Puiden kaataminen

Puun kaataminen tontilta voi edellyttää maisematyöluvan hakemista. Tiettyjen ehtojen täyttyessä puun voi kaataa myös ilman lupaa.

Puiden kaatamisen luvanvaraisuuteen vaikuttavat muun muassa asemakaavamääräykset, kaadettavaksi haluttujen puiden maisemallinen merkitys ja määrä sekä tontille tai rakennuspaikalle jäävä puusto.

Tarvitsenko luvan puun kaatamiseen tontilta tai rakennuspaikalta?

Omakoti- tai rivitalotontilta tai rakennuspaikalta voi kaataa puun ilman lupaa, jos puu on ilmeisesti kaatumisvaarassa tai kuollut tai vakavasti vaurioitunut. Tällöinkin puun kaadosta on ilmoitettava sähköpostitse rakennusvalvontaan.

Puun kaadossa on noudatettava erityistä varovaisuutta, kannot poistettava ja uudet korvaavat puut istutettava tilalle.

Muissa tapauksissa puun kaataminen edellyttää luvan hakemista kaupungilta. Asemakaavan suojelumääräykset sekä määräykset puiden sijainnista tontilla voi tarvittaessa tarkistaa rakennusvalvonnalta.

Puiden kaatamista ei sallita roskaamisen, varjostamisen, vaihtelunhalun tms. syyn perusteella.

Puunkaatolupa

Puunkaatolupa haetaan kaupungilta Lupapiste.fi -asiointipalvelusta. Palvelussa valittava toimenpide on Maisemaan tai asuinympäristöön vaikuttava toimenpide / Puiden kaataminen

Puiden kaataminen

Puiden kaatoa tulee välttää lintujen pesimäaikana 1.4.–31.7. Välitöntä vaaraa aiheuttava puu tulee aina kaataa välittömästi, eikä kaatamiselle tarvitse erillistä lupaa.

 • Välitöntä vaaraa aiheuttava puu tulee aina kaataa välittömästi eikä kaatamiselle tarvitse erillistä lupaa.

  Puun vaarallisuus pitää kuitenkin pystyä todentamaan myös jälkeenpäin, esimerkiksi arboristin tai metsurin kirjallisella lausunnolla sekä valokuvin. Kaupunki edellyttää uusien puiden istuttamista vaarallisina kaadettujen puiden tilalle.

  Huonokuntoisten, ei välitöntä vaaraa aiheuttavien puiden kohdalla haetaan kaupungilta maisematyölupa, jonka yhteydessä kaupunki arvioi toimenpiteiden kiireellisyyden.

 • Jos naapurin puolelta omalle tontille kasvavat puun oksat tai juuret aiheuttavat haittaa, voi asukas kirjallisesti kehottaa naapuria poistamaan haittaa aiheuttavat oksat ja juuret.

  Ellei naapuri toimi kohtuullisessa ajassa, naapuruussuhdelaki antaa oikeuden poistaa omalle alueelle naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat tontin rajalinjaa pitkin.

 • Naapuruussuhdelaki antaa oikeuden poistaa omalle alueelle naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat tontin rajalinjaa pitkin.

  Naapuruuslakia valvoo poliisi. Lain piiriin kuuluvia tilanteita koskevat riidat ratkaistaan käräjäoikeudessa eikä kaupungilla ole toimivaltaa lakia koskevissa asioissa.

  Tutustu naapuruussuhdelakiin (finlex.fi).

Vaaralliset ja haittaa aiheuttavat puut kaupungin puistoissa, katualueilla ja metsissä

Vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavasta puusta kaupungin puistoissa, katualueilla tai metsissä voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella. Ilmoituksen jälkeen kaupunki käy katselmoimassa puun paikan päällä. Katselmuksen jälkeen kaupunki tekee ilmoitusta koskevasta puusta päätöksen, joka lähetettään ilmoituksentekijälle sähköpostitse.

Mahdollisesti vaaraa aiheuttavat puut katselmoidaan aina mahdollisimman pian, muissa tilanteissa katselmuksia tehdään työtilanteen sallimassa aikataulussa. Toiveet esimerkiksi varjostukseen ja roskaamiseen liittyvistä puunkaadoista eivät ole akuutteja.

Asukkaiden toiveet pyritään ottamaan huomioon kaatopäätöksiä tehtäessä, mutta puiden aiheuttama varjostus tai roskaaminen kiinteistön tontille eivät kuitenkaan ole perusteita puunkaadolle.

Jos ilmoituksessa toivotaan kaadettavaksi taloyhtiön rajalla olevaa puuta, tulee ilmoituksen liitteenä olla taloyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjanote kaatoon liittyvästä päätöksenteosta. Lisäksi ennen kaatamista tulee kuulla myös naapuritontin asukkaita.

Kaupungin omistamilla metsäalueilla puita kaadetaan ensisijaisesti Keravan metsäsuunnitelman toimenpiteiden mukaisesti. Suunnitelmassa olevien toimenpiteiden lisäksi yksittäisiä puita poistetaan kaupungin omistamilta metsäalueilta ainoastaan, jos puu aiheuttaa ympäristölleen akuuttia vaaraa.

Ota yhteyttä

Tontilla puunkaatoihin liittyvissä asioissa:

Kaupungin maa-alueilla puunkaatoihin liittyvissä asioissa: