Ahjon koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2025

1. Suunnitelmaa ohjaavat lait

Tasa-arvolain mukaan tasa-arvosuunnitelman sisältö:

Selvitys koulun tasa-arvotilanteesta.
Tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.
Arvion aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Lain mukaan toiminnallisessa tasa-arvosuunnitelmassa erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän sekä sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Yhdenvertaisuuslain mukaan oppilaitoksella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Oppilaitoksen on suunnitelman avulla arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen selvittäminen

Koulumme vuosiluokkien 2-6 oppilaat vastasivat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kartoittavaan kyselyyn. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaat keskustelivat aiheesta.

Oppilaidemme vastauksista käy ilmi, että muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta oppilaat kokevat, että heitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Suurin osa oppilaista (86 %) kokee, että voi olla oma itsensä, vaikka toisten oppilaiden mielipiteet vaikuttavatkin omiin valintoihin. Oppilaamme (96 %) tuntevat olonsa turvalliseksi koulussa.

Opettajien kanssa kävimme yhteisen keskustelun sekä luokkien tuloksista että opettajien omista näkemyksistä.

Kotiväen kyselyn tulokset

Kotiväelle laadimme Forms-kyselyn, johon kaikilla huoltajilla oli mahdollisuus vastata.

Kotiväen mielestä oppilaita kohdellaan koulussamme yhdenvertaisesti ja heidän lapsensa voi pääsääntöisesti olla oma itsensä koulussa.

Kohdellaanko oppilaita mielestäsi yhdenvertaisesti koulussamme? Kyllä 97,9 %, ei 2,1 % (47 vastausta).

Voivatko lapset olla omia itsejään koulussamme? Kyllä 91,5 %, ei 8,5 % (47 vastausta).

Kaikki kyselyyn vastanneet vanhemmat kokevat, että heidän lapsensa tuntee olonsa turvalliseksi koulussamme. Kyllä 100 % (47 vastausta).

Lain säätäjien mukaan suunnitelmaa laatiessaan koulun on myös arvioitava:

 1. Oppilaiden valintaperusteita
 2. Käytettävää oppimateriaalia
 3. Häirintää ja koulukiusaamista ehkäiseviä toimia
 4. Opetustilanteiden tasapuolisuutta
 5. Opintosuoritusten arviointia
 6. Opettajien yhdenvertaisuusosaamista
 1. Oppilaiden valintaperusteissa toimimme lähikouluperiaatteen mukaisesti, mikä on yhdenvertaista ja tasa-arvoista.
 2. Oppimateriaalimme saattaa olla reaaliaineissa haastavaa suomea toisena kielenä opiskeleville oppilaille, ja he hyötyisivät selkokielisestä oppimateriaalista. Koulumme kirjastoon on hankittu jonkin verran selkokielistä materiaalia. Teemme myös yhteistyötä Keravan kirjaston kanssa ja lainaamme sieltä selkokielistä kaunokirjallisuutta. S2-oppilasta ei jätetä yksin selviytymään oppimisesta, vaan opiskeltavat käsitteet avataan ja koetetaan opettaa eri keinoin (esimerkiksi visuaalisuus). Toimintatapa hyödyttää kaikkia oppilaita. Lukivaikeus huomioidaan esimerkiksi mahdollisuudella kuunnella oppikirjojen tekstejä. Tarvittaessa erityisopettajat eriyttävät materiaalia oppilaiden tarpeiden mukaan. Arttu-sovellus ja Celia ovat oppilaidemme käytössä. Käytämme joustavia ryhmittelyjä erityisesti yhteisopettajuusluokillamme ja alkuopetuksessa.
  Joustavassa ryhmittelyssä ja opetuksen suunnittelussa, mukaan lukien materiaalit, pyritään huomioimaan lahjakkaiden oppilaiden, S2-oppilaiden ja tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeita. Suomen kielessä ja matematiikassa on mahdollista käyttää helpotettua oppikirjaa tai S2-kirjaa. Muissa oppiaineissa opiskeltavaa materiaalia voidaan tarpeen mukaan rajata ja muokata. Koulumme käyttämissä uusimmissa oppikirjasarjoissa kirjojen päähenkilöitä, perheitä, tarinoita ja kuvitusta on selkeästi mietitty tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta.
 3. Koulumme kaikki oppilaat ovat kaikkien opettajien oppilaita. Huonoon käytökseen ja asiattomaan kielenkäyttöön puututaan välittömästi kaikkien aikuisten toimesta. Koulussamme toimii Verso-sovittelu, jonka avulla ehkäistään pienten riitojen kasvamista suuremmiksi ongelmiksi. Koulussamme toimii myös KiVa-tiimi, joka käsittelee kiusaamistapaukset. KiVa-materiaalia hyödynnetään luokissa ryhmähengen ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Rehtori ja oppilashuollon työntekijät ovat aktiivisesti arjessamme mukana.
 4. Opetustilanteet pyritään järjestämään oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti (erityisopettajan tuki, koulunkäynninohjaajan apu ja joustavat opetusryhmät). Oppilaiden erilaiset oppimistyylit otetaan huomioon järjestämällä mahdollisuuksia harjoitella asioita monin eri tavoin. Tarvittaessa oppilaidemme on mahdollista saada tukiopetusta ja apua läksyjen tekoon. Strukturointi, selkeys ja käsitteiden avaaminen oppimateriaaleissa sekä opetuksessa hyödyttää jokaista oppilasta.
 5. Oppilailla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisin ja yksilöllisin tavoin. Sanallistamme oppilaille arviointimme perusteita ja esimerkiksi sitä, että näyttö osaamisesta perustuu jokapäiväiseen toimintaan eikä testeihin ja kokeisiin. Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.
 6. Yhdenvertaisuus teemana on olennainen osa koulumme arkea. Koulumme oppilaskanta on vahvasti monikulttuurinen. Koemme tämän vahvuutena ja pyrimme tuomaan asiaa esille positiivisessa valossa mm. syväoppimisen teemoja käsitellessämme. Yhdenvertaisuusajattelu laajenee oppimiseen yleensäkin. Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa erilainen, omista lähtökohdista kumpuava oppiminen on arkipäiväistä ja toivottavaa. Yhdenvertaisuusajattelu on vahvasti osa opetuksen suunnittelua ja käymme tästä paljon yhteistä keskustelua lukuvuoden aikana.

3. Tavoitteet ja toimenpiteet

Edellä mainittujen kyselyjen, kartoitusten ja keskustelujen pohjalta olemme laatineet koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet.

Puhumme

Pidämme yllä puhetta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta koulun arjessa.

Puutumme

Puutumme edelleenkin herkästi kiusaamiseen ja epäasialliseen käyttäytymiseen toisia kohtaan. Kiinnitämme huomiota myös oppilaiden viestittelyyn sosiaalisessa mediassa. Puutumme sellaiseen oppilaiden väliseen viestittelyyn, mikä häiritsee heidän koulutyötään ja ohjaamme heitä oikeanlaiseen mediakäyttäytymiseen.

Kehitymme

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat nivotaan yhteen syväoppimisen vuosittaisten teemojen kanssa. Opettajat kiinnittävät huomiota valitsemiinsa oppimateriaaleihin ja käyttämiinsä esimerkkeihin, jotta ne olisivat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä.

4. Tiedottaminen

Koulumme vanhemmilla on ollut mahdollisuus kommentoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen suunnitelma laitetaan koulun verkkosivuille. Koulumme opettajakunta on hyväksynyt suunnitelman 31.1.2023 ja muulle henkilöstölle järjestetään mahdollisuus tutustua suunnitelmaan. Opettajat käyvät suunnitelman läpi oppilaidensa kanssa helmikuun aikana.

5. Seuranta ja arviointi

Suunnitelma on voimassa kolmen vuoden ajan. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja seurataan säännöllisesti arjen tilanteissa ja kyselyiden avulla. Kyselyiden tulosten perusteella voimme arvioida, kuinka hyvin suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet.