Killan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2025


Taustaa

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja

Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Tytöillä ja pojilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.

Nykytilanteen kartoitus ja oppilaiden osallistaminen

Koulussamme oppilaiden kanssa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsiteltiin oppitunnilla syyslukukaudella 2022. Luokissa tutustuttiin erityisesti käsitteiden yhdenvertaisuus, tasa-arvo, syrjintä, kiusaaminen ja oikeudenmukaisuus merkityksiin sekä pohdittiin toiminnallisesti niihin liittyviä aihepiirejä (esimerkiksi ihonväri, sukupuoli, kieli, uskonto, ikä jne.).

Kaikille luokka-asteiden oppilaille teetettiin oppitunnin jälkeen kysely. Kysely toteutettiin sähköisesti, käyttäen apuna Google Forms -alustaa. Kyselyyn vastattiin oppituntien aikana ja ekaluokkalaisten apuna kyselyyn vastaamisessa olivat kummiluokan oppilaat. Kysymyksiin oli vastausvaihtoehtoina kyllä, ei, en osaa sanoa.

Oppilaskyselyn kysymykset

 1. Onko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tärkeää?
 2. Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?
 3. Tunnetko olosi tasa-arvoiseksi ja turvalliseksi kaikissa opetusryhmissä?
 4. Kerro, millaisissa tilanteissa et ole kokenut oloasi turvalliseksi ja tasa-arvoiseksi.
 5. Syrjitäänkö oppilaita ulkonäön perusteella koulussamme?
 6. Syrjitäänkö jotain henkilöä taustansa (kieli, kotimaa, kulttuuri, tavat) takia koulussamme?
 7. Onko luokan työrauha yleensä sellainen, että kaikilla oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus oppia?
 8. Uskallatko kertoa oman mielipiteesi koulussamme?
 9. Kohtelevatko koulumme aikuiset sinua yhdenvertaisesti?
 10. Onko sinulla mahdollisuus tehdä samoja asioita koulussamme sukupuolesta riippumatta?
 11. Koetko, että opettaja on arvioinut osaamistasi oikeudenmukaisesti? Jos vastasit ei, niin kerro miksi.
 12. Koetko, että koulussa on puututtu tarpeeksi tehokkaasti kiusaamistilanteisiin?

Oppilaskyselyn tulokset

KysymysKylläEiEn osaa sanoa
Onko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tärkeää?90,8%2,3%6,9%
Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?91,9%1,7%6,4%
Tunnetko olosi tasa-arvoiseksi ja turvalliseksi kaikissa opetusryhmissä?79,8%1,7%18,5%
Syrjitäänkö oppilaita ulkonäön perusteella koulussamme?11,6%55,5%32,9%
Syrjitäänkö jotain henkilöä taustansa (kieli, kotimaa, kulttuuri, tavat) takia koulussamme?8,7%55,5%35,8%
Onko luokan työrauha yleensä sellainen, että kaikilla oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus oppia?59,5%16,2%24,3%
Uskallatko kertoa oman mielipiteesi koulussamme?75,7%11%13,3%
Kohtelevatko koulumme aikuiset sinua yhdenvertaisesti?82,1%6,9%11%
Onko sinulla mahdollisuus tehdä samoja asioita koulussamme sukupuolesta riippumatta?78%5,8%16,2%
Koetko, että opettaja on arvioinut osaamistasi oikeudenmukaisesti? 94,7%5,3%0%
Koetko, että koulussa on puututtu tarpeeksi tehokkaasti kiusaamistilanteisiin?85,5%14,5%0%

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteet ovat oppilaille vaikeita. Nämä seikat tulivat ilmi usean opettajan kertomana. On hyvä, että näitä asioita on käsitelty ja keskusteltu, mutta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä ja ymmärrystä tulee jatkuvasti käsitellä, jotta oppilaiden ymmärrys lisääntyy.

Huoltajien kuuleminen

Huoltajille järjestettiin avoin aamukahvitilaisuus 14.12.2022, jossa keskusteltiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta koulussa kodin näkökulmasta. Paikalla oli 15 huoltajaa. Keskustelua käytiin kolmen kysymyksen pohjalta.

1. Tuleeko lapsesi mielellään kouluun?

Keskustelussa nousi esiin kavereiden merkitys koulumotivaatioon. Ne, joilla on koulussa hyviä kavereita, tulevat mielellään kouluun. Osalla on yksinäisyyttä, jolloin kouluun tuleminen on haastavampaa. Myös opettajien antama positiivinen palaute oppilaille lisää koulumotivaatiota. Huoltajat arvostavat opettajien tapaa työskennellä koulussa oppilaiden kanssa, ja se saa myös lapset tulemaan kouluun innokkaammin.

2. Kohdellaanko lastasi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti?

Suurimpana yksittäisenä asiana tähän teemaan liittyen nousi esiin oppilaan yksilöllisten tarpeiden ja ominaisuuksien huomioiminen. Moni huoltajista koki, että Killan koulussa tämä yksilöllinen huomioiminen on hyvällä tasolla. Yhdenvertainen kohtelu lisää lapsen turvallisuuden tunnetta.

Kehityskohteina nostettiin esiin oppilaiden jakaminen poikiin ja tyttöihin eri toiminnoissa silloin, kun sukupuolella ei ole toiminnan kannalta merkitystä. Lisäksi keskustelua käytiin erityisen tuen oppilaiden yhdenvertaisesta oikeudesta osallistua opetukseen.

3. Miten Killan koulu voisi olla enemmän tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?

Keskustelussa nostetiin seuraavia asioita:

 • Kummitoiminnan vahvistaminen.
 • Yhdenvertaisuus oppilaiden arvioinnissa.
 • Henkilökunnan sitoutuminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
 • Opettajien sensitiivisyyden ja empaattisuuden vahvistaminen.
 • Kiusaamisen vastainen työ.
 • Eriyttäminen.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisen seuranta.

Toimenpiteet

Kyselytulosten perusteella kohdistamme huomiomme muutamaan asiaan:

 1. Kannustetaan kaikkia koulussamme toimivia ihmisiä muun muassa ilmaisemaan mielipiteitään, rohkeutta erottua ulkonäön tai vaatetuksen suhteen sekä kertomaan havaitsemastaan tai kokemastaan kiusaamisesta.
 2. Aktivoidaan uudestaan jo aiemmin käytössä ollut vertaissovittelun Verso-malli käyttöön ja otetaan Kiva-tunnit aktiivisempaan käyttöön.
 3. Lisätään ymmärrystä yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasioissa. Saadun palautteen perusteella monille oppilaille yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät käsitteet olivat uusia. Tietoisuuden lisäämisen myötä tarkoituksena on parantaa koulumme ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Rakennetaan lasten oikeuksien päivän ympärille tietoisuutta lisäävä tapahtuma ja lisätään se koulun vuosikelloon.
 4. Työrauhan parantaminen. Luokan työrauhan tulee olla sellainen, että kaikilla oppilailla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus oppimiseen riippumatta siitä, missä luokassa oppilas opiskelee – puututaan jämäkästi epäkohtiin ja kehutaan hyvästä toiminnasta.

Seuranta

Tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Koulun rehtorin ja opetushenkilöstön tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä siihen liittyviä toimenpiteitä ja suunnitelmia noudatetaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko kouluyhteisön asia.