Keravanjoen koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2025

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoite ja tarkoitus

Koulut laativat itselleen oman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Suunnitelma luodaan kunkin koulun yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Suunnitelma toimii välineenä, joka edistää tasa-arvon toteutumista ja estää syrjintää kaikessa koulun toiminnassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman avulla varmistetaan, että tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua edistetään kouluissa systemaattisesti kaikessa toiminnassa.

Keravanjoen koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja toimeenpanosta ovat vastanneet johtoryhmät. Tasa-arvosuunnitelman seurannasta ja mahdollisista toimenpiteistä vastaavat rehtorin määräämät henkilöt.

Koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä välitöntä ja välillistä syrjintää sekä epätasa-arvoista kohtelua. Tämä suunnitelma on laadittu tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain asettamien velvoitteiden mukaisesti.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvään syyn perusteella.

Keravanjoen koulussa sekä henkilökunta että oppilaat ovat tasavertaisia riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista ja taustasta. Kaikilla on yhtäläinen oikeus olla arvostettuja yhteisömme jäseniä. Koulu on sitoutunut yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon suunnitelmalliseen edistämiseen ja syrjinnän ehkäisyyn.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön taustaa Keravanjoen koululla

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön periaatteet ovat toteutuneet niin, ettemme erottele missään oppiaineessa oppilaita sukupuolen mukaan. Käsityöt, kotitalous ja liikunta opiskellaan yhdessä. Lisäksi muodostamme ryhmiä yli luokkarajojen useissa oppiaineissa sukupuolesta riippumatta. Oppilaat oppivat tuntemaan toisensa paremmin, myös turvallisuuden tunne ja viihtyvyys koulussa kasvavat.

Lukuvuosien alussa ja tarvittaessa lukuvuoden kuluessa pidämme uusille luokille ryhmäytymispäiviä ja seuraamme, että ryhmät alkavat toimia.

Yläkoulussa on tukioppilastoiminta vakiintunut toimintamalli. Vastaavasti alakoulussa on kummiluokkatoimintaa jonkin verran, myös yli ala- yläkoululuokkarajojen.

Koulussamme toimii kiusaamisen vastainen tiimi (KiVa-tiimi), joka selvittää esille tulevat kiusaamisasiat ja seuraa, että kiusaaminen loppuu. Hyödynnämme myös vertaissovittelua Verso- toimintamallia ristiriitojen ja kiusaamistapausten selvittelyssä.

Kouluarjessa huolehdimme, että valtauskontoon ja muihin uskontoihin kuuluvat oppilaat ovat kirkko- ym. uskonnollisten vierailujen aikana saaneet mahdollisuuden samanvertaiseen opetukseen ja saaneet mahdollisuuden oman kulttuuriympäristöön tutustumiseen. Lisäksi koulun juhlissa huomioidaan kulttuurien moninaisuus ja moniarvoisuus.

Huoltajat ovat aiempina vuosina olleet mukana koulun toiminnassa, joka osaltaan on luonut ”meidän koulu” -yhteishenkeä. Vanhempainyhdistyksen toimintaa alettiin käynnistellä uudestaan alkuvuodesta 2020, koska aiemmin aktiivisen yhdistyksen toiminta oli hiipunut. Nyt toiminta on aktiivista.

Parantamisehdotukset yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi

Koulun oppilaille ja henkilökunnalle on teetätetty Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely syyslukukaudella. Molemmat kyselyt ovat olleet Google Forms -pohjaisia. Koulumme 3.-9.-luokkalaiset oppilaat ovat vastanneet kyselyyn koulupäivän aikana tietyllä oppitunnilla, ja alkuopetus luokille on mahdollistettu keskustelu aiheesta. Oppilaskyselyyn vastasi 389 oppilasta, ja henkilöstön kyselyyn 28 henkilökunnan edustajaa.

Koulun johtoryhmä on käynyt kyselyiden tulokset läpi ja tehnyt tarvittavat nostot kehittämiskohteiksi koko koulun tasolle.
Oppilaiden ja henkilökunnan kyselyiden tuloksia yhteisesti tarkasteltuaan, Keravanjoen koulun johtoryhmä on päättänyt nostaa esille seuraavat kehittämiskohdat, joihin panostamme vuosina 2023–2025 koko koulun tasolla:

  • Koulun aikuisten tulee kohdella yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kaikkia koulun oppilaita.
  • Koulun aikuisten tulee sitoutua noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja.
  • Koulun aikuisten ja oppilaiden tulee suhtautua avoimesti erilaisuuteen ja muistaa kunnioittava käytös kaikkia kohtaan.

Kehittämiskohteet ja kyselyiden tulokset käydään läpi alkuvuodesta 2023 koko henkilöstön kanssa tiimeissä, ja luokanopettajat ja -valvojat käsittelevät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita omien ryhmiensä kanssa tämän jälkeen.

Vastuu suunnitelman toteutumisesta

Vastuu suunnitelman toteutumisesta on koulun kaikilla opettajilla, koulun henkilökunnalla ja oppilailla. Mukana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä on koulun oppihuoltotiimi.

Tiedottaminen huoltajille

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan huoltajia.

Lähteet
Koulu vailla vertaa!
OPH – Tasa-arvo on taitolaji
Oikeusministeriön ylläpitämä www.yhdenvertaisuus.fi