Tukiopetus ja erityisopetus

Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu oppilaalle, joka on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee muutoin oppimisessaan lyhytaikaista tukea.

Tukiopetus pyritään aloittamaan heti, kun oppimisen ja koulunkäynnin vaikeudet on havaittu. Tukiopetuksessa oppilaalle suunnitellaan yksilöllisesti tehtävät, ajankäyttö ja riittävä ohjaus.

Tukiopetus voi olla ennakoivaa, säännöllistä tai sitä voidaan antaa tarvittaessa. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti luokanopettaja tai aineenopettaja. Aloitteen voi tehdä myös oppilas, huoltaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai monialainen pedagogisen tuen ryhmä.

Erityisopetus

Erityisopetuksen muodot Keravan kouluissa ovat:

 • osa-aikainen erityisopetus
 • erityisopetus muun opetuksen yhteydessä
 • opetus erityisluokissa
 • opetus hoidollisen tuen luokalla.
 • Oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikainen erityisopetus on joko ennaltaehkäisevää tai jo ilmenneitä vaikeuksia kuntouttavaa. Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistään oppimiseen liittyvien ongelmien lisääntymistä.

  Pääosa osa-aikaisen erityisopetuksen oppilaista on yleisen tai tehostetun tuen piirissä, mutta osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla.

  Oppilaat ohjautuvat erityisopettajan opetukseen seulontatestien, varhaiskasvatuksessa tehtyjen tutkimusten ja havaintojen, opettajan tai vanhempien havaintojen perusteella tai oppilashuoltoryhmän suosituksesta. Erityisopetuksen tarve voidaan määritellä myös oppimissuunnitelmassa tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

  Erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta pääasiassa tavallisten oppituntien aikana. Opetus kohdentuu kielellisten ja matemaattisten taitojen tukemiseen, toiminnanohjaus- ja opiskelutaitojen kehittämiseen sekä työskentelytaitojen ja -rutiinien vahvistamiseen.

  Opetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tuen tarpeet, jotka on määritelty oppimissuunnitelmassa.

  Samanaikaisopetus tarkoittaa, että erityis- ja luokan- tai aineenopettaja työskentelevät yhteisessä luokkatilassa. Erityisopettaja voi myös opettaa samaa asiasisältöä omassa luokkatilassa sovittaen sisällön pienryhmän erityistarpeisiin ja käyttäen erityisopetuksen menetelmiä. Erityisopetusta voidaan toteuttaa myös joustavilla opetusjärjestelyillä, kuten ensimmäisen luokan lukutaitoryhmien avulla.

 • Erityisen tuen piirissä oleva oppilas voi opiskella yleisopetuksen ryhmässä. Järjestely voidaan toteuttaa, jos se on oppilaan edun mukaista sekä oppilaan edellytysten, taitojen ja muun tilanteen kannalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

  Oppimisen tukimuotoina käytetään tarvittaessa kaikkia tuen muotoja, kuten jakotunteja, erityisopetusta, materiaaleilla ja menetelmillä eriyttämistä, koulunkäynnin ohjaajan tukea ja tukiopetusta.

  Tarvittavan erityisopetuksen antaa pääsääntöisesti erityisopettaja. Oppilaan edistymistä ja tukitoimien riittävyyttä seuraavat oppilasta opettavien opettajien lisäksi koulun oppilashuollon henkilöstö ja mahdollinen kuntouttamistaho.

 • Erityisluokassa on oppilaita, jotka opiskelevat erityisen tuen piirissä. Luokkamuotoinen erityisopetuksen ei ole tarkoitus olla pysyvä koulunkäynnin muoto. Pääsääntöisesti tavoitteena on oppilaan palaaminen yleisopetuksen luokkaan.

  Vammaisopetuksen luokissa Savion koulussa opiskelee pääsääntöisesti vammaisia ja vaikeavammaisia oppilaita, jotka opiskelevat yleensä yksilöllisten oppiainekokonaisuuksien mukaan tai toiminta-alueittain. Heidän erityispiirteistään ja -tarpeistaan johtuen luokkien oppilasmäärä on 6–8 oppilasta, ja erityisluokanopettajan lisäksi luokissa on tarpeellinen määrä koulunkäyntiavustajia.

 • Hoidollisen tuen opetus on kuntouttavaa opetusta, jossa tiiviissä yhteistyössä huoltajan ja hoitotahon kanssa tuetaan oppilasta ja vahvistetaan hänen koulunkäyntinsä edellytyksiä ja valmiuksia. Hoidollisen tuen luokat sijaitsevat Päivölänlaakson ja Keravankoen kouluissa. Hoidollisen tuen luokat on tarkoitettu oppilaille, joilla on:

  • perheneuvolan lastenpsykiatrian erikoislääkärin asiakkuus tai
  • nuorisopsykiatrian erikoislääkärin asiakkuus tai
  • HUS:n lasten- ja nuorisopsykiatrisen avohoitoyksiköiden asiakkuus sekä riittävän tukeva psykiatrinen hoitosuunnitelma
  • huoltajan sitoutuminen lapsen tai nuoren hoitoon.

  Hoidollisen tuen luokalle hakeudutaan erillisen hakumenettelyn kautta vuosittain. Luokkien kriisipaikoille voidaan hakeutua myös lukuvuoden aikana, jos luokilla on tilaa ja jos kriteerit luokille pääsyyn täyttyvät.

  Hoidollisen tuen luokka ei ole oppilaan lopullinen luokka, vaan hoidollisen tuen luokkajakson aikana haastava tilanne yritetään saada tasapainottumaan ja oppilaan tilannetta arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä hoitavan tahon kanssa. Hoidollisen tuen opetuksen tavoitteena on kuntouttaa oppilasta siten, että paluu oman lähtökoulun luokkaan on mahdollista.

  Oppilaan koulupaikka omassa koulussa säilyy koko jakson ajan, ja luokanopettajan tai -valvojan kanssa tehdään yhteistyötä jakson aikana. Hoidollisen tuen luokalla korostuu moniammatillinen yhteistyö ja tiivis yhteydenpito vanhempien kanssa.