Tutkimushanke Keravan uuden painotuspolkumallin vaikutuksista alkaa

Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen yhteinen tutkimushanke selvittää Keravan yläkoulujen uuden painotuspolkumallin vaikutuksia oppilaiden oppimiseen, motivaatioon ja hyvinvointiin sekä kokemuksiin koulun arjesta.

Keravan yläkouluissa otetaan käyttöön uusi painotuspolkumalli, joka tarjoaa oppilaille yhdenvertaisen mahdollisuuden painottaa opintojaan omassa lähikoulussaan ja ilman pääsykokeita. Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyönä 2023–2026 toteutettavassa tutkimuksessa kerätään kokonaisvaltaista tietoa painotuspolkumallin vaikutuksista erilaisia aineistonkeruita hyödyntäen.

Uudistuksella vahvistetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä

Painotuspolkumallissa seitsemäsluokkalaiset valitsevat kevätlukukaudella itselleen oman painotuspolun neljästä vaihtoehtoisesta teemasta – taiteet ja luovuus, liikunta ja hyvinvointi, kielet ja vaikuttaminen tai tieteet ja teknologia. Valitun painotusteeman sisältä oppilas valitsee yhden pitkän valinnaisen aineen, jota hän opiskelee koko kahdeksannen ja yhdeksännen luokan ajan. Lisäksi seitsemäsluokkalaiset valitsevat painotuspolusta kaksi lyhyttä valinnaisainetta kahdeksannella luokalle, ja kahdeksasluokkalaiset yhdeksännelle luokalle. Poluilla on mahdollista valita useammasta oppiaineesta muodostettuja valinnaisia kokonaisuuksia.

Oppilaiden tänä keväänä tekemien painotuspolkuvalintojen mukainen opetus alkaa elokuussa 2023.

Painotuspolut on rakennettu Keravalla tiiviissä opettajayhteistyössä, ja valmistelussa kuultiin laajasti oppilaita, huoltajia ja päättäjiä, kertoo Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson.

– Perusopetuksen painotusopetuksen ja oppilaaksi ottamisen perusteiden uudistusta valmisteltiin yhteistyössä kasvatus- ja opetuslautakunnan kanssa lähes kahden vuoden ajan.

– Uudistus on varsin edistyksellinen ja ainutlaatuinen. Painotusluokista luopuminen on vaatinut sekä viranhaltijoilta että päättäjiltä rohkeutta. Kirkkaana tavoitteenamme on kuitenkin ollut oppilaiden yhdenvertainen kohtelu ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen. Pedagogisesta näkökulmasta tavoittelemme monialaisen yhteistyön vahvistamista eri oppiaineiden välillä.

Nuorten kuuleminen on tärkeää

Oppilasryhmittely ja valinnaisuus: seurantatutkimus Keravan painotuspoluista -tutkimushankkeessa selvitetään uudistuksen vaikutuksia vuosien 2023–2026 aikana.

– Tutkimushankkeessa yhdistämme koululuokissa kerättäviä oppimista ja motivaatiota mittaavia kysely- ja tehtäväaineistoja sekä laajemmin elämää luotaavia nuorten haastatteluja ja huoltajien kyselyjä, sanoo erikoistutkija Satu Koivuhovi.

Koulutuspolitiikan professori Piia Seppänen Turun yliopistosta näkee Keravan painotuspolkumallin uraauurtavana tapana välttää tarpeetonta oppilasvalikointia ja sen mukaista oppilasryhmittelyä sekä tarjota laajasti kaikille oppilaille mahdollisuuksia valinnaisiin opintokokonaisuuksiin yläkoulussa.

– Nuorten itsensä kuuleminen on tärkeää koulutuksesta tehtävissä päätöksissä, summaa tutkimushankkeen ohjausryhmää johtava apulaisprofessori Sonja Kosunen Helsingin yliopistosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa tutkimushanketta.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, tutkijatohtori Satu Koivuhovi, satu.koivuhovi@helsinki.fi, 040 736 5375

Lisätietoja painotuspolkumallista:

Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson, puh. 040 318 2160, tiina.larsson@kerava.fi