Tukiopetus ja erityisopetus

Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu oppilaalle, joka on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee muutoin oppimisessaan lyhytaikaista tukea.

Tukiopetus pyritään aloittamaan heti, kun oppimisen ja koulunkäynnin vaikeudet on havaittu. Tukiopetuksessa oppilaalle suunnitellaan yksilöllisesti tehtävät, ajankäyttö ja riittävä ohjaus.

Tukiopetus voi olla ennakoivaa, säännöllistä tai sitä voidaan antaa tarvittaessa. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti luokanopettaja tai aineenopettaja. Aloitteen voi tehdä myös oppilas, huoltaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai monialainen pedagogisen tuen ryhmä.

Erityisopetus

Erityisopetuksen muodot Keravan kouluissa ovat:

 • osa-aikainen erityisopetus
 • erityisopetus muun opetuksen yhteydessä
 • opetus erityisluokissa
 • hoitotavoitteita tukeva opetus Keravanjoen ja Päivölänlaakson kouluissa.
 • Oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikainen erityisopetus on joko ennaltaehkäisevää tai jo ilmenneitä vaikeuksia kuntouttavaa. Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistään oppimiseen liittyvien ongelmien lisääntymistä.

  Pääosa osa-aikaisen erityisopetuksen oppilaista on yleisen tai tehostetun tuen piirissä, mutta osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla.

  Oppilaat ohjautuvat erityisopettajan opetukseen seulontatestien, varhaiskasvatuksessa tehtyjen tutkimusten ja havaintojen, opettajan tai vanhempien havaintojen perusteella tai oppilashuoltoryhmän suosituksesta. Erityisopetuksen tarve voidaan määritellä myös oppimissuunnitelmassa tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

  Erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta pääasiassa tavallisten oppituntien aikana. Opetus kohdentuu kielellisten ja matemaattisten taitojen tukemiseen, toiminnanohjaus- ja opiskelutaitojen kehittämiseen sekä työskentelytaitojen ja -rutiinien vahvistamiseen.

  Opetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tuen tarpeet, jotka on määritelty oppimissuunnitelmassa.

  Samanaikaisopetus tarkoittaa, että erityis- ja luokan- tai aineenopettaja työskentelevät yhteisessä luokkatilassa. Erityisopettaja voi myös opettaa samaa asiasisältöä omassa luokkatilassa sovittaen sisällön pienryhmän erityistarpeisiin ja käyttäen erityisopetuksen menetelmiä. Erityisopetusta voidaan toteuttaa myös joustavilla opetusjärjestelyillä, kuten ensimmäisen luokan lukutaitoryhmien avulla.

 • Erityisen tuen piirissä oleva oppilas voi opiskella yleisopetuksen ryhmässä. Järjestely voidaan toteuttaa, jos se on oppilaan edun mukaista sekä oppilaan edellytysten, taitojen ja muun tilanteen kannalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

  Oppimisen tukimuotoina käytetään tarvittaessa kaikkia tuen muotoja, kuten jakotunteja, erityisopetusta, materiaaleilla ja menetelmillä eriyttämistä, koulunkäynnin ohjaajan tukea ja tukiopetusta.

  Tarvittavan erityisopetuksen antaa pääsääntöisesti erityisopettaja. Oppilaan edistymistä ja tukitoimien riittävyyttä seuraavat oppilasta opettavien opettajien lisäksi koulun oppilashuollon henkilöstö ja mahdollinen kuntouttamistaho.

 • Erityisluokissa opiskelevat oppilaat ovat erityisen tuen piirissä. Luokkamuotoisen erityisopetuksen ei ole tarkoitus olla pysyvä koulunkäynnin muoto. Pääsääntöisesti tavoitteena on oppilaan palaaminen yleisopetuksen luokkaan.

  Vammaisopetuksen luokissa Savion koulussa oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti yksilöllisten oppimäärien mukaan tai toiminta-alueittain. Heidän erityispiirteistään ja -tarpeistaan johtuen ryhmien oppilasmäärä on 6–8 oppilasta, ja erityisluokanopettajan lisäksi luokissa on tarpeellinen määrä koulunkäyntiavustajia.

 • Hoitotavoitteita tukeva opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat suunnitelmallisen kuntoutuksen piirissä. Oppilas voidaan valita hoitotavoitteita tukevaan opetukseen, mikäli sen katsotaan tukevan oppilaan hoitoa ja kokonaiskuntoutusta.