Barnet i förskoleundervisning

Vad är förskoleundervisning

Förskoleundervisning är ett viktigt steg i ett barns liv innan skolan börjar. Oftast varar förskoleundervisningen i ett år, och den börjar det år då barnet fyller sex år och varar fram till början av den grundläggande utbildningen.

Förskoleundervisningen är förpliktande. Det innebär att barnet ska delta i en ett år lång förskoleundervisning eller annan verksamhet som uppnår målen för förskoleundervisningen året före läropliktens börjar.

I förskoleundervisningen lär barnet sig de färdigheter som krävs i skolan, och dess syfte är att möjliggöra en så smidig övergång till den grundläggande utbildningen som möjligt för barnet. I förskoleundervisningen skapas en god grund för livslångt lärande.

Arbetssätten i förskoleundervisningen tar hänsyn till barnets övergripande sätt att lära sig och agera genom att leka, röra på sig, måla, experimentera, undersöka och ställa frågor samt interagera med andra barn och vuxna. Det finns gott om plats för lek i förskoleundervisningen, och barnen lär sig olika färdigheter genom mångsidiga lekar.

Avgiftsfri förskoleutbildning

I Kervo ordnas förskoleundervisning i kommunala och privata daghem och i skolornas lokaler. Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och inkluderar lunch och läromedel. Utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen tas en avgift ut för eventuell kompletterande småbarnspedagogik i enlighet med den reserverade tiden för småbarnspedagogik.

Kompletterande småbarnspedagogik

Ett barn i förskoleåldern får gratis förskoleundervisning i fyra timmar om dagen. Utöver förskoleundervisningen har barnet möjlighet att vid behov delta i kompletterande småbarnspedagogik på morgnarna före förskoleundervisningen börjar eller på eftermiddagen efter den.

Småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen är avgiftsbelagd och avgiften bestäms mellan augusti och maj efter den vårdtid som barnet behöver.

Anmälan till den kompletterande småbarnspedagogiken görs samtidigt som anmälan till förskoleundervisningen. Om behovet av kompletterande småbarnspedagogik under ett av verksamhetsår, kontakta daghemsföreståndaren.

Frånvaro från förskoleundervisning

Frånvaro från förskoleundervisningen är tillåten endast av särskilda skäl. Frånvaro som inte beror på sjukdom anhålls hos daghemschefen.

Hur frånvaron inverkar på uppnåendet av målen för barnets förskoleutbildning diskuteras med den lärare inom småbarnspedagogik som arbetar i barnets förskoleundervisning.

Samarbete mellan daghemmet och hemmet

Kommunikation med vårdnadshavare till barn i förskoleundervisningen sker elektroniskt via Wilma, som också används i skolorna. Via Wilma kan privata meddelanden och meddelanden om förskoleutbildningens verksamhet skickas till vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna kan också själva kontakta daghemmet via Wilma.