Kurkelan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2025

Tausta

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Kaikilla ihmisillä tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta ja käsittely Kurkelan koulussa

Opetushallitus linjaa: Tasa-arvolaki edellyttää, että tasa-arvosuunnitelma tehdään yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa. Suunnitelmissa edellytetään alkutilanteen kartoittamista. Tasa-arvosuunnitelman lisäksi oppilaitoksen tulee laatia henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma, jos oppilaitoksen palveluksessa olevan henkilöstön määrä on pysyvästi yli 30 työntekijää.

Kurkelan koulun johtoryhmä käynnisti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan marraskuussa 2022. Johtoryhmässä tutustuttiin muun muassa Opetushallituksen, yhdenvertaisuus.fi-, maailmanmankoulu.fi- ja rauhankasvatus.fi-sivustojen tuottamaan materiaaliin aiheeseen liittyen. Johtoryhmässä laadittiin näiden taustatietojen ohjeistamana kyselyt tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden nykytilanteen kartoittamista varten 1.-3-., 4.-6.- ja 7.-9.-luokkalaisille. Tämän lisäksi johtoryhmä laati oman kyselyn myös henkilöstölle.

Oppilaat vastasivat kyselyihin tammikuun alussa. Opettajat tutustuivat oppilaiden vastauksiin ja kokosivat näistä yhteenvedon sekä oppilaiden vastauksista nousevat keskeiset toimenpide-ehdotukset. Yhteisöllisen oppilashuollon tapaamisessa käytiin oppilasedustajien sekä huoltajien kanssa yhdessä läpi oppilaiden vastaukset kyselyihin ja pohdittiin mahdollisia toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Johtoryhmässä koottiin oppilaiden, opettajien ja huoltajien kommenttien ja vastauksien perusteella kuvaus nykytilanteesta sekä keskeiset sovitut toimenpiteet käsillä olevaan suunnitelmaan. Suunnitelma esiteltiin opetushenkilöstölle ys-kokouksessa.

Selvitys Kurkelan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Koulun johtoryhmä työsti oppilaita varten kyselyt, joiden tarkoituksena oli selvittää Kurkelan koulun tilannetta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osalta. Työskentelyn edetessä havaittiin käsitteiden vaikeus pienelle oppilaalle. Tämän vuoksi työskentelyä pohjustettiin keskustelun ja käsitteiden määrittelyn kautta luokissa.

Tuloksissa havaittiin, että 32 % 1.-3. luokan oppilaista on kokenut syrjintää. 46 % oppilaista on nähnyt, että toista oppilasta syrjitään. 33 % oppilaista koki, että Kurkelan koulu on tasa-arvoinen ja 49 % ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Tuloksissa havaittiin, että 23,5 % 4.-6. luokan oppilaista on kokenut syrjintää kuluneen vuoden aikana. 7,8 % oppilaista koki itse toimineensa syrjivästi jotakuta toista kohtaan. 36,5 % oppilaista on nähnyt, että toista oppilasta syrjitään. 41,7 % oppilaista koki, että Kurkelan koulu on tasa-arvoinen ja 42,6 % ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Yläkoulun oppilaista 15 % kokee edustavansa ryhmää, joka on erityisen altis syrjinnälle. 75 % heistä on kokenut syrjintää. 54 % oppilaista on nähnyt, että toista oppilasta on syrjitty. Kaikkien oppilaiden vastauksista käy ilmi, että eniten syrjintää suunnataan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin sekä kielen, syntyperän, etnisen tai kulttuurisen taustan perusteella. 40 % kokee koulun tasa-arvoiseksi paikaksi, 40 % ei koe, ja loput eivät osaa sanoa. 24 % oppilaista ei koe voivansa olla oma itsensä ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta. 78 %:n mielestä koulussa on käsitelty tarpeeksi yhdenvertaisuusasioita, ja 68 % on sitä mieltä, että koulussa on käsitelty tarpeeksi sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Kurkelan koulussa sovitut tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Oppilaskyselyn, henkilöstökyselyn sekä yhteisöllisen oppilashuollon ja henkilöstön yhteisten keskusteluiden myötä koulun johtoryhmässä sovittiin seuraavista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä:

  1. Lisätään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteiden ja teemojen käsittelyä oppilaiden kanssa.
  2. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehtiminen opetustilanteissa esimerkiksi eriyttämisen, tukemisen ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa.
  3. Henkilöstön osaamisen lisääminen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien aiheiden ja käsitteiden osalta.
  4. Henkilöstön tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemuksen lisääminen mahdollistamalla osallisuutta ja kuulluksi tulemista esimerkiksi ys-ajan käytön osalta.

1.-6. luokat

Tuloksia käsiteltiin ryhmissä henkilöstön kesken. Oppilaiden vastausten perusteella henkilöstö havaitsi, että oppilaat kokevat tärkeäksi keskustelut tasa-arvo teemoista. Oppilaiden mielestä yhteistyön tekeminen on merkittävä osa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Lisäksi teemoja voisi tuoda näkyväksi koulun arkeen esimerkiksi julisteiden avulla. Oppilaat pitivät tärkeänä kuulluksi tulemista ja osallistamista arkeen. Tuloksista huomattiin, että oppilaskunnan toiminnalla on keskeinen merkitys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämisessä. 

7.-9. luokat

Oppilaiden vastauksissa nousi esiin seksuaalikasvatuksen tärkeys eri luokka-asteille sekä toive faktatiedon saamisesta esimerkiksi seksuaaliseen syrjintään ja turvataitoihin liittyen. Oppilaat toivat esiin myös tarpeen aikuisen läsnäololle esimerkiksi välitunneilla ja he toivovat aikuisten määrän lisäämistä välitunti- ja käytävävalvontoihin. Oppilaat toivovat aikuisilta myös ymmärryksen lisäämistä erilaisuutta kohtaan sekä keskustelua edellä mainituista teemoista aikuisten kanssa.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisen oppilashuollon kokous järjestettiin ke 18.1.2023. Paikalle oli kutsuttu kaikilta luokilta oppilasedustaja, oppilashuollon väkeä sekä huoltajia. Rehtorit esittelivät oppilaskyselyn tuloksia. Esittelyn jälkeen keskusteltiin kyselyn tulosten perusteella nousevista asioista. Oppilaat kertoivat, että nämä aiheet käsitteineen olivat monille oppilaille vaikeita. Samaa kertoivat myös opettajat. Yhteisöllisen oppilashuollon toimenpide-ehdotuksena on se, että tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita käsitellään enemmän luokissa oppilaiden ikätaso huomioiden. Oppilaskunnan ehdotuksena oli se, että oppilaat pitäisivät aiheesta päivänavauksia ja teematuokioita lukuvuoden aikana koulun aikuisten avustamana. 

Henkilökunnan tasa-arvosuunnitelma

Henkilökunnalle suunnatussa kyselyssä nousi esille seuraavia havaintoja: Jatkossa kyselyyn tarvitaan muutoksia kysymysten asetteluun. Moniin kysymyksiin olisi tarvittu vielä vaihtoehdoksi en osaa sanoa.  Monilla opettajilla ei välttämättä ollut omakohtaista kokemusta kysymyksen aihepiireistä.  Avoimessa osiossa esille nousi tarvetta yhteisille keskusteluille koskien koulumme yhteisiä käytänteitä ja sääntöjä. Henkilökunnan kuulluksi tulemisen tunnetta täytyy jatkossa vahvistaa. Mitään erityisiä huolenaiheita ei kyselyn vastauksista noussut esiin. Vastausten perusteella henkilöstö on vahvasti tietoinen koulun sitoutumisesta yhdenvertaisuuden edistämiseen. Henkilöstön vastausten perusteella muun muassa uralla eteneminen sekä koulutusmahdollisuudet ovat tasapuoliset kaikille. Tehtäväjärjestelyt vastaavat henkilöstön osaamista. Henkilöstön vastausten perusteella syrjintätapaukset osataan tunnistaa hyvin, mutta 42,3 % ei osannut ottaa kantaa siihen, puututaanko syrjintään tehokkaasti.