Keravan kaupungin avustukset järjestöille ja muille toimijoille

Keravan kaupunki voi myöntää erilaisia vuosi- ja kohdeavustuksia sekä tilatukia järjestöille ja muille toimijoille. Keravan kaupungin hallintosäännön mukaisesti avustusten myöntäminen on keskitetty vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnalle.

Avustuksia myönnetään eri perusteilla. Osa avustuksista myönnetään suorina toiminta-avustuksina (vuosiavustukset), osa toimintaan perustuvina avustuksina (kohdeavustukset) ja osa tilojen käyttöön perustuvina avustuksina (tilatuet).

Keravan kaupunki myöntää seuraavia avustuksia:

 • Avustukset nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille 
  haettavissa 28.2. mennessä, mahdolliset lisähaut erilliskuulutuksella
 • Avustukset kulttuurijärjestöille
  haettavissa 31.1., 30.4. ja 30.9. mennessä. 
  Nuorten taiteen opiskelijoiden ja ammattitaiteilijoiden apurahojen haku vain kerran vuodessa 31.1. mennessä
 • Liikunta-avustukset
  haettavissa 30.4. ja 31.10. mennessä
 • Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille
  haettavissa huhtikuussa, hakuaika kuulutetaan erikseen alkuvuodesta
 • Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki
  haettavissa 15.1 mennessä
  Kuulutus tilatuista.pdf
 • Keskushallinnon toimiala-avustukset
  haettavissa huhtikuussa, hakuaika kuulutetaan erikseen alkuvuodesta

Avustuksia myönnettäessä avustuksia hakevia yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä kohdellaan tasapuolisesti ja avustuksia myönnetään kaupunkitasoisten yleisten avustusperiaatteiden ja lautakuntien vahvistamien toimialojen omien avustusperiaatteiden ja käytänteiden mukaisesti.

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustettavan toiminnan tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta ja kohdistua erityisesti lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja vammaisiin. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä toimijoille, joilta kaupunki ostaa toimintaa tai toimintaan jota kaupunki itse tuottaa tai ostaa. Avustuksissa ja tukimuodoissa on huomioitu nuoriso-, liikunta-, poliittiset-, veteraani-, kulttuuri-, eläkeläis-, vammais- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Alla tarkemmat tiedot avustuksista kohteittain, niiden hakukriteerit sekä hakulomakkeet. Kaikkia avustuksia koskevat kaupunginhallituksen 30.1.2006 § 43 määrittelemät yleisperiaatteet löydät tästä:
kaupunginhallituksen 30.1.2006 § 43 päättämät Keravan kaupungin yleiset avustusperiaatteet.pdf

Kaupunkitekniikan toimialta on myönnetty vuoden 2016 loppuun asti korjausavustuksia. 1.1.2017 voimaan tulleen korjausavustuslain myötä korjausavustusten myöntäminen siirtyi kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAan. Lisätietoa korjausavustuksista löydät ARAn internet-sivuilta.

 

1) Avustukset nuorisojärjestöille ja muille nuorten toimintaryhmille

Avustuksia myönnetään kohdeavustusten muodossa nuorisojärjestöille. Avustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan.  Kohdeavustukset ovat haettavina kerran vuodessa 28.2. mennessä, mahdolliset lisähaut erilliskuulutuksella.

Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita tai rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että yhdistyksellä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Nuorten toimintaryhmien tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti ja toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään 2/3 on oltava alle 29-vuotiaita.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Toimitila-avustus: Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Toimitilan avustamisessa on otettava huomioon, missä määrin tilaa käytetään nuorisotoimintaan.
 • Koulutusavustus: Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen piiri- ja keskusjärjestön tai muun tahon koulutustoimintaan osallistumista varten.
 • Tapahtuma-avustus: Avustusta myönnetään koti- ja ulkomailla tapahtuvaan leiri- ja retkitoimintaan, ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen, yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten vieraiden vastaan-ottamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämään kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, muun tahon järjestämään kansainväliseen toimintaan tai tapahtumaan erityisesti kutsuttuna osallistumista varten, tai kansainvälisen kattojärjestön toimesta järjestettävään tilaisuuteen osallistumiseen.
 • Projektiavustus: Avustusta myönnetään kertaluonteisina esim. jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun tai nuorisotutkimuksen suorittamiseen.

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa. Kaupungin hallintosäännön mukaan kohdeavustusten myöntämisestä päättää nuorisosihteeri.

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf
Hakemuslomake kohdeavustuksiin (avustukset nuorisojärjestöille).pdf

Kaupungin avustuksen tilityslomake.pdf

 


 2) Avustukset kulttuurijärjestöille

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään kulttuuriyhdistysten ja kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja ryhmien kulttuuritoimintaan. Kohdeavustukset ovat haettavina kolme kertaa vuodessa: 31.1., 30.4. ja 30.9. mennessä. Nuorten taiteenopiskelijoiden apuraha ja ammattitaiteilijoiden apuraha ovat haettavina kerran vuodessa. 31.1. mennessä.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kulttuuritilaisuudet: Avustuksia myönnetään tapahtumiin, joihin yleisöllä on vapaa pääsy sekä pääsy- ja osanottomaksullisiin tapahtumiin. Avustusta myönnetään tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin menoihin, esim. esiintyjien palkkioihin, markkinointi-, painatus- ja kuljetuskuluihin sekä tilavuokriin. Avustusta ei myönnetä tilaisuudessa järjestetystä tarjoilusta aiheutuviin menoihin. Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja, kutsullisia tai vain jäsenistölle järjestettyjä.
 • Ohjaajapalkkiot: Kohdeavustuksia myönnetään yhdistysten ja ryhmien ohjaajapalkkioihin, esim. teatteriohjaaja ja kuoronjohtaja. Avustus kohdistuu tuotantoihin, kuten teatteriesityksen tai kuoroesityksen tekemiseen.
 • Esiintymismatkat: Avustuksia myönnetään sellaisiin kulttuurijärjestöjen ja esiintyjäryhmien Suomeen ja ulkomaille suuntautuvien esiintymismatkoihin, joilla voidaan katsoa olevan huomattavaa merkitystä Keravan kulttuuritoiminnan edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.
 • Julkaisutoiminta: Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöjen sellaisen julkaisutoiminnan tukemiseen, jolla on huomattavaa merkitystä kuntalaisten tiedon lisääjänä kunnassa harjoitettavasta kulttuuritoiminnasta tai joka tekee tunnetuksi paikallista kulttuuriperinnettä.
 • Kalustohankinnat: Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöjen kalustohankintoihin. Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankintoihin, jotka monipuolistavat järjestöjen mahdollisuuksia harjoittaa kulttuuritoimintaa.
 • Taltiointiavustus: Avustus myönnetään ensisijaisesti sellaisen audiovisuaalisen tallenteiden tuottamiseen, jolla voidaan katsoa olevan merkitystä Keravan kulttuuritoiminnan edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.
 • Vuokra-avustus: Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöille toimitilojen vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
 • Nuorten taiteenopiskelijoiden apuraha: Avustusta myönnetään Keravalla vakinaisesti asuville alle 30-vuotiaille eri taiteen-alojenopiskelijoille opiskelusta aiheutuvien kulujen peittämiseen. Avustusta ei ilman erityisiä perusteita myönnetä samalle henkilölle alle kolmen vuoden välein. Avustuksen perusteena on edistyminen opinnoissa ja taiteenalalla osoittama lahjakkuus. Avustusta haetaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, johon on liitettävä tiedot opintosuorituksista ja menestyksestä sekä mahdolliset suositukset.
 • Ammattitaiteilijoiden apuraha: Avustusta myönnetään Keravalla vakinaisesti asuvalle taiteilijalle taiteelliseen työskentelyyn tai erilaisten taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää tiettyjen työsuunnitelmien toteuttamiseen, työkustannusten, kuten materiaali-, työväline-, valmistus- yms. kustannusten korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin sekä taiteen piiriin luettavaan tutkimustyöhön. Avustusta voidaan myöntää työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla tapahtuviin opintoihin ja jatkokoulutukseen. Ulkomailla tapahtuviin jatko-opintoihin haettaessa opiskelupaikan tulee olla selvillä hakuvaiheessa. Ulkomaille myönnetyissä avustuksissa ovat etusijalla sellaiset hankkeet, joissa taiteilija tai taiteenalan muu asiantuntija edustaa aktiivisesti Keravaa esiintymällä, pitämällä näyttelyn, esittämällä tai esitelmöimällä. Avustusta ei ilman erityisiä perusteita myönnetä samalle henkilölle alle kolmen vuoden välein. Avustusta haetaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, johon on liitettävä tiedot hakijan ammatillisista opinnoista (ansioluettelo tai curriculum vitae), taiteellisesta työskentelystä, työ- tai tutkimussuunnitelma ja rahoitussuunnitelma sekä mahdolliset suositukset

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa.

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf

        Kohdeavustusanomuslomake.pdf (avustukset kulttuurijärjestöille)

        ammattitaiteilijoiden apuraha-anomus.pdf

        nuorten_ taiteenopiskelijoiden_apuraha-anomus.pdf

Apurahan tilityslomake.pdf
Kohdeavustuksen tilityslomake.pdf

 

3) Liikunta-avustukset

Liikuntapalvelun kohdeavustuksia myönnetään liikunta-, urheilu- ja erityisryhmien järjestöjen liikunnan valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan. Liikunta-avustukset ovat haetttavissa kaksi kertaa vuodessa: 30.4. ja 31.10. mennessä.

Liikunta-avustukset jakautuvat seuraavasti:

 • Liikuntatila-avustus: Myönnetään liikuntaseuroille liikuntatilojen vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen pois lukien kaupungilta vuokrattavat tilat.
 • Ohjaaja- ja valmentaja-avustus: Myönnetään nuorten valmennustoimintaan enintään 1–2 valmentajalle / enintään kaksi kertaa viikossa, 2,00 euroa / kerta. Laji ja valmennusryhmän suuruus vaikuttavat siihen, myönnetäänkö avustusta samassa harjoituksessa useammalle valmentajalle.
 • Tapahtuma-avustus: Myönnetään seurojen satunnaisten tapahtumien tai tilanteiden avustamiseen. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi seurojen ja järjestöjen vastuulle annetut huomattavat kilpailu- ja juhlatapahtumien järjestämistehtävät, kansainvälinen tapahtuma tai liikuntapalvelu järjestäjän pitkäaikaisen toiminnan yllättävät taloudelliset vaikeudet tai toiminnan lopettamisen uhka.
 • Uusimuotoisen toiminnan avustus: Myönnetään ensikertaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka edistävät seurojen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
 • Valmentaja- ja toimitsijakoulutusavustus: Myönnetään valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutuksesta aiheutuneisiin osallistumis- ja matkakustannuksiin tai järjestön oman koulutustoiminnan kustannuksiin.
 • Vammaisliikuntatoiminnan avustus: Myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä järjestöjen vammaisliikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.
 • Nuorten stipendiavustus: Myönnetään keravalaisille valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneille, pääsääntöisesti 17–20-vuotiaille urheilijoille. Minimivaatimuksena on SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Etusija stipendiavustuksen saamisessa on henkilöillä, jotka eivät ole aikaisemmin ko. avustusta saaneet.

Hakemuksiin tulee liittää seuraavat liitteet:

- yhdistysrekisteriote
- yhdistyksen säännöt
- viimeisimmän kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja 
- tilinpäätös
- toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus
- toimintasuunnitelma
- talousarvio
- jäsenmäärät kotikunnittain
- kuitit aiheutuneista kuluista

 

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa.

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf
Hakulomake liikuntatila-avustukseen.pdf
Hakulomake ohjaaja- ja valmentaja-avustukseen.pdf
Hakulomake tapahtuma-avustukseen.pdf
Hakulomake uusmuotoisen toiminnan avustukseen.pdf
Hakulomake valmentaja- ja toimitsijakoulutusavustukseen.pdf
Hakulomake vammaisliikuntatoiminnan avustukseen.pdf
Hakulomake nuorten stipendiavustukseen.pdf

 

4) Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille

Keravan kaupunki myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille. Avustukset myönnetään järjestöjen toimintaan. Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille ovat haettavissa huhtikuussa, hakuaika kuulutetaan erikseen alkuvuodesta.

Avustuksia myönnettäessä korostetaan kaikkein heikoimmassa asemassa (sairaus, sosiaalisen tuen tarve) olevien asemaa. Ikä ei sinällään ole peruste avustuksia myönnettäessä. Päätöksen perusteena painoarvoa annetaan erityisesti toiminnan ennaltaehkäisevälle luonteelle sekä toiminnan laajuus ja monipuolisuus huomioon ottaen. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen tai järjestön hallinnollisiin kuluihin.

Hakemuksessa hakijan tulee ilmoittaa, miten toiminta:
1. edistää keravalaisten hyvinvointia
2. ehkäisee keravalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
3. auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään

Hakijan on hakemuksessa pystyttävä kuvailemaan vähintään kahteen kohtaan konkreettisia toimia. Lisäksi hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, kuinka paljon toiminnan piirissä on keravalaisia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.5.2007 § 89 linjaus toimialan avustusten myöntämisen käytänteistä.pdf

Vuosiavustusten hakulomake (sote).pdf

 

5) Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki

Keravalaisille eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöille myönnetään avustusta kokoontumistilojen vuokraamiseen. Tilatukea haetaan erillisellä lomakkeella. Tilatuki on haettavissa kerran vuodessa, 15.1. mennessä. Lautakunnan päätöksellä voidaan toteuttaa saman vuoden aikana tilatukien lisähaku, mikäli budjetti sen sallii. 

Tilatukea myönnetään toiminnan laajuuden perusteella, kyseisen vuoden arvioituihin tilavuokriin. Käyttämistään tiloista järjestöt maksavat palveluntarjoajan ilmoittaman tuntihinnan mukaisen tilavuokran toteutuneen tilojen käytön perusteella. Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta edellyttää, että tilatukea saanut yhdistys toimittaa selvityksen erillisellä tilityslomakkeella maksetuista tilavuokrista vapaa-aikapalveluille viimeistään seuraavan tilatukihaun yhteydessä.

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf
Tilatukien hakulomake 2018.doc 
Selvitys vuoden 2017 tilatuen käytöstä.doc
 

6) Keskushallinnon toimialan avustukset

Keravan kaupungin keskushallinto myöntää yleishyödyllisiä avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Avustusmäärärahaa on vuonna 2018 käytettävissä vain veteraanijärjestöjen avustuksiin sekä Valkosipulifestivaalin ja Sirkusmarkkinoiden tukemiseen. Keskushallinto noudattaa avustusten myöntämisessä kaupungin yleisiä avustusperiaatteita. Keskushallinnon toimialan avustukset ovat haettavissa huhtikuussa, hakuaika kuulutetaan erikseen alkuvuodesta.

kaupunginhallituksen 30.1.2006 § 43 päättämät Keravan kaupungin yleiset avustusperiaatteet.pdf


Päivitetty 13.02.2018 klo 09:30