Talousarvio

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä, kaupungin toimielimiä ja toimialoja sitova suunnitelma talousarviovuoden toiminnasta ja taloudesta.

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma vähintään 3 vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet, budjetoidaan menot ja tulot eri tehtäville ja hankkeille, ja osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan.

Kaupungin on noudatettava toiminnassa ja taloudenhoidossa talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.