tarvittiin niin ohjelmien ja laitteiden teknisessä haltuun ottamisessa että pedagogisen näkökulman tukemisessa.

  Tutortoiminta kietoutui läheisesti hankkeen täydennyskoulutuksiin, johon osallistui sekä opistojen vakinainen henkilöstö että tuntiopettajat.