Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä lapsen oikeus saada tukea vahvistuu

Uudistettu laki varhaiskasvatuksesta astui voimaan 1.8.2022. Lakimuutoksen myötä lapsen oikeus saada tarvitsemaansa tukea vahvistuu.

Uudistettu laki varhaiskasvatuksesta astui voimaan 1.8.2022. Suurimmat muutokset liittyvät lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen varhaiskasvatuksessa. Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatuksen perusteisiin on määritelty aiempaa tarkemmin tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Lakimuutoksen myötä lapsen oikeus saada tarvitsemaansa tukea vahvistuu.

Kolmiportainen tuen malli

Kolmiportaisessa tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä arvioi lapsen tarvitsemaa tukea yhteistyössä huoltajien kanssa. Tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Tuen järjestämisen suhteen kuullaan huoltajia

Uuden lain mukaisesti tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös. Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta. Ennen päätöksentekoa huoltajia kuullaan tuen järjestämiseen liittyvistä asioista yhteisessä tapaamisessa, jota kutsutaan kuulemistilaisuudeksi.

Kuulemistilaisuudessa huoltajat pääsevät keskustelemaan varhaiskasvattajien kanssa lapsen tuen järjestämisestä. Keskustelusta kirjataan kuulemislomake, joka liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan päätöksen tekoa varten. Huoltaja voi halutessaan jättää lausunnon lapsensa tuen järjestämisestä myös kirjallisesti. Mahdollinen kirjallinen ilmoitus liitetään kuulemislomakkeeseen. Keravalla huoltajat saavan kirjallisen kutsun kuulemiseen varhaiskasvatuksen henkilöstöltä.

Lisätietoja

Huoltajat saavat lisätietoja aiheesta lapsen päiväkodin henkilökunnalta.