Sijoittamissopimus

Kun tarkoituksena on sijoittaa asemakaavan mukaiselle katu- tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi rakenteita, kuten putkia, johtoja tai laitteita, pitää kaupungin kanssa tehdä sijoittamissopimus. Sopimus tehdään myös silloin, kun vanhoja rakenteita uusitaan.

Sijoittamissopimuksen tekeminen kaupungin ja rakenteen omistajan tai haltijan välille perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999, mm. 161 §–163 §.

Ennen luvan hakemista

Hakijan tehtäviin kuuluu ennen sijoitussopimuksen hakemista putken, johdon tai laitteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö. Selvitettäviin asioihin kuuluvat muun muassa maanomistus, kaavatilanne sekä nykyisten johtotietojen, kuten kaapeleiden, kaukolämmön, maakaasun sekä istutusten ja niiden varoetäisyyksien selvittäminen.

Suunnitelmakuvan ajantasaisessa pohjakartassa tulee näkyä kaupungin viemärit ja vesijohdot laitteineen. Kartat saa tilattua Keravan kaupungin vesihuoltolaitokselta sähköisellä lomakkeella Lomake 6: Vesihuollon johtokartan tilauslomake.

Sijoitettava johdon tai laitteen pitää olla vähintään kahden (2) metrin etäisyydellä kaupungin vesijohdoista, viemäreistä sekä vesihuollon varusteista. Kaivanto ei myöskään saa pääsääntöisesti ulottua kolmea (3) metriä lähemmäs puun tyveä.

Kaapeliverkkojen ja johtotietojen selvittämiseen käytetään sijaintiselvityspalveluita:

Hakemuksen tekeminen

Sijoittamissopimusta haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -asiointipalvelussa. Ennen hakemuksen tekemistä voit käynnistää neuvontapyynnön rekisteröitymällä Lupapisteeseen. Sijoittamissopimuksesta ei peritä maksua.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan:

  • Selkeä suunnitelmakuva uudesta sijoitettavasta rakenteesta, jonka ajantasaisessa pohjakartassa tulee näkyä kaupungin viemärit ja vesijohdot laitteineen.
  • Kaukolämpö- ja maakaasukartat tai maininta, jos niitä ei ole ollenkaan alueella.
  • Hakemuksen kuvauksesta tulee selvitä sijoitettavan rakenteen mitat, korkeusasema, rakentamistapa sekä rakenteen omistaja ja yhteyshenkilö.
  • Mikäli vesihuollon tai viherpalveluiden etäisyysvaatimuksiin ei päästä, on luvan hakijan sovittava katselmus vesihuollon verkostomestarin, viherpalveluiden viheraluemestarin sekä tiemestarin kanssa ennen sijoittamissopimuksen allekirjoitusta. Käsittelijä neuvoo katselmuksen tarpeesta.

Sijoitussopimuksen hyväksymisestä toimitetaan tieto hakijalle Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta. Hakijan on hyväksyttävä sopimus Lupapisteessä ennen kuin sopimus on molemmin puolin sitova. Käsittely kestää normaalitapauksessa 2–3 viikkoa.