Terveyskeskuksen vanhan osan kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtoa ja paikallisia kosteusvaurioita korjataan

Terveyskeskuksen vanhassa osassa on tehty rakenne- ja ilmanvaihtoteknisiä kuntotutkimuksia tulevien korjaustarpeiden suunnittelua varten sekä osassa tiloja koettujen sisäilmaongelmien takia. Kuntotutkimusten lisäksi koko rakennukseen tehtiin kosteuskartoitus.

Terveyskeskuksen vanhassa osassa on tehty rakenne- ja ilmanvaihtoteknisiä kuntotutkimuksia tulevien korjaustarpeiden suunnittelua varten sekä osassa tiloja koettujen sisäilmaongelmien takia. Kuntotutkimusten lisäksi koko rakennukseen tehtiin kosteuskartoitus.

Tutkimusten tulosten perusteella sisäilmaa parantaviksi korjaustoimenpiteiksi todettiin alapohjan paikallisten kosteusvaurioiden korjaaminen, ulkoseinien paikallisten mikrobivaurioiden korjaaminen ja liitoskohtien tiiviyden parantaminen, mineraalivillojen uusiminen vaurioituneilta alueilta sekä ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen.

Alapohjan paikallisia kosteusvaurioita korjataan

Alapohjarakenteiden kosteuskartoituksessa todettiin pääasiallisesti paikallisista vesivuodoista ja toiminnasta johtuvia muutamia kostuneita alueita lähinnä sosiaalitiloissa ja siivoustilassa sekä porraskäytävässä. Uuden ja vanhan rakennusosan liitoskohdassa on lattiassa halkeama, joka johtuu alapohjatilassa olevan kantavan palkin painumisesta. Vauriokohdat korjataan ja muovimatot korvataan paremmin alapohjarakenteisiin soveltuvalla materiaalilla.

Uuden osan alapohjatila on ylipaineinen sisätiloihin nähden, mikä ei ole tavoitetilanne.

“Alustatilan tulisi olla alipaineinen, jotta siellä oleva epäpuhtaampi ilma ei pääsisi rakenneliittymien ja läpivientien kautta hallitsemattomasti sisätiloihin”, selventää Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. “Alustatila pyritään alipaineistamaan tuuletusta parantamalla. Lisäksi rakenneliittymiä ja läpivientejä tiivistetään.”

Ulkoseinien mikrobivauriot korjataan ja liitoskohtien tiiviyttä parannetaan

Maanvastaisissa ulkoseinärakenteissa ei havaittu vedeneristystä, vaikka suunnitelmien mukaan rakenteessa olisi kosteudensulkuna kaksinkertainen bitumisively. Puutteellinen ulkopuolinen kosteuseristys voi johtaa kosteusvaurioitumiseen.

“Nyt tehdyissä tutkimuksissa maanvastaisissa ulkoseinissä todettiin kosteusvaurioita kahdessa yksittäisessä tilassa. Toinen seinän alaosan kohdassa, jossa salaojituksessa on puutteita, ja toinen portaikossa. Vaurioituneet kohdat korjataan, ja maanvastaisten ulkoseinien vedeneristystä ja salaojitusta parannetaan”, Lignell kertoo.

Julkisivututkimuksen mukaan rakennuksen ulkokuoren betonielementtien karbonatisoitumisaste on vielä erittäin hidasta ja sisäkuoressa normaalia. Ikkunapeltien ja elementtien saumauksissa havaittiin paikoin hapertumista. Ikkunoiden vesipeltien kallistukset ovat riittävät mutta pelti on liian lyhyt, minkä vuoksi vesi pääsee valumaan ulkoseinäelementtiä pitkin. Eteläsivun ikkunoiden puuosat ovat huonokuntoiset ja vesi pääsee ikkunatilkkeeseen, josta otetussa näytteessä todettiin mikrobikasvua. Lisäksi eteläsivun elementtisaumauksissa todettiin paikallisia puutteita. Suunnitelmissa on ikkunoiden uusiminen tai nykyisten ikkunoiden huoltomaalaus ja tiivistyskorjaus. Lisäksi julkisivun betonielementeissä havaitut yksittäiset halkeamat ja lohkeamat korjataan.

Länsipäädyn porraskäytävän ikkunaelementtien ja betonisen ulkoseinän liitos ei ole ilmatiivis, ja kohdassa todettiin mikrobikasvua. Ulkoseinissä ei todettu kostuneita alueita, yhtä tilaa lukuun ottamatta. Tämän tilan ulkoseinän rakenneavauksista otetuissa näytteissä todettiin mikrobikasvua, ja näytekohdalla vesikatteessa on liitoskohdassa ollut vuoto. Toisen kerroksen eteläsivun alaosissa ulkoseinän ulkopintana on bitumihuopa ja pelti, mikä eroaa muiden seinien ulkoseinärakenteesta. Erilaisessa ulkoseinärakenteessa havaittiin rakenteen lämmöneristeessä mikrobivaurioita.

“Ulkoseinärakenteen vaurioituneet kohdat korjataan”, Lignell kertoo korjaustoimista. “Ulkoseinien ja ikkunaelementtien liitoskohdat tiivistetään ja kostuneelta kohdalta ulkoseinärakenteen eristeet ja sisäpinnoitteet uusitaan. Lisäksi vesikatteen liitoskohta korjataan, rakenneliittymät tiivistetään, toisen kerroksen ulkoseinien alaosat korjataan ja vaurioituneet lämmöneristeet vaihdetaan. Myös ulkopuolinen vedeneristys varmistetaan.”

Rakennuksen vesikatot ovat pääosin välttävässä kunnossa. Vesikatteessa ja yläpohjaeristeessä todettiin vaurioitumista ja uusimistarvetta länsipäädyn ilmanvaihtoputkien alapuolella putkien kannattimien läpivientien kohdalla. Läpiviennit korjataan.

Kosteusvaurioituneet mineraalivillat poistetaan ja ilmanvaihtojärjestelmää säädetään

Välipohjan betonisten ontelolaattojen alaslaskutilan putkiläpiviennit ovat tiivistämättä ja osa läpivienneistä on eristetty mineraalivillalla. Myös välipohjan rakenneliitos- ja saumakohdissa on avointa mineraalivillaa, joka toimii mahdollisena kuitulähteenä sisäilmaan. Mineraalivillakuitupitoisuudet tutkituissa huonetiloissa olivat kuitenkin alle määritysrajan. Yhden tilan välipohjan alaslaskutilan mineraalivillassa, jonka aiemmin tapahtunut putkivuoto on kastellut, havaittiin mikrobivaurio. Mikrobeja havaittiin mineraalivillassa myös toisessa tilassa läpiviennin kohdalla. Välipohjan pilarien ja palkkien liitossaumat tiivistyskorjataan.

Toisen kerroksen wc-tiloissa todettiin kohonnutta kosteutta useissa eri kohdissa, todennäköisesti vesikalusteiden vuotojen ja runsaan vedenkäytön seurauksena. Yhdessä 2. kerroksen kostuneesta wc-tilasta otetussa VOC-materiaalinäytteessä todettiin toimenpiderajan ylittävä pitoisuus muovimattojen vaurioitumiseen viittaavaa yhdistettä. Pohjakerroksen lavavarastossa todettiin vesivuotokohta, jonka on todennäköisimmin aiheuttanut yläpuolella olevan fysioterapia-altaan vuoto. Toiminnallisten muutosten yhteydessä fysioterapia-allas poistetaan ja vauriot korjataan. Myös kostuneiden wc-tilojen lattiarakenteet korjataan.

Terveyskeskuksen väliseinät ovat tiilirakenteisia eikä niissä ole kosteusvaurioherkkiä materiaaleja.

Ilmanvaihtokoneet todettiin tutkimuksissa toimiviksi. Yöaikaan painesuhteet ulkoilmaan nähden olivat liian alipaineiset ja ilmamäärämittauksissa todettiin tasapainotustarvetta osassa tutkituista tiloista. Yhdessä tutkitussa tilassa myös hiilidioksidipitoisuudet olivat tyydyttävällä tasolla, mikä johtuu puutteellisesta tuloilmamäärästä suhteessa tilan käyttäjämäärään. Tiloista otettujen ilmanäytteiden VOC-pitoisuudet olivat normaalilla tasolla. Puhdistustarvetta havaittiin erityisesti keittiön poistoilmakanavissa.

“Sisäilman parantamiseksi kosteusvaurioituneet mineraalivillaeristeet poistetaan ja uusitaan. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmä säädetään ja keittiön poistoilmakanavat puhdistetaan”, Lignell sanoo.

Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös salaoja-, jätevesi- ja sadevesiviemärikuvaukset, joiden tuloksia käytetään kiinteistön korjausten suunnittelussa.

Tutustu sisäilmatutkimusraporttiin: