Savion koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2025

Savion koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tarkoitettu työkaluksi, joka tukee sukupuolten tasa-arvon sekä kaikkien yhdenvertaisuuden edistämistä kaikessa koulun toiminnassa. Suunnitelmalla varmistetaan, että Savion koulussa tehdään järjestelmällistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämistyötä.

1. Koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman prosessi

Savion koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma laadittiin yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja oppilaiden huoltajien kanssa vuoden 2022 ja tammikuun 2023 aikana. Prosessia varten koottiin koulun henkilökunnasta ja oppilaista koostunut työryhmä, jotka suunnittelivat ja toteuttivat Savion koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen kartoituksen. Kartoituksesta koostettiin yhteenveto, jonka pohjalta koulun henkilöstö ja oppilaskunnan hallitus ideoivat toiminnallisen suunnitelman toimenpide-ehdotuksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen edistämiseksi. Suunnitelman lopullinen toimenpide yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Savion koulussa valittiin oppilaiden ja henkilöstön äänestyksellä tammikuussa 2023.

2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen kartoitus

Keväällä 2022 Savion koulun luokissa, henkilökunnan tiimeissä sekä vanhempainyhdistyksen kokouksessa järjestettiin keskustelut Erätauko-menetelmällä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Keskusteluissa pohdittiin yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa mm. seuraavien apu kysymysten avulla: Kohdellaanko Savion koulussa kaikkia oppilaita yhdenvertaisesti? Voiko koulussa olla oma itsensä ja vaikuttavatko toisten mielipiteet valintoihin? Tuntuuko Savion koulu turvalliselta? Millainen on yhdenvertainen koulu? Käydyistä keskusteluista kirjattiin muistiinpanot. Eri ryhmien välisistä keskusteluista nousi erityisesti esille, että Savion koulu koetaan turvalliseksi ja siellä työskentelevät aikuiset helposti lähestyttäviksi. Koulussa näkyvät riita- ja kiusaamistilanteet hoidetaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ja niissä hyödynnetään sekä VERSO- että KIVA-ohjelmien työkaluja. Sen sijaan ulkopuolelle jättämistä on vaikeampi havaita ja sitä oppilaiden mukaan jonkin verran on. Toisten lasten mielipiteet vaikuttavat keskusteluiden perusteella vahvasti omiin mielipiteisiin, valintoihin, pukeutumiseen ja toimintaan. Keskustelua moninaisuudesta toivottiin lisää, jotta käsitteen ymmärrys vahvistuisi ja oppisimme ymmärtämään paremmin esimerkiksi erilaisuutta tai erityisiä tuen tarpeita.

Koulun KIVA-tiimin jäsenet tarkastelivat vuosittaisen KIVA-kyselyn (keväällä 2022 toteutettu kysely 1.-6.-luokkalaisille) tuloksia ja yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä käsiteltiin uusimman kouluterveyskyselyn (keväällä 2021 4.luokkalaisille toteutettu kysely) tuloksia Savion koulun osalta. KIVA-kyselyn tuloksista nousi erityisesti se, että lähes 10% Savion koulun 4.- ja 6.-luokkalaisista olivat kokeneet yksinäisyyttä koulussa. Seksuaalista häirintää oli kokenut 4.-6. luokkien oppilaista 5%. Kyselyn perusteella tasa-arvon käsite oli selvästi haastava ymmärtää, sillä 25% kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa, kohtelevatko opettajat oppilaita tasa-arvoisesti tai kohtelevatko oppilaat toisiaan tasa-arvoisesti. Kouluterveyskyselyn tuloksista nousi esille, että 50% oppilaista koki, ettei pääse osalliseksi koulun tapahtumien suunnitteluun.

Koulun toisen ja neljännen luokan oppilaat toteuttivat Savion koulun tiloihin ja piha-alueelle esteettömyyskartoituksen. Oppilaiden kartoituksen mukaan koulussa on tiloja, joihin pääsee kulkemaan vain portaita pitkin, eivätkä kaikki koulun tilat näin ollen ole kaikkien koulun oppilaiden saavutettavissa. Vanhassa koulurakennuksessa on runsaasti isoja, paksuja ja teräviä kynnyksiä, joiden yli liikkuminen on esimerkiksi pyörätuolilla haastavaa. Eri puolilla koulua on raskaita ulko-ovia, joiden avaaminen sekä pienikokoisille että liikuntarajoitteisille oppilaille on haastavaa. Yhden koulun ulko-oven (C-ovi) todettiin olevan vaarallinen, sillä sen lasi rikkoutuu helposti. Opetustiloissa huomionarvoista oli, että kotitalouden ja käsityön luokkia ei ole suunniteltu esteettömiksi tai käytettäviksi esimerkiksi pyörätuolilla. Esteettömyyskartoituksen havainnot päätettiin toimittaa tiedoksi kaupunkitekniikalle tulevia korjauksia ja/ tai remontteja silmällä pitäen.

5. ja 6. luokan luokanopettajat ja oppilaat tarkastelivat koulussa käytössä olevien oppimateriaalien moninaisuutta ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista. Tarkastelun kohteena olivat suomen kielen, matematiikan, englannin ja uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opiskelussa käytettävät materiaalit. Käytössä olevissa kirjasarjoissa eri vähemmistöryhmät olivat keskinkertaisesti edustettuina. Kuvituksissa esiintyi jonkin verran tummaihoisia henkilöitä, vaaleaihoisia oli reilusti enemmän. Eri kansallisuudet, ikä ja kulttuurit oli huomioitu hyvin ja kunnioittavasti. Stereotypiat eivät kuvitusten ja tekstien perusteella vahvistuneet. Erityisen hyvin ihmisten monimuotoisuus oli huomioitu elämänkatsomustiedon oppimateriaalissa nimeltään Aatos. Muihin oppimateriaaleihin kaivattiin lisää näkyvyyttä esimerkiksi sukupuolivähemmistöille ja vammaisille.

3. Toimenpiteet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen edistämiseksi

Savion koulun yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kartoituksesta kootusta materiaalista koostettiin yhteenveto, jonka pohjalta koulun opettajat, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ja oppilaskunnan hallitus ideoivat toimenpide-ehdotuksia koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen edistämiseksi. Yhteenvetoa käsiteltiin henkilöstön kanssa seuraavien apu-kysymysten avulla: Mitkä ovat suurimmat yhdenvertaisuuden esteet oppilaitoksessamme? Mitkä ovat tyypillisiä ongelmatilanteita? Miten yhdenvertaisuutta voitaisiin meillä edistää? Onko nähtävillä ennakkoluuloja, syrjintää, häirintää? Millaisilla toimenpiteillä ongelmia voisi korjata? Oppilaskunnan hallitus pohti suoraan toimenpiteitä osallisuuden kokemusten lisäämiseksi kouluyhteisössä.

Yhteenvedon pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset ryhmiteltiin samankaltaisiin ja ryhmille luotiin otsikot/teemat.

Ehdotukset toimenpiteiksi:

 1. Oppilaiden vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen kouluyhteisössä
  a. Luokkakokouskäytänteiden systemaattinen kehittäminen.
  b. Luokassa yhdessä päätettävistä asioista äänestäminen suljetulla lippuäänestyksellä (kaikkien ääni kuuluviin).
  c. Kaikki oppilaat olisivat mukana jossain koko koulun tasoisessa tehtävässä (esimerkiksi oppilaskunta, ekoagentit, ruokalajärjestäjät tms.).
 1. Yksinäisyyden ennaltaehkäisy
  a. Luokan ryhmäytymispäivä vuosittain elokuussa ja tammikuussa.
  b. Kaveripenkki välitunneille.
  c. Kaverivälkkä-käytänteiden luominen koko kouluun.
  d. Säännölliset yhteisleikkivälitunnit.
  e. Säännölliset koko koulun toimintapäivät (ässämix-ryhmissä).
  f. Säännöllinen kummiyhteistyö.
 1. Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen luomalla rakenteet ennaltaehkäisevälle työlle
  a. Luokilla 1 ja 4 KIVA-oppitunnit.
  b. Luokilla 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Hyvää mieltä yhdessä -oppitunnit.
  c. Hyvinvointi -teemainen monialainen oppimiskokonaisuus yhteistyössä oppilashuollon työntekijöiden kanssa ensimmäisen ja neljännen luokan syyslukukaudella.
 1. Tietoisuuden lisääminen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta
  a. Keskustelun lisääminen tietoisuuden lisäämiseksi.
  b. Vahvuuskasvatuksen hyödyntäminen.
  c. Kiva-materiaalin ja Arvokas-materiaalin systemaattinen käyttö, seuranta ja arviointi.
  d. Yhdenvertaisuus-arvon sisällyttäminen luokan sääntöihin ja sen seuranta.
 1. Vuosiluokkatiimien yhteisen toiminnan vahvistaminen
  a. Retkeily koko tiimin voimin.
  b. Kaikkien opetusmuotojen yhteinen palkkitunti (vähintään yksi per viikko).

Toimenpide-ehdotuksista koostettiin kysely koulun oppilaille ja henkilökunnalle tammikuussa 2023. Kyselyssä jokaisesta viidestä teemasta oli luotu kaksi toiminnallista, koulussa toteutettavaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävää toimenpidettä, joista sekä oppilaat että henkilökunnan jäsenet saivat valita kolme sellaista, joiden kokisi eniten lisäävän Savion koulun yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lopullinen teema valittiin oppilaiden ja henkilöstön äänestyksellä siten, että eniten ääniä kerännyt teema valittiin koulun kehittämiskohteeksi.

Oppilaiden ehdotukset suunnitelman toimenpiteiksi:

tulokset tulossa

Henkilökunnan ehdotukset suunnitelman toimenpiteiksi:

tulokset tulossa

Kyselyiden vastausten perusteella, kukin toimenpide sai pisteitä sen mukaan, kuinka monta prosenttia vastaajista oli valinnut toimenpiteen yhdeksi kolmesta tärkeimmästä toimenpiteestä. Tämän jälkeen yhdistettiin kahden samaa teemaa edustavan toimenpiteen saamat prosentit ja valittiin eniten ääniä saanut teema koulun yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäväksi toimenpiteeksi.

Kyselyn perusteella oppilaat ja henkilökunta äänestivät koulun kehittämiskohteeksi tietoisuuden lisäämisen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Tietoisuuden lisäämiseksi koulussa toteutetaan seuraavanlaisia toimenpiteitä:

a. Ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaille pidetään KIVA-koulu ohjelman mukaiset KIVA-oppitunnit.
b. Muilla vuosiluokilla hyödynnetään säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa) Yhteispeli- tai Hyvää mieltä yhdessä -materiaalia.
c. Kaikissa koulun luokissa hyödynnetään vahvuuskasvatusta.
d. Luokan sääntöihin suunnitellaan yhdessä oppilaiden ja vuosiluokan henkilökunnan kanssa sääntö, joka edistää yhdenvertaisuutta luokassa.

4. Suunnitelman toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi

Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. Suunnitelman toteutumisen seurantana toimivat vuosittain keväällä kaikille oppilaille ja henkilökunnalle toteutettava koulukohtainen KIVA-kysely sekä vuosittain neljäsluokkalaisille oppilaille toteutettava kouluterveyskysely. KIVA-kyselyn vastaukset kysymyksiin “Kohtelevatko opettajat kaikkia tasa-arvoisesti?”, “Kohtelevatko oppilaat toisiaan tasa-arvoisesti?” ja ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaiden osalta kysymys “Onko luokassa pidetty KIVA-oppitunteja?” ovat erityisesti tarkastelun kohteena. Lisäksi valittujen toimenpiteiden toteutumista arvioidaan vuosittain keväisin lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

Suunnitelman toimenpiteitä oppilaiden ja henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi päivitetään vuosittain syksyisin lukuvuosisuunnitelman tekemisen yhteydessä, jotta toimenpiteet vastaavat sen hetkistä tarvetta ja ovat systemaattisia. Koko suunnitelma päivitetään 2026, jolloin asetetaan uusi kehittämiskohde toimenpiteineen Savion koulun yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.