Vaalimainonta

Kaupunginhallitus on päättänyt 11.3.2024 § 76, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 22.5.2024. Kaupunginsihteeri on päättänyt 26.3.2024 § 2 keskitetyn vaalimainonnan periaatteista sekä kaupungin hallinnoimien alueiden, areenoiden ja kiinteistöjen rauhoittamisesta muulta vaalimainonnalta vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa.

Kaupungin järjestämä keskitetty vaalimainonta kymmenessä vaalimainospaikassa 22.5. – 10.6.2024

Keravan kaupunki järjestää keskitetyn vaalimainonnan kymmenessä vaalimainospaikassa, jotka on sijoitettu kaupungin omistamille alueille eri puolille Keravaa. Vaalimainospaikkoja valittaessa on otettu huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikoille ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Vaalimainospaikoista ei peritä erillistä maksua puolueilta/valitsijayhdistyksiltä. Kaupungintalon ja kauppakeskus Karusellin välisessä vaalimainospaikassa mainos asetetaan telineen molemmille puolille (kaksipuolinen), muissa vaalimainospaikassa mainos asetetaan vain telineen toiselle puolelle (yksipuolinen).

Vaalimainospaikkojen sijainnit on merkitty aiemmin tällä sivulla mainittuun kaupunginsihteerin päätöksen liitteeseen.

Kaupungin hallinnoimien alueiden, areenoiden ja kiinteistöjen rauhoittaminen muulta vaalimainonnalta europarlamenttivaaleissa 1.4. – 10.6.2024

Yksittäisten vaalimainosten sijoittelu ja vaalimainonta kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla, kiinteistöissä tai muilla kaupungin hallinnoimilla julkisilla, yleisillä areenoilla on kiellettyä 1.4.-10.6.2024. Ehdokas tai ehdokkaita asettanut ryhmä ei saa saada etua vaaleissa siitä, että se käyttää luvatta kaupungin yleistä aluetta, kiinteistöä tai muuta areenaa vaalimainontaan. Kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä, alueilla ja areenoilla pyritään vaalien kannalta mahdollisimman neutraaliin ja puolueettomaan kuvaan. Muina kiellon perusteina ovat myös tasapuolisuus, liikenneturvallisuus, kaupunki-infran suojeleminen sekä siistin ja selkeän kaupunkikuvan ylläpitäminen.

Lisäksi on huomioitava, että yleisille alueille luvattomasti asennetut mainokset haittaavat usein liikennettä ja ovat ohjauslaitteisiin kiinnitettyinä vastoin liikennemerkkeihin asetettuja määräyksiä. Mainoksien asentaminen ja poistaminen liikennealueilla saattaa aiheuttaa vaaratilanteita niin mainosten pystyttäjälle kuin muulle liikenteelle. Mainokset roskaavat julkista kaupunkitilaa, saattavat vaikeuttaa alueiden kunnossapitoa ja vahingoittaa kaupunkiomaisuutta. Mainokset likaantuvat ja rikkoontuvat helposti, ja ne joutuvat usein ilkivallan kohteiksi. Yksittäinen mainostaja ei yleensä kunnosta, puhdista tai poista huonokuntoisia mainoksiaan.

Yleisillä alueilla jalkaisin tapahtuva promootio, johon ei liity tilapäisiä rakenteita kuten telttoja, ei kuitenkaan vaadi erillistä lupaa.

Eräitä vaalimainosta määrittäviä tekijöitä

Vaalimainosta määrittävät mm. seuraavat tekijät:

 • Vaaleihin liittyvä tunnus, kuten ehdokkaita asettavan ryhmän tunnus/nimi/nimilyhenne yms.
 • Ehdokkaan nimi, numero tai muu tunniste yms.
 • Ehdokasryhmän nimi, numerot tai muu tunniste yms.
 • Kuva, kuvio, grafiikka, iskulause yms., josta kuvan/teoksen yms. voi liittää ehdokkaaseen, ehdokasryhmään tai ehdokkaita asettaneeseen ryhmään ja tulkita siten vaalimainokseksi.
 • Muu tekijä, jonka perusteella kuva/teos yms. on tulkittava vaalimainokseksi.

Käytännön ohjeet puolueille/valitsijayhdistyksille keskitetystä vaalimainonnasta Keravalla

Presidentinvaalissa Keravalla on kaksi eri vaihtoehtoa vaalimainosten osalta:

 1. Taustalevylle kiinnitettävät julisteet (ns. perinteinen malli)
 2. Kennolevyille painetut vaalimainokset

Ohje mainosten toimittamiseen

 • Keravan kaupunkitekniikan toimiala ja kaupunginjohtajan esikunnan toimialan työllisyyspalvelut huolehtivat mainostelineiden käyttöön asettamisesta ja kunnossapidosta.
 • Ehdokkaita asettavien puolueiden edustajat toimittavat vaalimainokset pikimmiten puolueiden saatua mainokset. Jos mainosten toimitus viivästyy, kaupunki ei voi taata, että mainokset ovat telineissä 22.5.2024.
Taustalevylle kiinnitettävät julisteet:

Toimitetaan kaupungin työllisyyspalveluihin, os. Kauppakaari 11 arkisin klo 9 – 15. Yhteystiedot mainosten toimittamista varten: Mika Aartti, p. 040 318 2715 (poikkeuksena 6. – 15.5.2024 Lea Pöysti, p. 040 318 4347).

Kaupunki hankkii taustalevyt (120 x 80 cm) mainosten kiinnittämiseen.

Vaalimainoksia toimitetaan kaksi yhteen kaksipuoliseen mainostelineeseen ja yksi yhdeksään yksipuoliseen vaalimainostelineeseen sekä neljä varavaalimainosta. Yhteensä vaalimainoksia toimitetaan 15 kappaletta.

Kennolevyille painettava materiaali:

Ohjeet ja tiedustelut tähän liittyen charles.pudas@kerava.fi.

 • Vaalien aikana ilkivallan kohteeksi joutuneiden mainosten kunnostamisesta puolueet huolehtivat itse. Puolueilla on käytössään kennolevyillä olevat tai työllisyyspalveluiden taustalevyille liimaamat neljä varavaalimainosta, joita säilytetään työllisyyspalveluissa tai puolueen hallussa.
 • Lisää taustalevyjä rikottujen tilalle saa tarvittaessa työllisyyspalveluista julisteiden kiinnittämistä varten. Kennolevyjä voi tilata tarvittaessa lisää rikkoutuneiden tilalle (nopea toimitusaika).

Työllisyyspalvelut poistaa mainokset ensimmäisen kierroksen osalta vaalipäivää seuraavana päivänä 10.6.2024.