Ohjeita sijoittamissopimushakemuksen tekemiseen

Tältä sivulta löydät tietoa sijoittamissopimuksen hakemuksen täyttämisestä ja lupahakemusprosessista.

Hakemuksen tekemisessä huomioitavat asiat

Sijoittamissopimusta haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -asiointipalvelussa. Sijoittamissopimushakemus liitteineen tulee olla kunnallistekniikkaan perehtyneen asiantuntijan tekemä. Sijoituslupahakemus on lähetettävä hyvissä ajoin ennen johtojen ja/tai laitteiden sijoittamista.

Hakijan tehtäviin kuuluu ennen sijoitusluvan hakemista putken, johdon tai laitteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö. Selvitettäviin asioihin kuuluvat muun muassa maanomistus, kaavatilanne, puiden ja muun kasvillisuuden sekä nykyisten johtotietojen, kuten kaapeleiden, kaukolämmön, maakaasun ja niiden varoetäisyyksien selvittäminen.

Sijoitettavan johdon tai laitteen pitää olla vähintään kahden metrin etäisyydellä kaupungin kaikista vesihuollon rakenteista. Jos kahden metrin etäisyys ei täyty, on luvan hakijan sovittava katselmus vesihuollon putkimestarin kanssa.

Kaivanto ei saa pääsääntöisesti ulottua kolmea metriä lähemmäksi puun tyveä. Jos kolmen metrin välimatka ei täyty, on luvan hakijan sovittava katselmus viherpalveluiden viheraluemestarin kanssa. Lupia ei pääsääntöisesti myönnetä istutettujen katupuiden tai maisemallisesti merkittävien puiden juuristoalueelle.

Kaapeleiden asennussyvyys on vähintään 70 cm. Risteysalueilla sekä teiden alituksissa ja poikituksissa kaapelit tulee sijoittaa vähintään yhden metrin syvyyteen. Kaapelit asennetaan suojaputkeen. Keravan kaupunki ei toistaiseksi myönnä uusia lupia matalakaivuuseen.

Hakemuksen nimessä on mainittava katu tai kadut sekä puistoalueet, joille sijoittaminen tapahtuu.

Suunnitelmakartan vaatimukset

Suunnitelmakartassa on huomioitava seuraavat vaatimukset:

  • Ajantasaisessa pohjakartassa tulee näkyä kiinteistörajat.
  • Suunnitelmakuvan ajantasaisessa pohjakartassa tulee näkyä kaikki vesihuollon varusteet ja laitteet. Kartat saa tilattua Keravan kaupungin vesihuoltolaitokselta sähköisellä lomakkeella.
  • Suunnitelmakartan suositeltava enimmäiskoko on A2.
  • Suunnitelmakartan mittakaava saa olla enintään 1:500.
  • Sijoitettavat johdot ja muut rakenteet tulee merkitä selvästi värillisinä. Piirustuksessa tulee olla myös selite, josta ilmenee käytetyt värit ja niiden tarkoitus.
  • Suunnitelmakartassa tulee olla nimiö, jossa esitetään vähintään suunnittelijan nimi ja päivämäärä.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

  • Kaukolämpö- ja maakaasukartat hakemuksen alueelta. Mikäli alueella ei ole maalämpö- tai maakaasuverkostoa, asiasta on mainittava hakemusta tehtäessä Lupapisteessä hankkeen kuvauksessa.
  • Kaivannon poikkileikkaus.
  • Hakemusta voi halutessaan täydentää esimerkiksi valokuvilla.

Hakemuksen käsittely

Puutteelliset ja epäselvät hakemukset palautetaan täydennettäväksi. Mikäli hakija ei täydennä hakemusta käsittelijän pyynnöstä huolimatta, on hakemus tehtävä uudelleen.

Käsittely kestää normaalitapauksissa 3–4 viikkoa. Mikäli hakemus vaatii katselmuksen, venyy käsittelyaika pidemmäksi.

Kaupungin tekemän linjauksen mukaan katselmuksia ei järjestetä lumisena aikana. Tästä syystä katselmusta vaativien hakemusten käsittely viivästyy talven aikana.

Sopimuksen teon jälkeen

Sijoittamissopimus on voimassa päätöspäivästä eteenpäin. Mikäli rakennustyötä ei aloiteta sopimuksen tarkoittamassa kohteessa yhden vuoden kuluessa sen myöntämispäivästä, sopimus raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. Luvanvarainen rakentaminen tulee olla kokonaisuudessaan valmis kahden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä.

Mikäli suunnitelma muuttuu sopimuksen teon jälkeen, ole yhteydessä Keravan kaupunkitekniikkaan.

Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on haettava kaivutyölupaa Lupapiste.fi -palvelussa.