Kulttuurikasvatus

Lippalakkipäinen nuori pelaa pöydän ääressä taidenäyttelyssä.

Keravan kulttuuripalvelujen, Keravan kirjaston, Taide- ja museokeskus Sinkan sekä kasvatuksen ja opetuksen toimialan laatima kulttuurikasvatussuunnitelma ohjaa kaupungin toteuttamaa kulttuurikasvatusta. Suunnitelmassa esitellään, millaisia kulttuuri- ja taidesisältöjä eri ikäisille lapsille ja nuorille tarjotaan sekä miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatus toteutuu kasvatuksessa ja opetuksessa. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa pilotoidaan lukuvuoden 2022–2023 aikana varhaiskasvatuksesta peruskoulun yhdeksänteen luokkaan asti.

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelman arvot pohjautuvat Keravan kaupunkistrategiaan sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Kulttuurikasvatuksen arvopohjana ovat rohkeus, inhimillisyys ja osallisuus, jotka luovat perustan aktiiviseksi ja hyvinvoivaksi ihmiseksi kasvamiselle.   

Yksi kaupunkistrategian tavoitteista on olla sivistyksen edelläkävijä. Tavoitetta toteutetaan ja kulttuurista sivistystä vahvistetaan osaltaan kulttuurikasvatuksen avulla. Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille keravalaisille lapsille ja nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua, kokea sekä tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Monimuotoiset, luovat oppimisympäristöt tuovat oivalluksia, iloa ja elämyksiä oppimiseen. Tämä tukee lasten ja nuorten kasvamista rohkeiksi kulttuurin ja taiteen käyttäjiksi, muokkaajiksi ja tuottajiksi, jotka ymmärtävät kulttuurin merkityksen hyvinvoinnille.

Lisätietoja