Keravan verkkosivuista tehtiin käyttäjätutkimus

Käyttäjätutkimuksella selvitettiin käyttäjien kokemuksia ja kehittämistarpeita sivustosta. Verkkokysely oli vastattavana 15.12.2023 -19.2.2024, ja siihen osallistui yhteensä 584 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kerava.fi-sivustolle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi linkin kyselylomakkeeseen.

Sivusto koettiin pääosin hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi

Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,8 (asteikko 4–10). Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,50 (asteikko 1–5).

Verkkosivuja arvioineet pitivät esitetyistä väittämistä sivustoa ensi sijassa hyödyllisenä (tyytyväisyyspisteet 4). Seuraavaksi korkeimmat pisteet saivat seuraavat väittämät: sivut toimivat ongelmitta (3,8), sivusto säästää aikaa ja vaivaa (3,6) sekä sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää (3,6).

Sivustolta löydettiin haluttu tieto hyvin ja eniten etsittiin vapaa-aikana liittyvää tietoa. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (37 %), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (32 %), kirjastoon liittyvää tietoa (17 %), tapahtumakalenteria (17 %), kulttuuriin liittyvää tietoa (15 %), terveydenhoitoon liittyvää asiaa (11 %), sekä tietoa kaupungin palveluista yleensä (9 %).

Jopa 76 % oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 10 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 14 % ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Vastaajista lähes 80 % oli keravalaisia. Loput vastaajista oli ulkopaikkakuntalaisia. Suurin vastaajaryhmä, lähes 30 %, oli eläkeläisiä. Suurin osa vastaajista, lähes 40 % ilmoitti käyvänsä sivustolla satunnaisesti. Noin 25 % ilmoitti käyvänsä sivustolla joko kuukausittain tai viikoittain.

Tutkimuksen avulla löydettiin kehittämiskohteita

Positiivisen palautteen lisäksi sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei ole visuaalisesti erityinen ja että sivustolla olevan tiedon löytämisessä on joskus vaikeuksia.

Osa vastaajista koki yhteystietojen olevan sivustolla vaikeasti löydettäviä. Vastauksissa toivottiin vielä enemmän asiakaslähtöisyyttä organisaatiolähtöisyyden sijaan. Lisäksi toivottiin selkeyttä, hakutoiminnon parannuksia sekä enemmän tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Kehittämiskohteisiin on tutustuttu huolella ja niiden perusteella ryhdytään kehittämään sivustosta entistäkin asiakaslähtöisempään ja helppokäyttöisempään suuntaan.

Kiitos tutkimukseen osallistumisesta

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme kappaletta Kerava-aiheisia tuotepaketteja. Arvonnan voittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä.