Kivisillan puistojen ja viheralueiden puistosuunnitelmaehdotus

Voimaan tullut puistohanke; Valmis

Puistosuunnitelmaehdotus koskee asemakaavan mukaisia puisto- ja viheralueita Muinaisrannanpuistoa, Mustanruusunpuistoa ja Apilapeltoa sekä asemakaavoittamatonta jokiympäristöä Porvoontien, Kivisillantien ja Merikalliontaipaleen välissä.

Toiminnalliset ja rakenteita vaativat alueet on sijoitettu Merikalliontaipaleen ja asuinalueen puoleiselle laidalle puistoa, jotta avoin jokilaaksomaisema saadaan säilymään. Isoin toiminnallinen alue sijaitsee kosteikon pohjoispuolella, johon on sijoitettu leikkipaikka, ulkokuntoilualue ja pelikenttä. Pelikenttä on pieni pallottelukenttä, joka jäädytetään talvella luistinkäyttöön. Leikkipaikan ympärillä on runsaammin kasvillisuutta sekä matalia kumpareita luoden kokonaisuudesta luonnon leikkiympäristön salareitteineen ja piilopaikkoineen.

Leikkipaikalla on isojen ja pienten lasten leikkialueet erikseen. Isojen lasten leikkialueella on yksi iso leikkikeskus ja pienille lapsille on myös leikkikeskus sekä hiekkaleikkialue. Leikkikeskuksissa on kiipeilyyn ja liukuun keskittyviä toimintoja. Leikkivälineiden materiaaleissa pääosassa on puu. Myös turva-alustat ovat puuhakkeella. Leikkipaikalla on käytetty muitakin luonnon elementtejä, kuten kuolleita puunrunkoja ja luonnonkiviä. Leikkialueelle on esitetty myös elävistä pajuista tehtyjä pajupesiä ja -majoja.

Jotta maisema säilyy joen läheisyydessä avoimena, on joen varteen sijoitettu vain yksittäisiä puita, kalusteita ja avoimina pysyviä alueita kuten niittyjä, maisemapeltoja, viljelyalueita ja jokirantaraitti. Puolessa välissä puistoa, jossa joki tekee mutkan, on ranta-alueelle sijoitettu kaavan mukainen varaus saunalle. Saunan yhteydessä on tapahtuma-alue, piknik-nurmi ja ohjeellinen aluevaraus uimarannalle. Uimaranta vaatii virallisia ja laissa määriteltyjä uimaveden laadullisia mittaustuloksia, joita Keravanjoesta ei ole vielä saatu. Siispä tässä vaiheessa esitetään ainoastaan ohjeellinen aluevaraus uimarannalle, mutta toteuttamiskelpoisuutta tutkitaan myöhemmässä vaiheessa lisää. Joen töyrään päälle on suunnitelmassa esitetty kaksi puulaituria, joissa voi oleskella ja istuskella aurinkotuoleissa.

Puiston pohjoisosassa on toimintoina arboretum, syötävä puisto, villiyrittipuisto ja kirsikkapuisto. Lisäksi avoimina alueina viljelyalueet ja heinäpelto. Myös lampaiden laiduntaminen on mahdollista, mikäli tarvetta tulevaisuudessa on. Pohjoisosaan on merkitty latuvaraus runsaslumisia talvia varten. Kivisillantien eteläpuolella, joen länsipuolella on maisemapelto ja näkötorni lintubongausta varten. Keravan kartanon kohdalle on puistoon suunniteltu viljelyalueet, syötävä puisto ja lammaslaidun alue. Alueella on myös ohjeellinen aluevaraus maalämpökentälle ja sitä varten rakennettavalle tekniselle tilalle. Lisäksi ympäri puistoa on sijoitettu penkkejä ja roskiksia.

Puisto on suunniteltu maiseman ehdoilla, joten myös pintamateriaalit on valittu maisemaan sopiviksi. Puistoon on sijoitettu paljon niittyä, maisemapeltoja ja viljelyalueita. Puistokäytävät ovat suurimmaksi osaksi kivituhkapintaisia. Leikkipuisto on luonnonmukaisen teeman mukaisesti pinnoitettu turvahakkeella ja kuorikatteella. Puiston kasvillisuuden valinnoissa tullaan rakennussuunnittelussa käyttämään hyvin erilaisia, paikkaan ja maisemaan sopivia kasveja. Tavoitteena on luonnonmonimuotoisuuden vahvistaminen.

Puiston rakentamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja. Muun muassa puiston kiveysalueet tehdään mahdollisuuksien mukaan kierrätyskivillä. Myös pelikenttä toteutetaan kierrätyshiekkatekonurmesta. Mikäli kierrätettyä hiekkatekonurmea ei ole saatavilla, toteutetaan kenttä kivituhkapintaisena.

Valaistuksen periaatteena on ainoastaan tärkeiden alueiden ja reittien valaiseminen. Osa puistokäytävistä valaistaan ja osa jää valaisematta. Puistossa kulkee kaksi valaistua väylää –jokirantaraitti ja Merikalliontaival – joiden lisäksi valaistaan muutama poikittainen yhteys asuinalueen ja jokirantaraitin välille. Myös toiminnallisen alueen leikkipaikka, ulkokuntoilualue ja pelikenttä valaistaan.

Kuivatus toteutetaan pääosin luonnonmukaisilla ratkaisuilla ja tarvittaessa yksittäisillä hulevesikaivoilla. Puistoon ohjataan rakennettavalta asuinalueelta hulevesiä ja ne kulkevat puiston läpi avo-ojissa. Nykyisiä suoria avo-ojia muotoillaan (meanderoidaan) uudelleen, jotta niihin saadaan lisää vesitilavuutta ja jotta vesien laatua saadaan käsiteltyä ennen vesien ohjaamista Keravanjokeen.

Puisto on suunniteltu mahdollisuuksien mukaan esteettömyyden perustason periaatteiden mukaan. Reitit ovat esteettömiä, samoin suurin osa alueista. Kalusteissa on myös huomioitu pyörätuolin käyttö. Leikkipaikka on vain osittain esteetön. Luonnonmukainen pintamateriaali ei täytä esteettömyysvaatimuksia, mutta avustettuna myös leikkipaikalla on mahdollista leikkiä.

Suunnitelma on ollut nähtävillä 6.-27.6.2022.