Painotuspolut tarjoavat mahdollisuuden oman oppimisen painottamiseen lähikoulussa

Keravan yläkouluissa otettiin viime vuonna käyttöön uusi painotuspolkumalli, jonka myötä kaikki yläkoulun oppilaat pääsevät painottamaan opintojaan 8.–9. luokilla omassa lähikoulussaan ja ilman pääsykokeita.

Tällä hetkellä 8. luokalla opiskelevat oppilaat ovat ensimmäisiä painotuspolkumallilla opintojaan painottamaan päässeitä oppilaita. Tarjolla olevien painotuspolkujen teemat ovat taiteet ja luovuus, liikunta ja hyvinvointi, kielet ja vaikuttaminen sekä tieteet ja teknologia.

Painotuspolkuja kehitetään oppilaiden ja opettajien palautteen perusteella

Painotuspolkumalli ja sen sisältämät valinnaisainekurssit ovat laajan ja osallistavan yhteistyön lopputulema, mutta silti on selvää, että uusi malli tarvitsee hienosäätöä. Painotuspolkumallista kerätään ensimmäisien vuosien aikana säännöllistä palautetta ja kokemuksia malliin liittyen, jotta painotuspoluista saadaan kaikilta osiltaan toimivia.

Loppuvuodesta 2023 sekä 8. luokan oppilailta että yläkoulujen aineenopettajilta kysyttiin alustavia kokemuksia painotuspolkuihin liittyen. Vapaamuotoisista keskusteluista nousi esille, että ensikokemukset mallista vaihtelevat vielä suuresti – osa tykkää, osa ei. Oppilaiden kokemusten mukaan tiedottamiseen tulisi käyttää enemmän aikaa, ja painotuspolkumallista sekä eri kursseista tulisi kertoa selkeämmin. Lisäksi sekä oppilailta että opettajilta tuli itse kursseihin liittyviä kehitysehdotuksia. Ehdotukset huomioidaan tulevaisuudessa, kun painotuspolkujen sisältöjä ryhdytään Keravalla jatkokehittämään.

Kokonaisvaltaista tutkimustietoa mallista

Painotuspolkumallin vaikutuksia oppilaiden oppimiseen, motivaatioon ja hyvinvointiin sekä kokemuksiin koulun arjesta kerätään myös nelivuotisessa Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen yhteisessä tutkimushankkeessa. Painotuspolkujen vaikutusten näkyminen vie aikaa ja vaikuttavuuden näkyminen vielä kauemmin. Helmikuun lopussa julkaistaan seurantatutkimuksen ensimmäisiä tuloksia, jotka rakentavat pohjaa aina vuoteen 2026 asti ulottuvalle tutkimukselle.

Painotuspolkuvalikoimaa esitellään messuilla

Tänä keväänä painotuspolkumallista tiedottamiseen ja valinnaisuusprosessiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Yläkoulujen opettajat, opinto-ohjaajat ja muu henkilöstö ovat valmistelleet kaikilla yhtenäiskouluilla messutapahtuman, joissa painotuspolkuja esiteltiin 7.–8. luokkien oppilaille ennen talvilomaa. Messutapahtumaan lähetettiin kutsut myös huoltajille. Lisäksi oppilaille on jaettu koulussa painotuspolkuoppaat, joissa jokainen tarjolla oleva polku erilaisine valintoineen esitellään tarkemmin. Oman koulun opas on myös luettavissa sähköisesti jokaisen yhtenäiskoulun kotisivulla: https://www.kerava.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/.