Tukea opiskeluun

Keravan lukiossa opiskelijat saavat tukea opintojen suunnitteluun ja opinnoissa etenemiseen. Opiskeluhuollon, opinto-ohjaajien ja erityisopettajien palvelut tukevat opiskelijaa opintojen aikana.

Opinto-ohjaus

 • Kun et tiedä keneltä kysyä – kysy opolta! Opinto-ohjaaja perehdyttää uudet opiskelijat opintojen omakohtaiseen suunnitteluun ja auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa, joita ovat muun muassa:

  • opiskelun tavoitteiden asettaminen
  • opintosuunnitelman laatiminen
  • alustavien kurssivalintojen teko
  • ylioppilastutkinnosta tiedottaminen
  • jatko-opinnot ja urasuunnittelu

  Opintojen hidastamisesta sekä pitkän matematiikan tai kielen vaihtamisesta lyhyeen tulee neuvotella aina opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaajan kanssa on neuvoteltava myös silloin, kun opiskelija haluaa liittää lukiotutkintoonsa opintoja muista oppilaitoksista, kuten aikuislukiosta tai Keudan ammattiopistosta.

  Keskustelut opinto-ohjaajan kanssa ovat luottamuksellisia. On hyvä käydä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa opintojen eri vaiheissa. Näin opiskelija voi selkiyttää tavoitteitaan ja varmistaa opintosuunnitelman toteutumisen.

   

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan

Yhteydenotot opinto-ohjaajiin ensisijaisesti sähköpostilla tai Wilma-viestillä. Opinto-ohjaajien ohjaamat ryhmät ovat Wilmassa Opettajat-linkin alla.

Opiskeluhuollon palvelut

 • Opiskeluhuollon tavoitteena on muun muassa edistää opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä huolehtia kouluyhteisön hyvinvoinnista.

  Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat opiskeluterveydenhuollon (terveydenhoitajien ja lääkärin), psykologien ja kuraattorien palvelut.

  Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Vuoden 2023 alusta lähtien opiskeluhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Ne järjestävät opiskeluhuollon palvelut kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

 • Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet

  Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijan kokonaisvaltaista jaksamista. Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus päästä terveydenhoitajan tekemään tarkastukseen.

  Lääkärintarkastukset

  Lääkärintarkastukset painottuvat toiselle opiskeluvuodelle. Tarvittaessa lääkärintarkastus tehdään jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Lääkäriajan saa terveydenhoitajalta.

  Sairasvastaanotto

  Terveydenhoitajalla on päivittäin sairasvastaanottoaika äkillisesti sairastuneille ja nopeaa asiointia varten. Tarvittaessa opiskelijalle voidaan varata pitempi aika keskustelua ja neuvontaa varten.

 • Kuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorin työn tarkoituksena on edistää ja tukea nuorten koulunkäyntiä, oppimista ja psyykkistä hyvinvointia. Työssä painottuvat opiskelijoiden elämäntilanteiden kokonaisvaltainen ymmärrys sekä sosiaalisten suhteiden merkitys hyvinvoinnin taustalla.

  Milloin kuraattorille

  Kuraattorin tapaamisen aihe voi liittyvä esimerkiksi opiskelijan poissaoloihin ja opiskelumotivaation laskuun, jolloin opiskelija voi pohtia poissaoloihin liittyviä syitä yhdessä kuraattorin kanssa.

  Kuraattori voi toimia opiskelijan tukena vaikeassa elämäntilanteessa ja auttaa sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä ongelmissa. Kuraattori voi auttaa erilaisten sosiaalietuuksien selvittämisessä tai esimerkiksi asunnon hakuun liittyvissä asioissa.

  Tarpeen mukaan kuraattori voi tehdä opiskelijan luvalla yhteistyötä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös oppilaitoksen ulkopuolisten viranomaisten kanssa, joita voivat olla esimerkiksi Kela, kunnan nuorisopalvelu ja järjestöt.

  Kuraattorin tapaaminen ja ajanvaraus

  Kuraattori on tavoitettavissa lukiolla kolmena päivänä viikossa. Kuraattorin työhuone löytyy oppilaitoksen ensimmäisestä kerroksesta oppilashuollon siivestä.

  Ajanvaraus kuraattoritapaamiseen tehdään joko puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla. Opiskelija voi varata ajan kuraattorille myös henkilökohtaisesti paikan päällä. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä myös opiskelijan vanhemmat tai opettajat. Tapaamiset perustuvat aina opiskelijan vapaaehtoisuuteen.

 • Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.

  Milloin psykologille

  Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masentuneisuuden, ahdistuneisuuden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien tai erilaisten kriisitilanteiden vuoksi.

  Psykologin tukikäynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

  Psykologi osallistuu henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin palavereihin sekä tarvittaessa muihin opiskelijahuollon asiantuntemusta tarvitseviin tilanteisiin.

  Psykologin tapaaminen ja ajanvaraus

  Yhteyden psykologiin saa parhaiten puhelimitse. Voit soittaa tai lähettää tekstiviestin. Yhteyden saat myös Wilman tai sähköpostin kautta. Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotto tulisi tehdä aina puhelimitse. Psykologin työhuone löytyy oppilaitoksen ensimmäisestä kerroksesta oppilashuollon siivestä.

  Psykologin luokse voi hakeutua myös esimerkiksi vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Ota yhteyttä terveydenhoitajaan, kuraattoriin ja psykologiin

Tavoitat opiskeluhuollon henkilökunnan sähköpostitse, Wilman kautta, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä. Terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi työskentelevät Vantaa-Keravan hyvinvointialueella. Opiskeluhuollon henkilökunnan yhteystiedot ovat Wilmassa.

Erityinen tuki ja ohjaus

 • Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

  Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa ja säännöllisesti opintojen edetessä. Tukitoimet kirjataan opiskelijan pyynnöstä opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

  Erityistä tukea voi saada

  Lukiossa voi saada erityistä tukea ja ohjausta, jos opiskelija on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoistaan tai jos opiskelijan mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan ovat heikentyneet esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. Tuen tarkoitus on antaa opiskelijalle tasavertaiset mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan, kokea oppimisen iloa ja saada onnistumisen elämyksiä.

 • Erityisopettaja kartoittaa opiskelijoiden oppimisvaikeuksia

  Erityisopettaja kartoittaa opiskelijoiden oppimisvaikeuksia, tekee luki-testaukset ja kirjoittaa luki-lausunnot. Opiskelijan kanssa suunnitellaan ja sovitaan tukitoimet ja tarvittavat erityisjärjestelyt, jotka eritysopettaja kirjaa opiskelijan pyynnöstä Wilmassa olevalle lomakkeelle.

  Erityisopettaja toimii samanaikaisopettajana oppitunneilla ja pajoissa sekä vetää alkaville opiskelijoille Minä lukiolaisena -opintojakson (KeLu1).

  Opiskelutaitojen kehittämiseen voi saada ryhmämuotoisen tuen lisäksi myös yksilöllistä ohjausta.

Ota yhteyttä erityisopettajaan

Erityisopettajalle voi varata ajan Wilma-viestillä tai käymällä työhuoneella.

Erityisopettaja

Usein kysytyt kysymykset oppimisvaikeuksista

 • Varaa aika erityisopettajalle mielellään hyvissä ajoin ennen kuin olet jäänyt opinnoissa jälkeen tai ennen kuin tekemättömiä tehtäviä on kertynyt runsaasti. Pari esimerkkiä tilanteista, joissa kannattaa olla yhteydessä:

  • Jos tarvitset yksilöllistä tukea opintoihin. Esimerkkinä tilanne, jossa esseen kirjoittaminen tai ruotsin kielioppi on vaikeaa.
  • Jos tarvitset luki-lausuntoa tai erityisjärjestelyjä kokeisiin (lisäaika, erillinen tila tai muu vastaava asia)
  • Jos sinun on vaikea aloittaa tehtäviä tai sinulla on ajanhallinnan ongelmia
  • Jos haluat saada vinkkejä oppimisen tehostamiseksi
 • Kyllä voi, varaa aika erityisopettajalta. Hän kirjoittaa sinulle myös lausunnon lukivaikeudesta.

 • On varsin yleistä, että lukihäiriö ilmenee hankaluuksina vieraissa kielissä ja mahdollisesti myös äidinkielessä.

  Mikäli arvosanat jäävät kielissä merkittävästi muiden aineiden tasosta, kannattaa lukihäiriön mahdollisuus selvittää.

  Selitys voi löytyä myös työskentelytavoista ja kiinnostuksen suuntautumisesta. Kielten opiskelu vaatii muun muassa säännöllistä, omatoimista työskentelyä ja huomion kiinnittämistä rakenteisiin.

  Kielioppikielen hallinta on hyväksi; näin pystyt itsenäisesti hyödyntämään oppikirjoja ja muuta materiaalia. Mikäli vieraassa kielessä on hatara pohja, se voi aiheuttaa vaikeuksia lukiossa. Ohjausta ja tukitoimia hyödyntämällä ja opiskelutekniikkaa kehittämällä kielitaito voi kohentua paljonkin.

 • Selvitä ensin, mistä vastenmielisyys johtuu. Koemme yleensä vastenmielisiksi asioita, joissa meillä on vaikeuksia. Jos lukeminen on hidasta tai epätarkkaa, rivit pomppivat silmissä eikä tekstistä tahdo saada selvää, sinulla saattaa olla lukivaikeus.

  Kokonaan ei voi olla lukematta. Voit keventää luku-urakkaa kuuntelemalla äänikirjoja. Äänikirjoja saa hyvin omasta kotikirjastosta tai sitten voi käyttää kaupallisia palveluja. Sinulla voi olla myös oikeus Celia-kirjaston asiakkuuteen.

  Ota yhteyttä erityisopettajaan, mikäli sinulla on lukemisen kanssa vaikeuksia.

   

 • Joillakin lukihäiriöisillä voi olla vaikeaa pysyä rivillä. Rivejä voi jäädä lukematta tai samaa tekstiä tulee lukeneeksi useamman kerran. Luetun ymmärtäminen voi häiriintyä ja sisältöön voi olla vaikea keskittyä.

  Apuna voi käyttää rivin rajaajia. Värikalvon läpi lukeminen voi auttaa myös. Rivin rajaajia ja värikalvoja voi ostaa esim. Oppimisen apuvälinekeskuksesta. Myös viivoitin voi ajaa saman asian. Jos luet tekstiä tietokoneelta, voit ottaa käyttöön MS Word ja OneNote onelinessa syventävän lukuohjelman. Kun otat sen käyttöön ja valitset rivin kohdistustoiminnon, näkyy tekstistä vain muutama rivi kerrallaan. Syventävällä lukuohjelmalla voit myös kuunnella kirjoittamasi tekstit.

 • Hyödynnä oikolukuohjelmaa mikäli se on mahdollista. Kannattaa myös suurentaa fonttia. Kokeile, löytyykö jokin fontti, jota on helpompi lukea. Muuta kuitenkin tekstisi vaaditunlaiseksi, kun olet tarkistanut tekstin ja muokannut sitä riittävästi.

  Oikeus suurentaa fonttia on erityisjärjestely yo-kokeissa, jota anotaan erikseen. Kannattaa siis kokeilla, onko fontin suurentamisesta hyötyä.

 • Pyydä ohjausta opettajalta tai erityisopettajalta. On hyvä tiedostaa, että tekstin kirjoittaminen koetaan harvoin helpoksi. Kirjoitustyöhön liittyy luomisen tuskaa, ehkä epäonnistumisen pelkoakin, mikä voi jarruttaa ilmaisua.

  Tärkeintä on, että kirjoittaa ajatuksiaan näkyviksi eikä jää odottamaan inspiraatiota. Olemassa olevaa tekstiä on helppo muokata, ja opettajalta saatavan palautteen avulla oma ilmaisu kehittyy pikkuhiljaa. Palautetta kannattaa pyytää aktiivisesti.

 • Keskustele asiasta opettajan kanssa ja pyydä kokeisiin lisäaikaa. Toistuva lisäajan tarve on hyvä kirjata myös lukioaikaisen tuen suunnitelmaan.

  Ota yhteyttä erityisopettajaan, kun haluat keskustella lisäajasta kokeissa.

 • Tutustu erityisjärjestelyihin ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

  Ota yhteyttä erityisopettajaan, kun haluat keskustella erityisjärjestelyistä.

 • YTL haluaa lausuntojen olevan tuoreita, lukioaikana tehtyjä. Aiemmin lievänä pidetty luki-vaikeus voikin osoittautua vaikea-asteisemmaksi, sillä lukio-opinnoissa opiskelija törmää aivan erilaisiin oppimisen haasteisiin kuin aiemmin. Lausunto siis päivitetään vastaamaan nykyistä tilannetta.

 • Pääpaino on ryhmämuotoisella tuella. Ryhmämuotoisen tuen muotoja ovat pajat, joita järjestetään säännöllisesti matematiikassa ja ruotsissa. Pajoja järjestetään myös äidinkielessä, mutta ei viikoittain. Äidinkielen pajoissa voi tehdä ohjatusti rästitehtäviä.

  Opiskelija voi pyytää aineenopettajalta tukiopetusta, mikäli kokee, ettei pajoissa saatu ohjaus ole ollut riittävää.

  Opiskelija voi varata aikoja erityisopettajalta yksilöohjaukseen.

  Ruotsissa, englannissa ja matematiikassa järjestetään 0-kurssit, joilla kerrataan peruskoulussa opittuja asioita. 0-kurssi kannattaa valita, mikäli näissä aineissa on ollut aiemmin merkittäviä vaikeuksia. Englannissa ja ruotsissa on hitaammin eteneviä ryhmiä (R-englanti ja R-ruotsi).