Kalevan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2025

1. Taustaa

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Sukupuolesta riippumatta kaikilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.

2. Arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan 2020 sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista

Kalevan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2020 tavoitteita olivat “uskallan kertoa mielipiteeni” ja “Kalevan koulussa opettajat ja oppilaat luovat yhdessä luokan toimintatavat ja käsityksen hyvästä työrauhasta ”.

Toimenpiteitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2020 olivat:

 • Myönteisen ilmapiirin luominen luokassa.
 • Vuorovaikutustaitojen harjoittelu pienemmistä ryhmistä aloittaen.
 • Mielipiteen kuuntelu ja kunnioitus.
 • Harjoitellaan vastuullista sanankäyttöä.
 • Kuunnellaan ja kunnioitetaan toisia.

Keskustellaan luokissa “Mikä on hyvä työrauha?” “Miksi työrauhaa tarvitaan?”

Välituntiturvallisuuden lisääminen: jalkautetaan koulunkäynninohjaajia välitunneille, huomioidaan pihakoulun takana oleva alue, Kurkipuiston takana oleva pensaikko ja jäämäki.

Kalevan koulussa on ollut käytössä kotiryhmät. Oppilaat ovat toimineet 3-5 oppilaan ryhmissä. Kaikkiin syväoppimisen taitoihin on tutustuttu ja esimerkiksi tiimitaidoissa on harjoiteltu vuorovaikutustaitoja toisten kanssa. Keravan koulujen yhteiset järjestyssäännöt ovat olleet käytössä Kalevan koulussa. Myös koulun omat välituntisäännöt on kirjattu ja ne on käyty oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi. Kalevan koulu on sitoutunut toimimaan Keravan kaupungin arvojen mukaisesti.

3. Nykyinen tasa-arvotilanne


3.1 Kartoitusmenetelmä

Koulumme kaikissa luokissa ja henkilökunnan kesken käsiteltiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemaa erätaukomenetelmällä. Aluksi tutustuttiin teemaan liittyviin käsitteisiin ja vuorovaikutuksen sääntöihin. Oppilaiden kanssa aihetta käsiteltiin yhden oppitunnin ajan 21.12.2022 mennessä. Tilanteessa oli paikalla kaksi aikuista. Henkilöstöä kuultiin kahdessa eri tilanteessa 23.11.2022 ja 1.12.2022. Vanhempainyhdistystä kuultiin syyslukukauden 2022 aikana.

Oppilaat pohtivat seuraavia kysymyksiä:

 1. Kohdellaanko Kalevan koulussa oppilaita mielestäsi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti?
 2. Voitko olla oma itsesi?
 3. Tunnetko olosi turvalliseksi tässä koulussa?
 4. Miten oppilaiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voitaisiin mielestäsi koulun arjessa lisätä?
 5. Millainen olisi tasa-arvoinen koulu?

Henkilöstökokouksissa pohdittiin seuraavia kysymyksiä:

 1. Kohteleeko Kalevan koulun henkilöstö toisiaan mielestäsi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti?
 2. Kohteleeko Kalevan koulun henkilöstö oppilaita mielestäsi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti?
 3. Miten työyhteisön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voitaisiin mielestäsi lisätä?
 4. Miten oppilaiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voitaisiin mielestäsi koulun arjessa lisätä?

Huoltajia kuultiin vanhempainyhdistyksen kokouksessa seuraavin kysymyksin:

 1. Kohdellaanko Kalevan koulussa mielestäsi kaikkia oppilaita yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti?
 2. Voivatko lapset olla mielestäsi omana itsenään koulussa ja vaikuttavatko toisten mielipiteet lasten valintoihin?
 3. Onko Kalevan koulu mielestäsi turvallinen paikka oppia?
 4. Millainen olisi mielestäsi tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu?

3.2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanne vuonna 2022

Oppilaiden kuuleminen

Pääosin Kalevan koulun oppilaat kokevat, että kaikkia oppilaita kohdellaan koulussa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Oppilaat toivat esille, että koulussa kiusaamiseen puututaan. Koulussa autetaan ja kannustetaan tehtävissä, joissa oppilas tarvitsee apua. Osa oppilaista kuitenkin koki, että koulun säännöt eivät ole samoja kaikilla oppilailla. Esille nousi myös, että kaikkia ei oteta mukaan leikkiin ja jotkut joutuvat ulkopuolelle. Fyysiset opiskeluympäristöt eroavat toisistaan ja sitä jotkut oppilaat pitivät epäreiluna. Oppilaan saaman palautteen määrä vaihtelee. Osa kokee, että he eivät saa niin paljon positiivista palautetta kuin toiset oppilaat.

Koulussa saa pukeutua haluamallaan tavalla ja näyttää omanlaiselta. Osa kuitenkin oli sitä mieltä, että kaverien mielipiteet vaikuttavat vaatteiden valintaan. Oppilaat tiesivät, että koulussa pitää toimia tiettyjen yhteisten sääntöjen mukaan. Aina itse ei voi tehdä mitä haluaa vaan tulee toimia yhteisten sääntöjen mukaan.

Suurin osa oppilaista kokee olonsa koulussa turvalliseksi. Tähän vaikuttavat esimerkiksi henkilöstö, sisarukset ja toiset oppilaat, jotka auttavat haastavissa tilanteissa. Myös välituntivalvojat, lukitut ulko-ovet ja poistumisharjoitukset lisäävät oppilaiden turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden tunnetta vähentävät koulun pihalle kuulumattomat asiat kuten lasinsirut. Koulun pihan leikkivälineiden turvallisuus koettiin vaihtelevana. Esimerkiksi osa piti kiipeilytelineitä turvallisena ja osa taas ei. Osa oppilaista koki liikuntasalin tilana pelottavana.

Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa on kaikilla samanlaiset säännöt, kaikkia kohdellaan ystävällisesti, kaikki otetaan mukaan ja annetaan työskentelyrauha. Kaikilla olisi yhtä hyvät luokkatilat, kalusteet ja yhtenevät oppimisvälineet. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisäisi oppilaiden mielestä myös se, että saman luokka-asteen luokkatilat olisivat vierekkäin ja kahden luokan yhteisluokkia olisi enemmän.

Henkilöstön kuuleminen

Henkilöstö kokee Kalevan koulussa pääsääntöisesti kohtelevansa toisiaan ja tulevansa kohdelluksi tasa-arvoisesti. Ihmiset ovat avuliaita ja lämminhenkisiä. Epäkohtana koetaan pihakoulu, jossa henkilöstö tuntee jäävänsä eristyksiin päivittäisistä kohtaamisista toisten kanssa.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta henkilöstön keskuudessa voitaisiin lisätä sillä, että jokainen kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi turvallisesti. Yhteistä keskustelua pidetään tärkeänä. Tehtävien jaossa toivotaan pyrkimystä tasa-arvoisuuteen kuitenkin niin, että henkilökohtainen elämäntilanne ja jaksaminen huomioidaan.

Oppilaiden kohtelu on suurelta osin yhdenvertaista, mikä ei tarkoita sitä, että kaikille oppilaille tarjotaan samaa. Resurssien riittämättömyys aiheuttaa sen, ettei tukimuotoja ja pienryhmätyöskentelyn mahdollisuuksia ole tarpeeksi. Rangaistustoimepiteet ja niiden valvominen aiheuttaa epätasa-arvoa niin opettajille kuin oppilaille.

Oppilaiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisää yhteiset säännöt ja niiden noudattamisen vaatiminen. Rangaistustoimenpiteiden tulisi olla johdonmukaisesti samanlaisia kaikille. Kilttien ja hiljaisten oppilaiden työrauhaa pitäisi tukea enemmän. Resurssien jaossa tulisi huomioida myös ylöspäin eriytettävät oppilaat.

Huoltajien kuuleminen

Huoltajat kokevat, että ruokalan ja liikuntasalin pieni koko aiheuttaa oppilaille epätasa-arvoa. Kaikki eivät mahdu liikuntasaliin yhtä aikaa. Ruokalan koon vuoksi osa luokista joutuu syömään luokissa. Huoltajat kokevat lisäksi, että opettajien vaihtelevat käytännöt Wilma-viestinnässä aiheuttavat epätasa-arvoa.

Huoltajia mietityttää koulumme sisäilma ja sen mahdolliset ongelmat. Näiden vuoksi kaikki koulumme luokat eivät voi käyttää yhdenvertaisesti esim. liikuntasalia. Samoin heitä huolettaa koulumme paloturvallisuus ja miten sitä edistetään. Vaaratilanteen sattuessa asiasta pihakouluun tiedottaminen mietityttää huoltajia.

Yleisesti huoltajat kokevat, että lapsi saa olla koulussa oma itsensä. Joissakin tilanteissa kaverin mielipiteellä on oppilaalle väliä. Varsinkin sosiaalisen median vaikutus pukeutumisasioihin mietityttää kotona ja sen koetaan luovan paineita pukeutumiseen.

4. Toimenpidesuunnitelma tasa-arvon edistämiseksi

Kalevan koululle on valittu viisi toimenpidettä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 2023 – 2025.

 1. Kaikkia kohdellaan ystävällisesti ja ketään ei jätetä yksin.
 2. Jokaisen oppilaan kohtaaminen ja positiivinen kannustaminen päivittäin.
 3. Erilaisen osaamisen huomiointi ja yksilöllisen potentiaalin mahdollistaminen.
 4. Koulun yhteiset säännöt ja niiden noudattaminen.
 5. Koulun yleisen turvallisuuden kohentaminen (paloturvallisuus, poistumistilanteet, ulko-ovien lukitus).

5. Seuranta

Tasa-arvosuunnitelma käydään läpi henkilöstön ja oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa. Lukuvuoden lopulla arvioidaan toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Koulun rehtorin ja henkilöstön tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja siihen liittyviä toimenpiteitä noudatetaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko kouluyhteisön asia.