Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenskbacka skola

1. Utredning av jämställdhetsläget

En utredning gällande jämställdhetsläget och likabehandling i Svenskbacka skola har gjorts med hjälp av en elevenkät i årkurserna 4- 6 i december 2022. Samma enkät skickades till vårdnadshavarna i årskurserna 1-6. Elevkåren diskuterade även läget i skolan gällande jämställdhet och likabehandling under sitt första möte i januari 2023.

Resultat och iakttagelser

Majoriteten (>85%) av skolans 61 elever och deras vårdnadshavare anser att läget är gott gällande jämlikhet och likabehandling i skolan. Eleverna behandlas jämlikt och likvärdigt.

Eleverna får vara sig själva som de är som individer och personligheter. Majoriteten av eleverna påverkas ej heller av varandras åsikter eller olika val. Elevkårens representanter i årskurs 5-6 påtalade dock att kommentarer av olika slag förekommer ibland gruppens elever.

Tryggheten i skolan är bra och så gott som heltäckande enligt enkäten.

Endast ett par elever i årskurs 1-2 känner sig otrygga ibland i skolan.

Målet är att alla får vara med i leken och att ingen blir utsatt eller mobbad.

Personalen i skolan, inte bara lärarna, ingriper då eventuell mobbning eller utanförskap noteras bland eleverna.

2. Fortsatta åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling i Svenskbacka skola

Eleverna arbetar med temat på olika sätt för att förstå och öka förståelsen för vad jämställdhet och likabehandling innebär.

Diskussioner om jämställdhetsfrågor med eleverna förs under ledning av klasslärarna. Diskussionerna kan föregås av förberedande material i form av t.ex högläsning, videofilmer eller annat material som behandlar ämnet. Olika evenemang och projekt utgör en del av undervisningen (bl.a Minna Canth-dagen, FN-dagen, Unicef ) för att öka elevernas, vårdnadshavarnas och personalens medvetenhet och kunskap om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

3. Utvärdering och uppföljning

Förverkligandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen uppföljs och utvärderas kontinuerligt i samband med utvärderingen av skolans läsårsplan.

Jämställdhet i Svenskbacka skola betyder att alla behandlas lika oberoende av kön, könsuttryck och könsidentitet.

Likabehandling betyder att alla människor anses vara lika värda och att ingen får diskrimineras på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller en enskild person.