Lapsi esiopetuksessa

Mitä esiopetus on

Esiopetus on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Yleisimmin esiopetus kestää vuoden, ja se alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää perusopetuksen aloittamiseen saakka.

Esiopetus on velvoittavaa. Tämä tarkoittaa, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Esiopetuksessa lapsi oppii koulussa tarvittavia taitoja, ja sen tarkoitus on mahdollistaa lapselle mahdollisimman sujuva siirtyminen perusopetukseen. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, taiteilemalla, kokeilemalla, tutkimalla ja kyselemällä sekä vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Leikille on paljon tilaa esiopetuksessa ja taitoja opitaan monipuolisissa leikeissä.

Esiopetuksen maksuttomuus

Keravalla esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä koulujen tiloissa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Esiopetus on maksutonta ja se sisältää lounaan ja oppimateriaalit. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittavasta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varatun varhaiskasvatusajan mukainen maksu.

Täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusikäinen lapsi saa maksutonta esiopetusta neljä tuntia päivässä. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen aamuisin ennen esiopetuksen alkua tai sen jälkeen iltapäivällä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista ja maksu määräytyy elokuu- toukokuu välisenä aikana lapsen tarvitseman hoitoajan mukaan.

Täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan samalla, kun ilmoittaudutaan esiopetukseen. Mikäli täydentävän varhaiskasvatuksen tarve ilmenee kesken toimintavuoden, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Poissaolot esiopetuksesta

Esiopetuksesta voi olla poissa vain erityisestä syystä. Muusta kuin sairaudesta johtuvaa poissaoloa anotaan päiväkodinjohtajalta.

Poissaolon vaikutuksesta lapsen esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen keskustellaan lapsen esiopetuksessa toimivan varhaiskasvatuksen opettajan kanssa.

Päiväkotiruokailu

Esiopetuslasten ruokailu toteutetaan samalla tavalla kuin varhaiskasvatuksessa. Lue lisää päiväkotiruokailusta.

Päiväkodin ja kodin yhteistyö

Esiopetuksessa olevien lasten huoltajien kanssa viestitään sähköisesti Wilmassa, jota käytetään myös kouluissa. Wilman kautta huoltajille voidaan lähettää yksityisviestejä ja tiedotteita esiopetuksen toiminnasta. Huoltajat voivat myös itse ottaa yhteyttä päiväkotiin Wilman kautta.