Tietosuoja

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Keravan kaupungille on tärkeää, että tiedät miten henkilötietojasi käsitellään ja että voit luottaa henkilötietoja koskeviin käytäntöihimme. Kun asioit kaupungin kanssa, keräämme henkilötietoja vain siinä laajuudessa, mikä on tarpeellista asian hoitamiseksi.

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Henkilötietojen käsittelyn kannalta keskeistä lainsäädäntöä ovat EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sekä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on varmistaa yksilön oikeus henkilötietojen suojaan sekä lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä. Tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi henkilötietoja tulee käsitellä asianmukaisesti ja vain silloin, kun käsittelyyn on laillinen peruste.

Keravan kaupungilla on digiturvapolitiikka, joka sisältää ohjaavia periaatteita tietosuojan toteuttamisesta kaupungin toiminnassa. Digiturvapolitiikan mukaisesti kaupunki ylläpitää hallintamallin avulla henkilötietojen käsittelyn kokonaiskuvaa, uudet henkilötietojen käsittelytoiminnot suunnitellaan ennen käsittelyn aloittamista, käsittelyn turvallisuus varmistetaan riittävillä teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutumiseen kiinnitetään huomiota kaikissa palveluissa. Kaupunki myös varmistaa, että sen sopimuskumppanit noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Keravan kaupunki käsittelee henkilötietoja moniin eri käyttötarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelystä on laadittu tältä sivulta löytyvät tietosuojaselosteet, joista saat yksityiskohtaisempia tietoja, kuten kyseessä olevan käsittelyn tarkoitukset ja käsiteltävät henkilötietoryhmät.

 • Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Henkilötietoja ovat sellaiset luonnollista henkilöä kuvaavat tiedot, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus, valokuva ja puhelinnumero.

  Miksi tietoja kerätään kaupungin palveluissa?

  Henkilötietoja kerätään ja käsitellään viranomaistoiminnan toteuttamiseksi lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Lisäksi viranomaistoiminnan velvoitteena on tilastointi, johon käytetään tarpeenmukaista anonymisoitua henkilötietoa eli tiedot ovat muodossa, josta henkilöä ei voida tunnistaa.

  Mitä tietoja kaupungin palveluissa käsitellään?

  Kun asiakas eli rekisteröity aloittaa palvelun käytön, kerätään kyseisen palveluun toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot. Kaupunki tarjoaa kuntalaisille erilaisia palveluita, esimerkiksi opetus- ja varhaiskasvatuspalveluita, kirjastopalveluita, sekä liikuntapalveluita. Näin ollen kerättävän tiedon sisältö vaihtelee. Keravan kaupunki kerää vain kyseiseen palveluun tarvittavat henkilötiedot. Eri palveluissa kerättävät tiedot löytyvät tarkemmin tämän sivuston tietosuojaselosteista aihealueittain.

  Mistä tiedot saadaan kaupungin palveluihin?

  Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi tietoja saadaan toisten viranomaisten ylläpitämistä järjestelmistä, kuten Väestörekisterikeskukselta. Lisäksi asiakassuhteen aikana kaupungin lukuun toimiva palveluntuottaja voi sopimussuhteen nojalla ylläpitää ja täydentää asiakkaan tietoja.

  Miten henkilötietoja käsitellään kaupungin palveluissa?

  Henkilötietoja käsitellään huolellisesti. Tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Kun henkilötietoja käsitellään, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

  Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet ovat velvoittava lainsäädäntö, sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Keravan kaupungissa henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste. Eri palveluissa henkilötietojen käsittely voi perustua lisäksi kyseistä palvelua ohjaavaan lainsäädäntöön, esimerkiksi opetustoimessa.

  Henkilöstöämme sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja käsittelevää henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä ja oikeuksia seurataan. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä kyseistä tietoa.

  Kuka tietoja käsittelee kaupungin palveluissa?

  Lähtökohtaisesti kaupungin asiakkaiden eli rekisteröityjen henkilötietoja saavat käsitellä vain työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä kyseistä tietoa. Lisäksi kaupungilla on käytössä alihankkijoita ja kumppaneita, joilla on pääsy palveluiden järjestämisen edellyttämiin henkilötietoihin. Nämä tahot voivat käsitellä tietoja ainoastaan Keravan kaupungin antamien ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

  Kenelle tietoja voidaan luovuttaa kaupungin rekistereistä?

  Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietoja annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan, itsenäiseen käyttöön. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain lain säätämissä puitteissa tai asiakkaan suostumuksella.

  Keravan kaupungin osalta henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille lainsäädännön vaatimuksiin perustuen. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Kansaneläkelaitokselle tai Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-palveluun.

 • Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä eli kaupungin asiakkaalla on oikeus:

  • tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
  • pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista
  • pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
  • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

  Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä tietosuoja-asetuksen mukaisella oikeusperusteella henkilötietoja käsitellään.

  Henkilötietojen tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä eli kaupungin asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä toimitettava jäljennös rekisteröidylle hänen osaltaan käsiteltävistä henkilötiedoista.

  Suosittelemme tarkastuspyynnön esittämistä ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta vahvasti tunnistautumalla (edellyttää pankkitunnusten käyttöä). Sähköisen lomakkeen löydät tästä.

  Mikäli asiakas ei pysty käyttämään sähköistä lomaketta, voi pyynnön tehdä myös kaupungin kirjaamossa tai Sampolan asiointipisteessä. Tätä varten tarvitset mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, sillä pyynnön tekijä on aina tunnistettava. Pyynnön tekeminen ei onnistu puhelimessa tai sähköpostilla, sillä emme pysty tunnistamaan henkilöä luotettavasti näissä kanavissa.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröidyllä eli kaupungin asiakkaalla on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

  Ellei kaupunki hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta päätös, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty.

  Suosittelemme tietojen oikaisemista koskevan pyynnön esittämistä ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta vahvasti tunnistautumalla (edellyttää pankkitunnusten käyttöä). Sähköisen lomakkeen löydät tästä.

  Myös tietojen oikaisemista koskevan pyynnön voi tehdä myös paikan päällä kaupungin kirjaamossa tai Sampolan asiointipisteessä. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkastetaan pyynnön esittämisen yhteydessä.

  Pyyntöjen käsittelyaika ja maksut

  Keravan kaupunki pyrkii käsittelemään pyynnöt mahdollisimman pian. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai henkilötietojen tarkastuspyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi tarkastuspyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tarkastuspyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Käsittelyajan jatkamisesta ilmoitetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti.

  Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

  Tietosuojavaltuutetun toimisto

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Ellei kaupunki hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta päätös, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle.

 • Asiakkaan informoiminen henkilötietojen käsittelystä

  Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjän (kaupunki) informoimaan rekisteröityä (asiakas) hänen henkilötietojensa käsittelystä. Keravan kaupungilla rekisteröidyn informointi toteutetaan sekä rekisterikohtaisten tietosuojaselosteiden että kotisivuille kootun tiedon avulla. Rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet löydät sivun alalaidasta.

  Henkilötietojen käsittelytarkoitus

  Kaupungin tehtävien hoito perustuu lakiin ja lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää useimmiten henkilötietojen käsittelyä. Keravan kaupungissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn peruste on siis pääsääntöisesti lakisääteisen velvoitteiden hoitaminen.

  Henkilötietojen säilytysajat

  Kunnallisten asiakirjojen säilytysaikaperuste määräytyy joko lainsäädännön, Arkistolaitoksen määräysten tai Kuntaliiton säilytysaikasuositusten pohjalta. Kaksi ensimmäistä perustetta ovat velvoittavia ja esimerkiksi pystyvästi säilytettävistä asiakirjoista määrää Arkistolaitos. Keravan kaupungin asiakirjojen säilytysajat, arkistointi, hävittäminen, sekä salassa pidettävät tiedot on määritelty tarkemmin arkistopalveluiden toimintasäännössä ja asiakirjahallintasuunnitelmassa. Asiakirjat hävitetään asiakirjahallintasuunnitelmassa määritellyn säilytysajan päätyttyä tietosuoja turvaten.

  Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä

  Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jota henkilötietojen käsittely koskee. Kaupungin rekisteröityjä ovat kaupungin työntekijät, luottamushenkilöt ja asiakkaat, kuten kasvatus- ja vapaa-aikapalveluiden sekä teknisten palveluiden piirissä olevat kuntalaiset.

  Lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi kaupungilla käsitellään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi kaupungilla käsitellään niin sanottuna erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja, joilla tarkoitetaan esimerkiksi terveydentilaan, taloudelliseen asemaan, poliittiseen vakaumukseen tai etniseen taustaan liittyviä tietoja. Erityiset tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saa käsitellä ainoastaan tietosuoja-asetuksessa erikseen määritellyissä tilanteissa, joita ovat mm. rekisteröidyn suostumus ja rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.

  Henkilötietojen luovuttaminen

  Henkilötietojen luovuttamisesta kerrotaan yksityiskohtaisesti rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa, jotka löytyvät sivun alalaidasta. Pääsääntönä voidaan todeta, että tietoja luovutetaan kaupungin ulkopuolelle ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön lakisääteisiin perusteisiin pohjaten.

  Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

  Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen. Lisäksi arkistoissa ja työyksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja lukollisissa kaapeissa.

  Tietosuojaselosteet

  Tietosuojaselosteet on jaoteltu Keravan kaupungin palvelualueittain.

  Tietosuojaselosteet julkaistaan kaupungin digitaalisen turvallisuuden ja tiedonhallinnan hallintajärjestelmästä. Selosteet päivitetään säännöllisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomaat mahdollisen puutteen selosteesta, voit olla yhteydessä kaupungin tietosuojavastaavaan: tietosuoja@kerava.fi

  Tietosuojaselosteet (avautuu uuteen välilehteen)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuoja-asiat

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut kaupunkilaisille. Löydät sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojaa ja asiakkaan oikeuksia koskevat tiedot hyvinvointialueen verkkosivuilta. Siirry hyvinvointialueen verkkosivuille.

Ota yhteyttä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Ylintä vastuuta rekisterinpidosta kantaa kaupunginhallitus. Eri hallintokuntien osalta rekisterinpitäjinä toimivat pääsääntöisesti lautakunnat tai sitä vastaavat toimielimet ellei kaupungin toimintoja ja tehtävien hoitoa koskevista erityissäännöksistä muuta johdu.

Keravan kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava seuraa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojasääntelyn noudattamista koko organisaatiossa. Voit kysyä kaupungin tietosuojavastaavalta lisää henkilötietojesi käsittelystä ja muista tietosuoja-asioista. Ethän lähetä arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja tavallisella sähköpostiviestillä.