Yhdyskuntatekniset palvelut 2023 -kyselytutkimuksen tulokset ovat valmiit

Keravalaisten tyytyväisyys vesihuollon toimintaan on säilynyt korkealla. Kaupunkilaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä liikennealueiden ylläpitoon ja talvihoitoon, selviää FCG:n tekemästä tutkimuksesta.

FCG Finnish Consulting Group Oy on selvittänyt Yhdyskuntatekniset palvelut 2023 -kyselytutkimuksessa, mitä mieltä eri kuntien ja kaupunkien asukkaat ovat kotikuntansa kaupunkiteknisten palveluiden toteutumisesta. Kysely on osa valtakunnallista kyselytutkimusta ja vertailussa on mukana yhteensä 21 paikkakuntaa.

Nyt valmistuneessa raportissa tarkastellaan sitä, miten tyytyväisiä asukkaat ovat katuja, puistoja, jätehuoltoa ja vesi- ja viemärihuoltoa koskeviin palveluihin. Raportti kertoo myös, mitä mielipiteitä asukkailla on katuvalojen ja liikennevalo-ohjauksen toimivuudesta sekä liikuntapaikkojen hoidosta.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain

Keravan kaupunki on seurannut yhdyskuntateknisten palvelujen asiakastyytyväisyyttä kyselyn avulla jo useamman vuoden ajan.

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella Keravalla ollaan tyytyväisiä erityisesti vesihuollon toimintaan. Keravalaisten tyytyväisyys on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna liikennealueiden ylläpidon ja katujen talvihoidon osalta.

Liikennealueiden ylläpitoon kuuluvat muun muassa katujen siisteys ja puhtaus sekä asuinkatujen kunto. Katujen talvihoito puolestaan kattaa lumenaurauksen ja liukkauden torjunnan niin ajoradoilla kuin jalankulku- ja pyöräteillä.

Kaupungin talvihoitoa kehitetty asukaspalautteiden ja valtuustoaloitteen pohjalta

Keravan kaupungin kunnossapito on sitä mieltä, että kaupungin tekemät toimenpiteet edesauttoivat suurilta osin talvihoidossa onnistumista.

Kerava otti vuosina 2022–2023 talvihoidosta kaksi kolmasosaa omaan hoitoonsa ja vain kolmannes töistä, pohjoisen alueen talvihoitourakka, teetettiin ulkopuolisella urakoitsijalla. Kaupunki kilpailutti pohjoisen alueen talvihoitourakan uudelleen ja teki lisäksi suuria muutoksia omiin toimintatapoihin, kalustoon ja urakkaohjelmaan aiemmin saatujen asukaspalautteiden, prosessin tarkastelun ja valtuustoaloitteen perusteella.

Vaikuttaa siltä, että näillä toimenpiteillä on ollut vaikutusta siihen, että asukkaat kokivat talvihoidon onnistuneen Keravalla aiempaa paremmin.

Lue lisää tutkimuksesta ja Keravan tuloksista Yhdyskuntatekniset palvelut 2023 -raportista (pdf).

Lisätietoja:
Erkki Vähätörmä, va. toimialajohtaja, 040 318 2350, erkki.vahatorma@kerava.fi